О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер  700       от  20.04.2012 година,  град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, втори състав, на двадесети април две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в състав:

 

                                                                  Председател: Станимир Христов

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Христов административен характер дело номер 850 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба от „Регионална Развъдна Асоциация на Млеко и Месопроизводителите – Община Айтос” с ЕИК 147137687, със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от Председателя В.К.К. против Заповед № РД 11-034-01/14.03.2012 год. на Директор на Областна Дирекция „Земеделие” гр. Бургас. С оспорената заповед, административния орган, на основание чл. 34, ал. 8 от ЗСПЗЗ е наредил на Регионална Развъдна Асоциация да заплати трикратния размер на средното годишно рентно плащане за предходната 2010/2011 година за времето на неправомерно ползване на земи от ДПФ, находящи се в землището на с. Караново и с. Чукарка, общ. Айтос, а именно сумата в общ размер 5 196,75 лева.

Съгласно § 19, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на АПК, обнародван в ДВ бр. 39/20.05.2011г., индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК, като постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии. В случая е предвиден специален ред за съдебно обжалване на издадените по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ индивидуалните административни актове и отказите за издаването им, който е различен от общия ред предвиден в чл. 132 от АПК.

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и той е длъжен като я констатира да се отведе поради липса на материална компетентност и да изпрати делото на родово компетентния съд, в случая Районен съд гр. Айтос. Постановеното решение при липса на родова подсъдност е недопустимо и подлежи на обезсилване. Ето защо производството пред Административен съд гр.Бургас следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати по компетентност на Районен съд гр. Айтос. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 135 ал. 2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 850 от 2012 година, по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. Айтос за разглеждане на жалбата на „Регионална Развъдна Асоциация на Млеко и Месопроизводителите – Община Айтос” с ЕИК 147137687, със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от Председателя В.К.К. против Заповед № РД 11-034-01/14.03.2012 год. на Директор на Областна Дирекция „Земеделие” гр. Бургас. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

СЪДИЯ: