ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 08.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІХ-ти административен  състав       

На осми март                                                       две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Станимир Христов                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева 

Административно  дело номер 84 по описа за  2010 година.                     

На именното повикване в  15,00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “Старт Транс” ООД – гр. Бургас – редовно уведомен, представлява се от адв. К.К., който представя пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас - редовно уведомен, представлява се от юк. Д.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Бургас се явява прокурор Станимир Христов.

 

ПРОКУРОРЪТ:  На основание чл.159, ал. 1 от ДОПК правя искане за конституиране на БОП и встъпването като страна в настоящото производство.

 

СЪДЪТ като взе предвид изявлението на прокурора и на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА встъпване в процеса на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. К.: Поддържаме жалбата. Нямам да ангажирам други доказателства. Спорът е правен.

 

ЮК. Д.: Оспорваме жалбата. Нямам други доказателствени искания. Спорът е правен.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е подадена от лице с надлежна процесуална легитимация в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима.

Моля да приемете писмените доказателства с административната преписка. 

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото събраните в хода на ревизионното производство писмени доказателства, както и тези съдържащи се в административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания Акт за прихващане или възстановяване и потвърждаващото го решение. 

 

СЪДЪТ като взе предвид, че други доказателствени средства няма да бъдат ангажирани

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВ. К.: Моля да отмените изцяло АПВ предмет на настоящото производство, с който е отказано възстановяване на лихви за внесен данък ДДС като неправилен и незаконосъобразен, както и да постановите възстановяване на дължимата лихва. Подробни съображения сме изложили в жалбата.

Искам да подчертая, че става въпрос за едно недопустимо прилагане на разпоредбата на § 18 от ПЗР на ЗДДС по различен начин за данъчни субекти, които сами са начислили ДДС и данъчни субекти, за които е констатирано с акт на данъчните органи за внасяне на такъв данък. Считам, че и решаващият орган в случая ТД на НАП неправилно са тълкували разпоредбата на § 18 от ПЗР на ЗДДС, тъй като тази разпоредба не касае прихващането и възстановяването на лихви, а единствено и само на ДДС.

Моля да се съобразите с останалите наши аргументи, изложени в жалбата и решите делото за отмяна на акта. 

Моля за присъждане на направените разноски.

 

ЮК. Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите обжалвания акт като правилен и законосъобразен. В изменението на ЗДДС не е предвиден текст за възстановяване на лихва в ситуацията описана в конкретния случай. С оглед на това лихва за внесено ДДС не следва да бъде възстановявана.

Моля да вземете предвид подробно изложените мотиви в обжалвания акт и решението на директора на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас

Моля  за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 189 лв.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена, а постановения Акт за прихващане и възстановяване  и потвърждаващото го решение на директора на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас, като правилни и законосъобразни, моля, да оставите в сила.

Намирам за правилно и обосновано становището на органа по приходите, че съгласно разпоредбата на § 18, ал. 4 от ПЗР на ЗДДС в сила от 01.01.2009 г., не е предвидена възможност определените лихви за просрочие, установени с влязъл в сила ревизионен акт, да бъдат приспаднати.

Споделям изцяло така изразеното становище, като считам, че в този смисъл е и трайната практика на Върховен административен съд.

Моля да оставите жалбата без уважение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ: