ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети май                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 84 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:42 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Сдружение „Черно море – Странджа”, редовно уведомен, се явява адвокат В., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен по реда на чл. 137, ал. 7 АПК, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ В.: Изразила съм становище по жалбата писмено на 25.04.2017 г., като съм аргументирала и позицията си по спора в становището.

Нямам доказателствени искания.

Представям и моля да приемете списък на разноските, изготвен по реда на чл. 80 от ГПК.

 

СЪДЪТ намира, с оглед становището на страните и липсата на доказателствени искания, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ В.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решението, с което да отмените административния акт на основанията, посочени в жалбата и становището, което сме депозирали.

Моля да ни се присъдят разноските по делото, както и да ни се даде възможност за представяне на писмени бележки.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 7-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргумент в защита на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: