О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, 495/25.02.2015г.

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и пети февруари, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                                                           СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 84 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на „ИЗЗИДА“ ЕООД, ЕИК 102871455, представлявано от И. Н. М. - управител, с адрес за кореспонденция ***, против решение №373/22.12.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП“ - Бургас.

В з.з. на 28.01.2015г. съдът е оставил жалбата без движение с подробни указания жалбоподателят да изправи нередовности в нея, конкретно посочени в разпореждането, като е посочил срок, в който следва да се изпълни разпореждането, в т.ч. и да се представи доказателство за внесеният депозит. Съобщението с дадените указания е връчено на посоченият в жалбата адрес, лично на управителя, на 03.02.2015г. Законоустановения 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите изтича на 10.02.2015г. – вторник, присъствен ден, като указанията не са изпълнени до настоящия момент.

            Съдът намира, че са налице условията на ДОПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №84/2015г. поради неотстраняване на нередовностите на жалбата в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.151, ал.2, във вр. чл.149, ал.2, т.3 и 4 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „ИЗЗИДА“ ЕООД, ЕИК 102871455, представлявано от И. Н. М. - управител, с адрес за кореспонденция ***, против решение №373/22.12.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП“ - Бургас, като нередовна.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №84/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                      СЪДИЯ: