Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер   256            20 февруари 2018  година           град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на първи февруари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Ч.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 84 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ - София против решение № 242 от 23.11.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 945/2017 г. по описа на Районен съд-Царево, с което е отменено наказателно постановление/НП/ № 09-001648/28.09.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ - София, с което на основание 416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от Кодекса на труда/КТ/, за нарушение на чл.63, ал.2 КТ, на „Хом Кеър Хотелс“ООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление - гр.София, бул.“Христо Ботев“№ 31, ет.1, представлявано от П.С.С. е наложена имуществена санкция в размер на 2 000.00/две хиляди/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В касационната жалба твърди, че решението на районния съд е неправилно, постановено в нарушение на закона. Иска да се отмени и да се потвърди наказателното постановление. Не ангажира доказателства. Представена е писмена защита.

Ответникът по касационната жалба - „Хом Кеър Хотелс“ООД, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Иска да се отхвърли и да се остави в сила решението на районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на Районен съд -Царево да се отмени като неправилно и незаконосъобразно.

 Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд - Царево, с решение № 242 от 23.11.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 945/2017 г. по описа на съда, е отменил наказателно постановление № 09-001648/28.09.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ - София, с което на основание 416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 КТ, на „Хом Кеър Хотелс“ООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000.00 лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че наказателното постановление не е редовно връчено на лице, упълномощено да представлява „Хом Кеър Хотелс“ООД, както и че това нарушение е  довело до ограничаване правото на защита на дружество, независимо, че е приел за допустима и е разгледал жалбата му срещу наказателното постановление, излагайки мотиви, че правилно е ангажирана отговорността на дружеството на основание чл.414, ал.3 КТ.

Основното възражение на касатора е, че наказателното постановление е връчено по реда, регламентиран в чл.58, ал.1 ЗАНН и не е накърнено по какъвто и да е начин правото на „Хом Кеър Хотелс“ООД да подаде жалба срещу наказателното постановление, с което той е санкциониран.  

Обжалваното решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Обстоятелството дали наказателното постановление е надлежно връчено на нарушителя не е въпрос по съществото на спора, с който е сезиран районният съд, а е въпрос от значение при преценката за допустимостта на жалбата, тъй като от датата на връчването на наказателното постановление започва да тече установеният в чл.59, ал.2 ЗАНН седмодневен срок за оспорване на наказателното постановление. Както правилно е приел районният съд, наказателното постановление е връчено с известие за доставяне на 5.10.2017г. на лице, което не разполага с представителна власт по отношение на  „Хом Кеър Хотелс“ООД, тъй като не е служител на дружеството и не е упълномощен от него да получава книжа и документи. Независимо от това, Районен съд-Царево е сезиран с жалба от дружеството срещу наказателното постановление, по която е образувано административно наказателно дело № 945/2017 г. по описа съда.

При липса на доказателства за редовното връчване на наказателното постановление на „Хом Кеър Хотелс“ООД по чл.58, ал.1 ЗАНН, по отношение на дружеството не е започнал да тече седмодневния срок, предвиден в нормата на чл.59, ал.2  ЗАНН за оспорването му. При тези данни, жалбата е разгледана като допустима от районния съд и „Хом Кеър Хотелс“ООД е реализирало  в пълен обем правото си на защита. С оглед изложеното, неправилно районният съд е приел, че в административнонаказателното производство по издаване на наказателното постановление е допуснато процесуално нарушение от категорията на съществените, обуславящо отмяна му на самостоятелно основание.

По съществото на спора настоящият касационен състав намира следното:

При съставяне на АУАН и НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. АУАН и НП са съставени от компетентни органи и при спазване на изискванията на чл.42 и чл.57, ал.1 ЗАНН.

Санкцията е наложена на „Хом Кеър Хотелс“ООД за това, че в качеството си на работодател, по смисъла на параграф 1, т.1 ДР КТ, на 08.08.2017г. е допуснал до работа като рецепционист  в стопанисвания от него търговски обект - вилно селище „Жасмин“, находящо се в гр.Китен, ул. „Първи май“ № 22 лицето Х. Ч. с ЕГН **********, преди да й е предоставил документите по чл. 63, ал.1 КТ, а именно копие от уведомлението по чл. 62, ал.3 КТ, заверено от териториалната дирекция на НАП. За това нарушение на „Хом Кеър Хотелс“ООД е съставен АУАН № 09-001648/29.08.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното от районния съд наказателно постановление.

Съгласно разпоредбата на чл.63, ал.2 КТ работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1, а съобразно чл.63, ал.1 КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя, преди постъпването му на работа, екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Според чл.62, ал.3 КТ, в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване, работодателят или упълномощено от него лице, е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

От представените писмени и гласни доказателства по делото се установява по несъмнен начин, че Христина Чуплетовска с ЕГН ********** е полагала труд на 08.08.2017г. като рецепционист във вилно селище „Жасмин“, находящо се в гр.Китен, ул. „Първи май“ № 22, стопанисвано от  „Хом Кеър Хотелс“ООД, преди дружеството, в качеството му на работодател, да й предостави документите по чл. 63, ал.1 КТ, а именно копие от уведомлението по чл. 62, ал.3 КТ. Това деяние е правилно квалифицирано от административнонаказващия орган като нарушение на чл.63, ал.2 КТ. Законосъобразно е ангажирана отговорността на „Хом Кеър Хотелс“ООД, в качеството му на работодател, на основание чл.414, ал.3 КТ, която предвижда за извършване на установеното нарушение налагане на имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лева.

Воден от горното и на основание чл.222, ал.1 АПК, Административен съд - Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 242 от 23.11.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 945/2017г. по описа на Районен съд- Царево и вместо него постановява

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 09-001648/28.09.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ - София, с което на основание 416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 КТ, на „Хом Кеър Хотелс“ООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление - гр.София, бул.“Христо Ботев“№ 31, ет.1, представлявано от П.С.С. е наложена имуществена санкция в размер на 2 000.00/две хиляди/ лева.

Решението е окончателно.

                           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

  

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:     1.                                         

 

                                               2.