Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  893/17.04.2013 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на четвърти април две хиляди и тринадесета година, в открито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимира Друмева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 84/2013 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от директора на ТД – Бургас на НАП против решение № 2168/2012 година по н.а.х.д. № 4118/2012 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е отменено наказателно постановление № 647/23.03.2012 година на заместник - директора на ТД – Бургас на НАП (НП).

С НП, на дружеството, за нарушение на чл.40 ал.1 във връзка с чл.47 ал.3 от Закона за счетоводството (ЗСч), е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Касаторът оспорва решението с аргументи за неправилно приложение на процесуалния закон от РС. Не е изтекъл срока по чл. 34 ал.1 от ЗАНН, както е приел РС, защото органите на НАП са могли да узнаят за нарушението едва след представяне на справка от Агенцията по вписванията - за търговците, които не са изпълнили задължението си.

Ответникът, чрез процесуален представител, оспорва жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП дружеството е санкционирано за това, че не е подало в законоустановения срок – 30.06.2009 година - по чл.40 ал.1 от ЗСч заявление за обявяване на годишния финансов отчет за 2008 година пред АВ – Търговски регистър.

РС е отменил НП, като е приел, че в административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение – пропуснат е срока по чл. 34 ал.1 от ЗАНН.

Настоящата инстанция счита, че касационната жалба е неоснователна.

Съгласно чл.34 ал.1 от ЗАНН, не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя.

За конкретния случай, първият възможен момент, от който може да бъде установен нарушителя е денят, следващ крайния срок за публикуване на годишния финансов отчет в Търговския регистър, поддържан от Агенцията по вписванията. Съгласно нормата на чл.11 от ЗТР, търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до него и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията, както и до електронния образ на фирмените дела на пререгистрираните търговци. Агенцията осигурява свободен и безплатен достъп и до съдържащите се в информационната система на търговския регистър заявления, електронния образ на приложените към тях документи и постановените откази.

Публичният характер на Търговския регистър и обезпеченият до него свободен достъп сочат, че за административнонаказващият орган е било обективно възможно да предприеме необходимите действия за незабавно установяване на търговците, неподали заявление за публикуване на годишния си финансов отчет в Търговския регистър по реда на чл.40 ал.1 от ЗСч, след изтичане на установения срок. Подобни действия по никакъв начин не са обусловени от необходимостта от опосредяващи ги действия, представляващи писма с изрично уведомяване за търговците, неподали заявленията си в срок, изброени в списък. Отделно от това, самата Агенция по вписванията, поддържаща Търговския регистър, е установила приблизително една година по-късно търговците, неподали заявления за публикуване на годишните си финансови отчети, за което е изготвила писмо № 12-00-388/21.05.2010 година, при все, че за нея на още по-силно основание следва да намерят приложение мотивите относно обективната възможност за установяване на задължените лица и е въпрос на полагане на дължимата грижа и организация да се извършат необходимите действия в тази насока в разумен срок, съответстващ на законово предвидения.

Решението на РС следва да се остави в сила.

Затова, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2168/2012 година по н.а.х.д. № 4118/2012 година на Районен съд – Бургас.

 

 

Решението е окончателно.

           

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: