ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 20.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесети  май                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 850 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят М.И.И. - редовно призована, се явява лично и с адв. П.-представя пълномощно.

         Ответникът Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас -  редовно призован, се представлява от юк. М. с пълномощно по делото.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на М.И. против решение от 31.03.2014 г. на директора на Дирекция МПДТР към Община Бургас, с което жалбата на г–жа И. против АУЗД № АУ 00216/11.01.2012г. на главен инспектор в дирекция МПДТР при Община Бургас, е оставена без разглеждане.

 

         Адв. П.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете известие за дължимите данъци от жалбоподателя с изготвена справка по години и суми; справка изготвена от жалбоподателя за извършени от нея плащания.

 

         Юк. М.: Да се приемат доказателствата.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л.2, както и доказателствата, приложени към жалбата на М.И., съгласно описа на л.7 от делото.

         ПРИЕМА изготвена справка за задължения и плащания на имот с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Гладстон” № 17-21, както и справка за размера на задълженията по АУЗД № АУ 00 216 от 11.01.2012 г., изготвена по представени копия от известия от Община Бургас.

 

         Адв. П.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Юк. М.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Предвид изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД  на устните състезания.

 

         Адв. П.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да приемете за основателна жалбата по съображенията подробно изложени в нея.

         Касае се за издаден от страна на Дирекция МПДТ, Акт за установяване на задължения, касаещи задълженията за данък сгради и такса „Битови отпадъци” за периода 2000 г. - 2005 г. В самия акт не е упоменат за кой период е дълга, има надлежно връчени извлечения с установения размер на задълженията, получени от жалбоподателя. Този акт е издаден и самата процедура по самото производство е открита след установения от ДОПК давностен срок от пет години. За последната 2005 г. срокът е изтекъл 2011 г. Актът е издаден 2012 г. В този смисъл нашето възражение е основателно за това, че актът се явява нищожен, поради липса на вземане, поради изтичане на давностния срок. Актът е нищожен и по размер по съображенията изложени в жалбата. От представените доказателствата се установява, че са неверни твърденията на административния орган, че възраженията не са подавани в срок.  Представени са платежни, в които надлежно е посочено какво се плаща и за кой период. Процесните задължения са погасени по давност. Претенцията на дирекцията е незаконосъобразна по силата на чл. 171 от ДОПК, който определя петгодишен давностен срок. Решението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като се отказва разглеждането на жалбата и реално се потвърждава един нищожен акт.

         Ще представя подробни писмени бележки. 

         Моля за присъждане на направените съдебно-деловодни разноски.

 

         Юк. М.: Уважаеми г-н Съдия, моля, да потвърдите с определение решението на административната инстанция, поради две съображения: първо, както е посочено в самото решение, актът е редовно връчен чрез законосъобразно проведена процедура по чл. 32 от ДОПК и второ - доколкото връчването като краен резултат цели адресата на акта да се запознае за започнато производство, то считам, че адресатът на акта и жалбоподателят в това производство вече е узнал към 2012 г., а доказателства за това са приложените с административната преписка – документите по т.3, 4, 5 и 6 . От анализа на същите логично може да се обоснове извод, че жалбоподателят знае за акта, това знание е удостоверено с подпис на обратната разписка от ЧСИ и от последващата кореспонденция с Дирекция МПДТР. Относно твърденията за  нищожност, поради евентуални противоречия с чл. 109 от ДОПК, нашата практика по аналогично дело показва, че ВАС вече няколко пъти имаше възможност да се произнесе като потвърди нарушението на чл. 109 от ДОПК, което е съществено, но не води до нищожност, а до унищожаемост и може да се реши с повторно производство по обжалване, а не когато актът е влязъл в сила. По отношение на плащанията – това би следвало да е предмет на отделно административно дело.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: