ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети април                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 84 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Сдружение „Черно море – Странджа”, редовно призован, се явява адвокат В., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

По делото е постъпило писмо вх. № 3373/04.04.2017 г., подписано от В.Т. – член на Управителния съвет на Сдружение „Черно море – Странджа“, в което се сочи, че управителят на сдружението е претърпял злополука и не е в състояние да се яви в днешно съдебно заседание. С молбата се иска отлагане на делото и е представен болничен лист, удостоверяващ изложените в същата факти.

 

АДВОКАТ В.: Госпожо съдия, моля делото да бъде отложено, тъй като представител на жалбоподателя се свърза с мен късно вчера с молба да осъществя процесуално представителство, като ми бе изпратено и пълномощно, но не съм имала възможност да се запозная с доказателствата, представени по делото. Затова, с оглед защита правата на тази страна, моля да ми бъде дадена възможност да се запозная с доказателствата по делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения. Моля да ми дадете възможност, след като се запозная с доказателствата по делото, евентуално да формулирам и други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с жалбата, както и тези, представени с административната преписка с писмо вх. № 604/31.01.2017 г. Следва да даде възможност на пълномощника на жалбоподателя, предвид наличието на обективни пречки за своевременно ангажиране на процесуален представител, да се запознае с доказателствата по делото и евентуално да формулирам доказателствени искания в подкрепа на застъпената позиция по спора.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата, както и тези, представени с административната преписка с писмо вх. № 604/31.01.2017 г.

УКАЗВА на страните възможността да ангажират и други доказателства в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора, като ги предупреждава, че евентуални доказателствени искания, с оглед процесуална икономия, следва да  бъдат формулирани писмено и представени по делото не по-късно от 20 дни след датата на това заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.05.2017 г. от 10:30 часа, за която дата страните – редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: