Р Е Ш Е Н И Е

№ 925

гр. Бургас, 20.08.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                          ХII състав

на двадесети май две хиляди и девета година

в съдебно заседание в следния състав:

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Раева

Секретар: Г.Д.

Прокурор: Желязко Георгиев

като разгледа докладваното от съдия Раева административно дело номер 84 по описа за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 156 и сл. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба от “Кронос” ООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.Д.Б. срещу Ревизионен акт2000 590/07.12.2006 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Сливен в частта, в която е отказан данъчен кредит в рамер на 3 256.50 лв.                                 и е определена лихва 213.02 лв. за м. март 2005 г.; данъчен кредит в размер на 40 275.80 лв. и е определена лихва 4 914.65 лв. за м. април 2005 г.; данъчен кредит в размер на 25 482.00 лв. и е определена лихва 2 508.06 лв. за м. май 2005 г.; данъчен кредит в размер на 64 393.00 лв. за м. юни 2005 г.; данъчен кредит в размер на 23 856.40 лв. и е определена лихва 7 120.48 лв. за м. юли 2005 г.; данъчен кредит в размер на 27 940.00 лв. и е определена лихва 3 852.85 лв. за м. август 2005 г.; данъчен кредит в размер на 69 038.00 лв. и е определена лихва в размер на 10 825.94 лв. за м. септември 2005 г.; данъчен кредит в размер на 101 258.00 лв. и е определена лихва в размер на  13 721.98 лв. за м. октомври 2005 г.; данъчен кредит в размер на 4 242.50 лв. за м. ноември 2005 г.; данъчен кредит в размер на 3 089.20 лв. и е определена лихва 1 047.18 лв. за м. декември 2005 г.; данъчен кредит в размер от 21 238.59 лв. за м. януари 2006 г.; данъчен кредит в размер на  8 441.26 лв. за м. февруари 2006 г.; данъчен кредит в размер на 5 611.77 лв. за м. март 2006 г. и са определени лихви по авансови вноски по чл. 56 от ЗКПО (отм.) за 2005 г. в размер на 598,49 лв. Ревизионният акт (РА) в обжалваната част е потвърден с Решение №  РД-10-70/14.02.2007 г. на директора на Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас при ЦУ на НАП.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата, моли РА да бъде отменен в обжалваната част и присъждане на разноските по водене на делото.

Ответникът по жалбата - директорът на Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата, като неоснователна, моли съдът да я отхвърли и да присъди в полза на ответната страна юрисконсултско възнаграждение.

Прокурорът изразява становище за неоснователност на жалбата.

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и доводите на страните, счита за изяснено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано лице, в срока по чл. 156, ал. 1 от ДОПК, отговаря на изискванията на чл. 145, ал. 1 и чл. 149 от ДОПК, поради което същата се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

Ревизионното производство е образувано въз основа на Заповед за възлагане на ревизия № 385/09.05.2006 г., издадена от началник отдел “Данъчен осигурителен контрол” при ТД на НАП-гр. Сливен с делегирани правомощия по реда на чл. 112, ал. 2, т. 1 от ДОПК съгласно Заповед № 46/19.05.2006 г. на Директора на ТД на НАП гр. Сливен. Срокът за извършване на ревизията е продължен със Заповед № 590/18.08.2006 г. на началник отдел “Данъчен осигурителен контрол” при ТД на НАП-гр. Сливен. Ревизията обхваща корпоративен данък за 2005 г., ДДС за периодите март 2005 г. – март 2006 г., вноски за ДОО за периода 01.11.1998 г. – 31.03.2006 г., вноски за ЗО за периода 01.07.1999 г. – 31.03.2006 г., вноски за ДЗПО за универсален пенсионен фонд за периода 01.01.2002 г. – 31.03.2006 г. и вноски фонд гарантирани вземания на работници и служители при несъстоятелност за периода 01.01.2005 г. – 31.03.2006 г.

Жалбата е основателна в частта за отказан данъчен кредит в размер на 40 275,80 лв. за м. април 2005 г., в размер на 25 482 лв. за м. май 2005 г., в размер на 8 441,26 лв. за м. февруари 2006 г. и в размер на 5 611,77 лв. за м. март 2006 г. ведно с определените лихви за просрочие.

С ДАПВ № 1082/19.05.2005 г. органите по приходите са приели, че за периода м. април 2005 г. жалбоподателят има право на възстановяване на ДДС в размер от 35 042,11 лв. и са извършили прихващане на подлежащия на възстановяване ДДС с дължими публични задължения. С ДАПВ № 1272/17.06.2005 г. органите по приходите са приели, че за периода м. май 2005 г. жалбоподателят има право на възстановяване на ДДС в размер от 16 961,44  лв. и са извършили прихващане на подлежащия на възстановяване ДДС с дължими публични задължения. С АПВ № 684 от 29.03.2006 г. органите по приходите са приели, че жалбоподателят има право на 42 974,15 лв. данъчен кредит за периода м. февруари 2005 г. и са извършили прихващане с корпоративен данък за 2005 г. С АПВ № 1072 от 15.05.2006 г. за периода м. март 2006 г. органите по приходите са признали на жалбоподателя право на възстановяване на ДДС в размер на 103 523,63 лв., извършили са прихващане в размер на 78 282,98 лв. от посочената сума, като остатъкът е реално възстановен на жалбоподателя.

В случая с издадените ДАПВ и АПВ органите по приходите са определили дължимите суми за възстановяване и внасяне за периодите м. април 2005 г., м. май 2005 г., м. февруари 2006 г. и м. март 2006 г. Съгласно чл. 134, ал. 1, изр. 2 от ДОПК, задълженията за данъци, определени с влезли в сила актове, могат да бъдат изменени след преценка за наличие на основание за изменение, като заповедта за възлагане на ревизията се издава от съответния териториален директор. Заповедите за възлагане на ревизия в настоящия случай са издадени от началник отдел “Данъчен осигурителен контрол” при ТД на НАП-гр. Сливен, а не от териториалния директор на ТД на НАП-гр. Сливен, поради което за посочените периоди ревизията е възложена в нарушение на чл. 134, ал. 2 от ДОПК и следователно ревизионният акт за тези периоди е нищожен като издаден от некомпетентен орган.

За останалите периоди не са налице данни за издаване на ДАПВ и АПВ, следователно ревизията е възложена от компетентен орган с надлежно делегирани правомощия.

І. По ЗКПО (отм.)            

Ревизията е установила, че за финансовата 2005 г. жалбоподателят е следвало да внесе авансови вноски в общ размер 36 654,84 лв., а реално внесените съгласно описани в ревизионния доклад банкови бордера са в размер на 24 894 лв. Относно реално внесените авансови вноски е установено, че не е спазен срокът по чл. 56, ал. 7 от ЗКПО (отм.). На основание чл. 58 от ЗКПО (отм.) са определени лихви по авансови вноски за 2005 г. в размер на 598,49 лв.

Относно законосъобразността на РА в тази част са изложени подробни мотиви в решението на горестоящия административен орган, които съдът споделя напълно. С ГДД по чл. 51 от ЗКПО (отм.) задълженото лице е декларирало облагаема печалба за 2003 г. в размер на 141 912 лв. Съгласно разпоредбите на чл. 56, ал. 1, 2 и 4 от ЗКПО (отм.) за периода от 01.01. до 31.03.2005 г. жалбоподателят е дължал месечни авансови вноски в размер на 1 951,29 лв. С ГДД по чл. 51 от ЗКПО (отм.) задълженото лице е декларирало облагаема печалба за 2004 г. в размер на 248 897 лв. Съгласно разпоредбите на чл. 56, ал. 1, 2 и 4 от ЗКПО (отм.) за периода от 01.04. до 31.12.2005 г. жалбоподателят е дължал месечни авансови вноски в размер на 3 422,33 лв. Констатациите на органите по приходите относно основата за изчисление на дължимите авансови вноски не са оспорени от жалбоподателя, не са ангажирани също така доказателства за неправилно изчисление на определения размер дължими лихви. Въз основа на така установената фактическа обстановка органите по приходите са приложили правилно материалния закон, като за дължимостта на лихвите върху авансовите вноски са се основали на чл. 58 от ЗКПО (отм.), чиято разпоредба изрично предвижда, че лихви се дължат за неудържаните и невнесените в срок дължими данъци, включително и за авансовите вноски, съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. По изложените съображения съдът намира, че жалбата в частта й за определените лихви по авансови вноски по чл. 56 от ЗКПО (отм.) за 2005 г. в размер на 598,49 лв. е неоснователна.

ІІ. По ЗДДС (отм.):

М. март 2005 г.

За периода на основание чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) е отказан данъчен кредит в размер на 3 256,50 лв. по ДФ № 1004/08.03.2005 г., ДФ № 1005/09.03.2005 г., ДФ № 1006/10.03.2005 г., ДФ № 1117/07.03.2005 г., ДФ № 1010/15.03.2005 г., ДФ № 1011/16.03.2005 г., ДФ № 1014/18.03.2005 г., ДФ №   957/22.03.2005 г., ДФ № 1015/19.03.2005 г., ДФ № 1016/21.03.2005 г., ДФ № 1019/24.03.2005 г., ДФ № 1126/17.03.2005 г. и ДФ № 1008/12.03.2005 г., издадени от “Империал 2002” ЕООД. Предмет на доставките са лешник, фурми, печена царевица, шам фъстък, смокини, орехи, леблебия и кайсии. Съгласно съставения протокол от извършена насрещна проверка на прекия доставчик, фактурите, предмет на спора, са включени в дневника за продажби и справката-декларация за съответния период. Данъкът по посочените фактури не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик “Империал 2002” ЕООД. Не са издавани съпроводителни документи по доставките. Прекият доставчик не разполага с техническа и кадрова обезпеченост. Ползва склад под наем, собственост на жалбоподателя. Предходни доставчици по доставките са “Петролиум инвест” ЕООД, “Топинвест” ЕООД и “Сим 50” ЕООД. Посочените предходни доставчици не са открити от органите по приходите на адресите им за кореспонденция. Връчено им е искане за представяне на документи и писмени обяснения по реда на чл. 32 от ДОПК. В указания срок не са представени доказателства във връзка с процесните доставки. Като са взели предвид, че отразеният във фактурите ДДС не е платен по ДДС-сметка на жалбоподателя и че доставчиците по предходните доставки не са представили изисканите доказателства за извършване на доставките и за счетоводната отчетност във връзка със същите, за определяне на предходните доставки, по които лицето е получател, органите по приходите са приели, че е налице основанието по чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.).

Съгласно разпоредбата на чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) данъчният орган отказва правото на приспадане на данъчен кредит на ревизиран субект по всяка доставка в размер, отговарящ на размера на данъка, който е следвало да бъде начислен, когато установи, че за нея или по предходна доставка доставчикът не е представил доказателства от значение за определянето на данъчните му задължения, включително доказателства за извършване на доставката, за счетоводната отчетност във връзка с доставката, за определяне на предходните доставки, по които лицето е получател, когато за това е бил уведомен по реда на ДОПК. Приложението на чл. 65, ал. 4 от ЗДДС (отм.) се изключва, когато данъкът по съответния данъчен документ е платен по ДДС-сметка на доставчика най-късно до края на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

От съдържащите се в административната преписка протоколи от извършени насрещни проверки на предходните доставчици се установява, че същите не са намерени на посочения от тях адрес за кореспонденция и в определения от органите по приходите срок не са представили никакви доказателства във връзка с извършените от тях доставки. Това осуетява възможността за изследване на релевантните за процесната доставка обстоятелства – взетите счетоводни операции по сметка ***, 4539, стокова наличност, ресурсна обезпеченост и др. Макар и произходът на стоката, предмет на облагаемите доставки, да не е елемент от състава на разпоредбите, относими към възникването и признаването на правото на данъчен кредит, доказаният произход на стоките безспорно установява и реалност на извършените доставки. В случая именно това не е установено по делото. Не е доказано с годни за това доказателства, че реални доставки са осъществени както от прекия доставчик “Империал 2002” ЕООД, така и от предходните доставчици “Петролиум инвест” ЕООД, “Топинвест” ЕООД и “Сим 50” ЕООД. Този извод на съда остава непроменен и след обсъждане допълнителното заключение на вещото лице, вх. № 2258/03.04.2008 г., съгласно което за периода м. март 2005 г. следва да се признае данъчен кредит в размер на 1 935 лв. Съдът не кредитира заключението на вещото лице в тази част, тъй като констатацията на вещото лице за наличие на право на данъчен кредит в посочения размер не е подкрепена с доказателства и не е обоснована. Констатацията на вещото лице се основава на извършената от него проверка на сметка *** /приходи от продажби на стоки/, при която е установило, че в “Империал 2002” ЕООД и “Петролиум инвест” ЕООД за данъчните периоди м. февруари 2006 г. и м. март 2006 г. са налице достатъчно заприходени количества ядки за обезпечаване на всички последващи доставки. При анализ на заключението на вещото лице е видно, че вещото лице обосновава реалност на доставки, фактурирани през м. март 2005 г. с наличие на заприходени количества при доставчиците за 2006 г., т. е. за един последващ период. На следващо място, предвид обстоятелството, че предмет на доставките са родово определени вещи, дори и да се приеме, че са били налице достатъчно заприходени количества (за което по делото не са представени доказателства), то това не е достатъчно, за да се обоснове наличието на реално осъществена доставка, тъй като по делото не са представени доказателства за предаване на стоката – товарителници, приемо-предавателни протоколи, кантарни бележки и др., каквито са били изисквани от прекия доставчик и от предходните доставчици. При това положение отрицателните факти, които се твърдят в ревизионния акт, не са опровергани от жалбоподателя чрез проведеното от него доказване и оспорването в тази част се явява неоснователно.

М. юни 2005 г.

За периода е отказан данъчен кредит в размер на 64 393 лв. по подробно посочени в РА фактури, издадени от “Империал 2002” ЕООД (с предмет на доставката лешник, фурми, печена царевица, шам фъстък, смокини и др.), “Бул импекс” ЕООД (предмет на доставката фъстъци) и “Кронос Шампиньон” ЕООД (предмет на доставката бадеми).

В РА като основание за отказа на данъчен кредит в размер на 35 лв. по ДФ № 1,383/29.06.2005 г., издадена от “Империал 2002” ЕООД, е посочен чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.). Съгласно съставения протокол от извършена насрещна проверка на прекия доставчик “Империал 2002” ЕООД фактурите, предмет на спора, са включени в дневника за продажби и справката-декларация за съответния период. Данъкът по посочените фактури не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик “Империал 2002” ЕООД. Не са издавани съпроводителни документи по доставките. Прекият доставчик не разполага с техническа и кадрова обезпеченост. Ползва склад под наем, собственост на жалбоподателя. Предходен доставчик е “Петролиум инвест” ЕООД. Посоченият предходен доставчик не е открит от органите по приходите на адреса за кореспонденция. Връчено му е искане за представяне на документи и писмени обяснения по реда на чл. 32 от ДОПК. В указания срок не са представени доказателства във връзка с процесните доставки. Като са взели предвид, че отразеният във фактурите ДДС не е платен по ДДС-сметка на жалбоподателя и че доставчиците по предходните доставки не са представили изисканите доказателства за извършване на доставките и за счетоводната отчетност във връзка със същите, за определяне на предходните доставки, по които лицето е получател, органите по приходите са приели, че е налице основанието по чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.).

Отказът на органите по приходите да признаят право на данъчен кредит по ДФ № 1,383/29.06.2005 г., издадена от “Империал 2002” ЕООД, е законосъобразен. От съдържащия се в административната преписка протокол от извършена насрещна проверка на предходния доставчик “Петролиум инвест” ЕООД се установява, че същият не е намерен на посочения адрес за кореспонденция и в определения от органите по приходите срок не е представил никакви доказателства във връзка с извършените доставки. Това осуетява възможността за изследване на релевантните за процесната доставка обстоятелства – взетите счетоводни операции по сметка ***, 4539, стокова наличност, ресурсна обезпеченост и др. Този извод на  съда остава непроменен и след обсъждане допълнителното заключение на вещото лице, вх. № 2258/03.04.2008 г., съгласно което следва да се признае данъчен кредит в размер на 35 лв. по процесната ДФ № 1,383/29.06.2005 г., издадена от “Империал 2002” ЕООД. Съдът не кредитира заключението на вещото лице в тази част, тъй като констатацията на вещото лице за наличие на право на данъчен кредит в посочения размер не е подкрепена с доказателства и не е обоснована. Констатацията на вещото лице се основава на извършената от него проверка на разпечатка на сметка *** /стоки/, при която е установено, че предходният доставчик “Петролиум инвест” ЕООД към 01.02.2005 разполага с наличност от процесната стока – царевица 250 кг. Предвид обстоятелството, че предмет на доставките са родово определени вещи, дори и да се приеме, че предходният доставчик е разполагал с достатъчно количества, то това не е достатъчно, за да се обоснове наличието на реално осъществена доставка, тъй като по делото не са представени доказателства (товарителници, приемо-предавателни протоколи, кантарни бележки и др.) за предаване на стоката както от предходния доставчик на прекия доставчик, така и от прекия доставчик – на жалбоподателя. По изложените съображения оспорването в тази част се явява неоснователно.

В РА като основание за отказа на данъчен кредит в размер на 17 148 лв. по ДФ № 241/18.06.2005 г. и ДФ № 243/20.06.2005 г., издадени от “Бул импекс” ЕООД, е посочен чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.). Относно кадровата, техническата и материалната обезпеченост на прекия доставчик „Бул импекс” ЕООД доказателства не са представени по делото. Съгласно протоколите от извършени насрещни проверки прекият доставчик “Бул импекс” ЕООД не разполага с дълготрайни материални активи и наети лица. Предходен доставчик на “Бул импекс” ЕООД е “Империал 2002” ЕООД (който съгласно протокола от извършената насрещна проверка също не разполага с техническа и кадрова обезпеченост), а на “Империал 2002” ЕООД - “Сим 50” ЕООД. Органите по приходите са връчили на “Сим 50” ЕООД искане за представяне на писмени обяснения и доказателства по реда на чл. 32 от ДОПК. В указания срок не са представени никакви доказателства. Данъкът по посочените фактури не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик “Бул импекс” ЕООД.

Отказът на органите по приходите да признаят право на приспадане на данъчен кредит по посочената фактура е законосъобразен. Липсата на доказателства за установяване на релевантните за процесните доставки обстоятелства – взетите от предходните доставчици счетоводни операции по сметка ***, 4539, стокова наличност, ресурсна обезпеченост и др. мотивира съда да приеме, че за жалбоподателя не е възникнало правото на данъчен кредит по посочените фактури поради липса на реалност на доставката. Макар и произходът на стоката, предмет на облагаемите доставки, да не е елемент от състава на разпоредбите, относими към възникването и признаването на правото на данъчен кредит, доказаният произход на стоките безспорно установява и реалност на извършените доставки. В случая именно това не е установено по делото. Не е доказано с годни за това доказателства, че реални доставки са осъществени нито от прекия доставчик “Бул импекс” ЕООД, нито от предходните доставчици “Империал 2002” ЕООД и “Сим 50” ЕООД. Констатациите на ревизията по насрещната проверка на “Сим 50” ЕООД, че същият не може да бъде открит на посочения адрес за кореспонденция, не са опровергани и със заключението на вещото лице, което също посочва, че не е открило доставчика “Сим 50” ЕООД. Отрицателните факти, които се твърдят в ревизионния акт, не са опровергани от жалбоподателя чрез проведеното от него доказване и оспорването в тази част се явява неоснователно.

В РА като основание за отказа на данъчен кредит в общ размер на 43 430 лв. по ДФ № 243/20.06.2005 г., ДФ № 245/21.06.2005 г., ДФ № 247/22.06.2005 г. и ДФ № 254/30.06.2005 г., издадени от “Бул импекс” ЕООД, е посочен чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗДДС (отм.). В РА е посочено, че ЕТ “Дар-К.Т.”, предходен доставчик на “Тотал инвест 2004” ЕООД, предходен доставчик на “Империал 2002” ЕООД, предходен доставчик на прекия доставчик “Бул импекс” ЕООД не е представил доказателства за произхода на 188 000 кг фъстъци – платежни документи, доказателства за датата и мястото на предаване на стоката. Липсата на доказателства за произхода на фъстъците е мотивирала органите по приходите да приемат, че не е налице реалност на доставката по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС (отм.). Констатациите на органите по приходите се потвърждават от събрания доказателствен материал. Относно кадровата, техническата и материалната обезпеченост на прекия доставчик „Бул импекс” ЕООД доказателства не са представени. Съгласно протоколите от извършени насрещни проверки прекият доставчик “Бул импекс” ЕООД не разполага с дълготрайни материални активи и наети лица. Съгласно заключението на вещото лице издадените от “Бул импекс” ЕООД фактури са за 304 550,00 кг фъстъци, като за количеството от 188 000,00 кг е отказан данъчен кредит. За свой пряк доставчик “Бул импекс” ЕООД посочва Империал 2002” ЕООД. При анализа на сметка *** /Стоки/ за периода, вещото лице е установило, че доставките от  Империал 2002” ЕООД са с общо количество 334 200,00 кг, които са налични и в сметка *** /Стоки/ на последния. “Империал 2002” ЕООД е заприходил количество 71 450,00 кг  фъстък по фактури, издадени от “Сим 50” ЕООД и количеството 119 050,00 кг - по фактури, издадени от “Тотал инвест” ЕООД. От своя страна “Тотал инвест” ЕООД посочва за свой предходен доставчик ЕТ “ДАР – К. Т.” за количество фъстък –  116 550,00 кг. Вещото лице не е открило на посочените адреси “Сим 50” ЕООД, “Тотал инвест” ЕООД гр. Ябланица и ЕТ “ДАР – К. Т.” гр. Габрово. Липсата на доказателства за установяване на релевантните за процесните доставки обстоятелства – взетите при предходните доставчици счетоводни операции по сметка ***, 4539, стокова наличност, ресурсна обезпеченост и др. мотивира съда да приеме, че за жалбоподателя не е възникнало правото на данъчен кредит по посочените фактури поради липса на реалност на доставката. Макар и произходът на стоката, предмет на облагаемите доставки, да не е елемент от състава на разпоредбите, относими към възникването и признаването на правото на данъчен кредит, доказаният произход на стоките безспорно установява и реалност на извършените доставки. В случая именно това не е установено по делото. Не е доказано с годни за това доказателства, че реални доставки са осъществени нито от предходните доставчици “Сим 50” ЕООД,  “Тотал инвест” ЕООД гр. Ябланица и ЕТ “ДАР – К. Т.” гр. Габрово (за които както беше установено по-горе не са открити нито от органите по приходите, нито от вещото лице), нито от прекия доставчик “Бул импекс” ЕООД. Отрицателните факти, които се твърдят в ревизионния акт, не са опровергани от жалбоподателя чрез проведеното от него доказване и оспорването в тази част се явява неоснователно.                   

В РА като основание за отказа на данъчен кредит в размер на 3 780 лв. по ДФ № 18 /08.06.2005 г., издадена от “Кронос Шампиньон” ЕООД, е посочен чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗДДС (отм.). В РА е посочено, че “Бул импекс” ЕООД, предходен доставчик на прекия доставчик “Кронос Шампиньон” ЕООД, не е представил доказателства за произхода на 2 100 кг бадеми. Липсата на доказателства за произхода на бадемите е мотивирала органите по приходите да приемат, че не е налице реалност на доставката по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС (отм.).

Констатациите на органите по приходите се потвърждават от събрания доказателствен материал. Съгласно протокола от извършена насрещна проверка прекият доставчик “Кронос Шампиньон” ЕООД не разполага с техническа и кадрова обезпеченост. Ползва склад под наем, собственост на жалбоподателя. Съгласно заключението на вещото лице пряк доставчик на “Кронос шампиньон” ЕООД е “Бул импекс” ЕООД по 14 броя фактури с общо количество 29 700,00 кг фъстък и бадеми 16 100,00 кг. От своя страна “Бул импекс” ЕООД е осъществил внос по МД № 5600/4-4399/26.05.2005 г. на 14 000,00 кг бадем, като при насрещната проверка за предходен доставчик е посочен “Империал 2002” ЕООД. Количеството бадем в “Империал 2002” ЕООД е формирано от доставки, документирани с издадени фактури от “Тотал инвест” ЕООД гр. Ябланица, който не е открит от вещото лице на посочения адрес. Липсата на доказателства за установяване на релевантните за процесните доставки обстоятелства – взетите при предходния доставчик “Тотал инвест” ЕООД гр. Ябланица счетоводни операции по сметка ***, 4539, стокова наличност, ресурсна обезпеченост и др. мотивира съда да приеме, че за жалбоподателя не е възникнало правото на данъчен кредит по посочените фактури поради липса на реалност на доставката. Макар и произходът на стоката, предмет на облагаемите доставки, да не е елемент от състава на разпоредбите, относими към възникването и признаването на правото на данъчен кредит, доказаният произход на стоките безспорно установява и реалност на извършените доставки. В случая именно това не е установено по делото. Не е доказано с годни за това доказателства, че реални доставки са осъществени както от предходните доставчици, така и от прекия доставчик “Кронос шампиньон” ЕООД. Отрицателните факти, които се твърдят в ревизионния акт, не са опровергани от жалбоподателя чрез проведеното от него доказване и оспорването в тази част се явява неоснователно.

М. юли 2005 г.

На основание чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) не е признат данъчен кредит в размер на 1 056 лв. по ДФ № 268 от 02.07.2005 г., издадена от “Бул импекс” ЕООД с предмет на доставката бланширан фъстък. Органите по приходите са приели, че “Бул петролиум груп” ЕООД, предходен доставчик на “Империал 2002” ЕООД, предходен доставчик на “Бул импекс” ЕООД, пряк доставчик на “Кронос” ООД, не е представил документи и обяснения за произхода на стоката, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК. Начисленият данък не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик през данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

На основание чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) не е признат данъчен кредит в размер на 18 лв. по ДФ № 283 от 20.07.2005 г., издадена от “Бул импекс” ЕООД с предмет на доставката фъстъци. Органите по приходите са приели, че “Петролиум инвест” ЕООД гр. Ямбол, предходен доставчик на “Империал 2002” ЕООД, предходен доставчик на “Бул импекс” ЕООД, пряк доставчик на “Кронос” ООД, не е представил документи и обяснения за произхода на 50 кг фъстъци, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК. Начисленият данък не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик през данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

На основание чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) не е признат данъчен кредит в размер на 160 лв. по ДФ № 275 от 13.07.2005 г., издадена от “Бул импекс” ЕООД с предмет на доставката фъстъци. Органите по приходите са приели, че “Сим 50” ЕООД, предходен доставчик на “Бул импекс” ЕООД, пряк доставчик на “Кронос” ООД, не е представил документи и обяснения за произхода на 800 кг сини сливи, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК. Начисленият данък не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик през данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

На основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗДДС (отм.) не е признат данъчен кредит в общ размер на 22 622,40 лв. по ДФ № 292 от 26.07.2005 г., ДФ № 293 от 27.07.2005 г., ДФ № 295 от 28.07.2005 г., ДФ № 300 от 30.07.2005 г., издадени от “Бул импекс” ЕООД с предмет на доставката фъстък, лешник и пържена царевица. Органите по приходите са приели, че “Агро Над” ЕООД гр. Велико Търново (правоприемник на ЕТ “Ники-С.Д.”), предходен доставчик на “Джи Ай Ем Инженеринг”, предходен доставчик на “Бул импекс” ЕООД, пряк доставчик на “Кронос” ООД, не е представил документи и обяснения за произхода на 223 997 кг фъстък, 840 кг лешник и 1150 кг пържена царевица, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК. Начисленият данък не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик през данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит. Липсата на доказателства за произхода на стоката е мотивирала органите по приходите да приемат, че не е налице реалност на доставката по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС (отм.).

Констатациите на органите по приходите се потвърждават от събрания доказателствен материал. Относно кадровата, техническата и материалната обезпеченост на прекия доставчик „Бул импекс” ЕООД доказателства не са представени. Съгласно протоколите от извършени насрещни проверки прекият доставчик “Бул импекс” ЕООД не разполага с дълготрайни материални активи и наети лица. Предходните доставчици “Бул петролиум груп” ЕООД, “Сим 50” ЕООД и “Агро Над” ЕООД гр. Велико Търново не са открити на посочените адреси от вещото лице. При посещение на място на счетоводството на “Петролиум инвест” ЕООД гр. Ямбол вещото лице е установило, че ползва склад под наем, собственост на жалбоподателя, не притежава дълготрайни материални активи и няма наети лица по трудов или граждански договор. Относно стоковата обезпеченост на дружеството с необходимите количества фъстък не са представени доказателства. Констатациите на вещото лице касаят стокова наличност на лешник (към 01.02.2005 г. – 5 100.00 кг.); фурми  (към 01.02.2005 г. – 4 300.00 кг.); царевица (към 01.02.2005 г. – 20 278.00 кг.) и шам фъстък (към 01.02.2005 г. – 12 350.00 кг.). Липсата на доказателства за установяване на релевантните за процесните доставки обстоятелства – стокова наличност и ресурсна обезпеченост на предходните доставчици “Бул петролиум груп” ЕООД, “Сим 50” ЕООД, “Агро Над” ЕООД гр. Велико Търново и “Петролиум инвест” ЕООД гр. Ямбол мотивира съда да приеме, че за жалбоподателя не е възникнало правото на данъчен кредит по ДФ № 268 от 02.07.2005 г., ДФ № 283 от 20.07.2005 г., ДФ № 275 от 13.07.2005 г., ДФ № 292 от 26.07.2005 г., ДФ № 293 от 27.07.2005 г., ДФ № 295 от 28.07.2005 г. и ДФ № 300 от 30.07.2005 г. поради липса на реалност на доставката. Макар и произходът на стоката, предмет на облагаемите доставки, да не е елемент от състава на разпоредбите, относими към възникването и признаването на правото на данъчен кредит, доказаният произход на стоките безспорно установява и реалност на извършените доставки. В случая именно това не е установено по делото. Отрицателните факти, които се твърдят в ревизионния акт, не са опровергани от жалбоподателя чрез проведеното от него доказване и оспорването в тази част се явява неоснователно.

М. август 2005 г.

На основание чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) не е признат данъчен кредит в размер на 180 лв. по ДФ № 311 от 02.08.2005 г., издадена от “Бул импекс” ЕООД с предмет на доставката 500 кг индийско кашу. Органите по приходите са приели, че “Петролиум инвест” ЕООД гр. Ямбол, предходен доставчик на “Империал 2002” ЕООД, предходен доставчик на “Бул импекс” ЕООД, пряк доставчик на “Кронос” ООД, не е представил документи и обяснения за произхода на 500 кг индийско кашу, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК. Начисленият данък не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик през данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

Констатациите на органите по приходите относно доставката по по ДФ № 311 от 02.08.2005 г. кореспондират на събрания доказателствен материал. Относно кадровата, техническата и материалната обезпеченост на прекия доставчик „Бул импекс” ЕООД доказателства не са представени. Съгласно протоколите от извършени насрещни проверки прекият доставчик “Бул импекс” ЕООД не разполага с дълготрайни материални активи и наети лица. Относно стоковата наличност и ресурсната обезпеченост на предходния доставчик “Петролиум инвест” ЕООД гр. Ямбол да достави 500 кг индийско кашу не са представени доказателства.

На основание чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) не е признат данъчен кредит в размер на 27 760 лв. по ДФ № 317 от 05.08.2005 г., ДФ № 356 от 23.08.2005 г., ДФ № 358 от 24.08.2005 г., ДФ № 364 от 27.08.2005 г. и ДФ № 366 от 30.08.2005 г., издадени от “Бул импекс” ЕООД с предмет на доставките фъстък и лешник. Органите по приходите са приели, че “Сим 50” ЕООД, предходен доставчик на “Бул импекс” ЕООД, пряк доставчик на “Кронос” ООД, не е представил документи и обяснения за произхода на стоката, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК. Начисленият данък не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик през данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

Констатациите на органите по приходите относно ДФ № 317 от 05.08.2005 г., ДФ № 356 от 23.08.2005 г., ДФ № 358 от 24.08.2005 г., ДФ № 364 от 27.08.2005 г. и ДФ № 366 от 30.08.2005 г. кореспондират на събрания доказателствен материал. Относно кадровата, техническата и материалната обезпеченост на прекия доставчик „Бул импекс” ЕООД доказателства не са представени. Съгласно протоколите от извършени насрещни проверки прекият доставчик “Бул импекс” ЕООД не разполага с дълготрайни материални активи и наети лица. При проверката на  стоковата обезпеченост на доставките по ДФ № 317 от 05.08.2005 г., ДФ № 356 от 23.08.2005 г., ДФ № 358 от 24.08.2005 г., ДФ № 364 от 27.08.2005 г. и ДФ № 366 от 30.08.2005 г. вещото лице е извършило анализ на сметка *** /Стоки/ на “Бул импекс” ЕООД. От анализа на сметка *** /Стоки/ на “Бул импекс” ЕООД вещото лице е установило, че освен от доставчика “Сим 50” ЕООД – 160 000,00 кг, са заприходени получени количества от “АРКО ГРУП” ЕООД – 100 000,00 кг по два броя фактури и от внос, осъществен с МД № 0200242442/23.08.2005 г. от “Брандон Маркетинг Инк” – 20 000,00 кг или общо заприходеното количество “фъстък” през м. август 2005 г. е 280 000,00 кг.

Бланшираният фъстък е от внос, осъществен с МД № 0200242442/23.08.2005 г. от “Брандон Маркетинг Инк” – 97 076,00 кг.

Отбелязаното като продадено количество по кредита на сметка *** /Стоки/ е 537 900,00 кг, при получени 280 000,00 кг “фъстък”, като 20 000,00 от тях представляват “фъстъци китайски”, които участват веднъж в сборното количество на партида “фъстък” и втори път в партида “бланширан фъстък”. Посоченото салдо в началото на периода по аналитична партида “фъстък” е  257 900,50 кг, а на аналитична партида “бланширан фъстък” е 50 584,00 кг. Вещото лице посочва, че съгласно  представен “Дневник  - аналитични салда за период на стоки на склад”, партиди “фъстък” и “бланширан фъстък” са без салдо към 31.08.2005 г., което означава, че колкото стока е получена, толкова е и продадена. Въз основа на извършените констатации вещото лице дава заключение, че последващи доставки към който и да е клиент от страна на “Бул импекс” ЕООД остават необезпечени с количествата, получени от “Сим 50” ЕООД.

Липсата на доказателства за установяване на стокова наличност на предходните доставчици “Петролиум инвест” ЕООД гр. Ямбол и “Сим 50”  ЕООД мотивира съда да приеме, че за жалбоподателя не е възникнало правото на данъчен кредит по ДФ № 311 от 02.08.2005 г., ДФ № 317 от 05.08.2005 г., ДФ № 356 от 23.08.2005 г., ДФ № 358 от 24.08.2005 г., ДФ № 364 от 27.08.2005 г. и ДФ № 366 от 30.08.2005 г. поради липса на реалност на доставката. Макар и произходът на стоката, предмет на облагаемите доставки, да не е елемент от състава на разпоредбите, относими към възникването и признаването на правото на данъчен кредит, доказаният произход на стоките безспорно установява и реалност на извършените доставки. В случая именно това не е установено по делото. Отрицателните факти, които се твърдят в ревизионния акт, не са опровергани от жалбоподателя чрез проведеното от него доказване и оспорването в тази част се явява неоснователно.

М. септември 2005 г.

На основание чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) не е признат данъчен кредит в размер на 268,80 лв. по ДФ № 376 от 01.09.2005 г. и ДФ № 382 от 02.09.2005 г., издадени от “Бул импекс” ЕООД с предмет на доставката бирен фъстък и царевица. Органите по приходите са приели, че “Петролиум инвест” ЕООД гр. Ямбол, предходен доставчик на “Империал 2002” ЕООД, предходен доставчик на “Бул импекс” ЕООД, пряк доставчик на “Кронос” ООД, не е представил документи и обяснения за произхода на 20 кг бирен фъстък и 1 900 кг царевица, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК. Начисленият данък не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик през данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

На основание чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) не е признат данъчен кредит в размер на  5 033,20 лв. по ДФ № 385 от 03.09.2005 г., ДФ № 447 от 27.09.2005 г. и ДФ № 446 от 28.09.2005 г., издадени от “Бул импекс” ЕООД с предмет на доставките сини сливи, пържен фасул и фъстък. Органите по приходите са приели, че “Сим 50” ЕООД, предходен доставчик на “Бул импекс” ЕООД, пряк доставчик на “Кронос” ООД, не е представил документи и обяснения за произхода на стоката, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК. Начисленият данък не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик през данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

На основание чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) не е признат данъчен кредит в размер на  63 736 лв. по ДФ № 394 от 12.09.2005 г., ДФ № 397 от 13.09.2005 г., ДФ № 400 от 13.09.2005 г., ДФ № 404 от 14.09.2005 г., ДФ № 401 от 14.09.2005 г., ДФ № 405 от 15.09.2005 г., ДФ № 409 от 15.09.2005 г., ДФ № 411 от 16.09.2005 г., ДФ № 415 от 17.09.2005 г., ДФ № 418 от 19.09.2005 г., ДФ № 417 от 19.09.2005 г., ДФ № 423 от 20.09.2005 г., ДФ № 429 от 21.09.2005 г., ДФ № 426 от 21.09.2005 г., ДФ № 432 от 23.09.2005 г., ДФ № 435 от 24.09.2005 г. и ДФ № 440 от 26.09.2005 г., издадени от “Бул импекс” ЕООД с предмет на доставките фъстък. Органите по приходите са приели, че “Евро Табако Трейд” ЕООД, предходен доставчик на “Бул импекс” ЕООД, пряк доставчик на “Кронос” ООД, не е представил документи и обяснения за произхода на стоката, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК. Начисленият данък не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик през данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

Констатациите на органите по приходите за процесния период кореспондират на събрания доказателствен материал. Относно кадровата, техническата и материалната обезпеченост на прекия доставчик „Бул импекс” ЕООД доказателства не са представени. Съгласно протоколите от извършени насрещни проверки прекият доставчик “Бул импекс” ЕООД не разполага с дълготрайни материални активи и наети лица. Относно стоковата наличност и ресурсната обезпеченост на предходния доставчик “Петролиум инвест” ЕООД гр. Ямбол да достави 20 кг бирен фъстък и 1 900 кг царевица не са представени доказателства. Не са представени също така доказателства за стокова наличност и ресурсна обезпеченост на предходните доставчици “Сим 50” ЕООД и “Евро Табако Трейд” ЕООД. При извършената насрещна проверка “Бул импекс” ЕООД посочва за свой предходен доставчик “Сим 50” ЕООД по фактура, с предмет на доставката “сини сливи 376,00 кг”, “пържен фасул 50,00 кг” и “фъстък 20 600,00 кг”, който не е открит от вещото лице на адреса, а за останалото количество “фъстъци - 165 000,00 кг” – “Евро Табако Трейд” ЕООД, който също не е открит на посочения адрес. От анализа на сметка *** /Стоки/ на “Бул импекс” ЕООД, вещото лице е установило, че освен от доставчиците “Сим 50” ЕООД и “Евро Табако Трейд” ЕООД, са заприходени получени количества и от “Естрея 2003” ЕООД – 74 000,00 кг. по четири броя фактури и от “Мирко” ЕООД – 24 000,00 кг или общо заприходеното количество “фъстък” през м. септември 2005 г. е 488 250,00 кг, а са продадени 456 750,00 кг. Предходният доставчик “Естрея 2003” ЕООД не е открит от вещото лице.

Липсата на доказателства за  установяване на стокова наличност при предходните доставчици “Петролиум инвест” ЕООД гр. Ямбол, “Сим 50” ЕООД, “Евро Табако Трейд” ЕООД и “Естрея 2003” ЕООД, които освен “Петролиум инвест” ЕООД гр. Ямбол не са открити и от вещото лице, мотивира съда да приеме, че за жалбоподателя не е възникнало правото на данъчен кредит за процесния период по посочените фактури поради липса на реалност на доставката по процесните фактури. Макар и произходът на стоката, предмет на облагаемите доставки, да не е елемент от състава на разпоредбите, относими към възникването и признаването на правото на данъчен кредит, доказаният произход на стоките безспорно установява и реалност на извършените доставки. В случая именно това не е установено по делото. Отрицателните факти, които се твърдят в ревизионния акт, не са опровергани от жалбоподателя чрез проведеното от него доказване и оспорването в тази част се явява неоснователно.

М. октомври 2005 г.

На основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗДДС (отм.) не е признат данъчен кредит в общ размер на 101 258 лв. по ДФ № 475 от 07.10.2005 г., ДФ № 477 от 10.10.2005 г., ДФ № 478 от 12.10.2005 г., ДФ № 481 от 15.10.2005 г., ДФ № 484 от 17.10.2005 г., ДФ № 489 от 19.10.2005 г., ДФ № 493 от 20.10.2005 г., ДФ № 495 от 21.10.2005 г., ДФ № 496 от 22.10.2005 г., ДФ № 500 от 24.10.2005 г., ДФ № 503 от 25.10.2005 г., ДФ № 502 от 25.10.2005 г., ДФ № 505 от 26.10.2005 г., ДФ № 508 от 28.10.2005 г., ДФ № 510 от 28.10.2005 г., ДФ № 512 от 29.10.2005 г. и ДФ № 517 от 31.10.2005 г., издадени от “Бул импекс” ЕООД с предмет на доставката фъстък, лешник и пържена царевица. Органите по приходите са приели, че “Агро Над” ЕООД гр. Велико Търново (правоприемник на ЕТ “Ники-С.Д.”), предходен доставчик на “Джи Ай Ем Инженеринг” ЕООД, предходен доставчик на “Бул импекс” ЕООД, пряк доставчик на “Кронос” ООД, не е представил документи и обяснения за произхода на 223 997 кг фъстък, 840 кг лешник и 1150 кг пържена царевица, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК. Начисленият данък не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик през данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

Липсата на доказателства за произхода на посочените по-горе количества ядки е мотивирала органите по приходите да приемат, че не е налице реалност на доставката по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС (отм.).

Констатациите на органите по приходите се потвърждават от събрания доказателствен материал. Относно кадровата, техническата и материалната обезпеченост на прекия доставчик „Бул импекс” ЕООД доказателства не са представени. Съгласно протоколите от извършени насрещни проверки прекият доставчик “Бул импекс” ЕООД не разполага с дълготрайни материални активи и наети лица. Предходните доставчици “Агро Над” ЕООД гр. Велико Търново и “Джи Ай Ем Инженеринг” ЕООД не са открити от вещото лице на посочения адрес. Относно стоковата обезпеченост на посочените доставчици с необходимите количества ядки не са представени доказателства по делото. Липсата на доказателства за установяване на релевантните за процесните доставки обстоятелства – стокова наличност и ресурсна обезпеченост на предходните доставчици мотивира съда да приеме, че за жалбоподателя не е възникнало правото на данъчен кредит по посочените фактури поради липса на реалност на доставката. Макар и произходът на стоката, предмет на облагаемите доставки, да не е елемент от състава на разпоредбите, относими към възникването и признаването на правото на данъчен кредит, доказаният произход на стоките безспорно установява и реалност на извършените доставки. В случая именно това не е установено по делото. Отрицателните факти, които се твърдят в ревизионния акт, не са опровергани от жалбоподателя чрез проведеното от него доказване и оспорването в тази част се явява неоснователно.

М. ноември 2005 г.

На основание чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) не е признат данъчен кредит в размер на  4 230,01 лв. по ДФ № 268 от 04.11.2005 г. и ДФ № 269 от 07.11.2005 г., издадени от „Интер ойл” ЕООД с предмет на доставката газьол. Съгласно представения по делото протокол от извършена насрещна проверка дружеството не разполага със собствена кадрова, техническа и материална обезпеченост, по обяснение на управителя му дружеството използва активите на своите контрагенти. Предходен доставчик по посочените фактури е “Лаб Прециз 21” ЕООД. Предходният доставчик “Лаб Прециз 21” ЕООД не е представил документи и обяснения за произхода на стоката, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК. Начисленият данък не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик през данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

На основание чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) не е признат данъчен кредит в размер на  12,50 лв. по ДФ № 643 от 26.11.2005 г., издадена от „Бул импекс” ЕООД с предмет на доставката 25 кг сушена кайсия. Органите по приходите са приели, че “Лаб Прециз 21” ЕООД, предходен доставчик на „Бул импекс” ЕООД, пряк доставчик на “Кронос” ООД, не е представил документи и обяснения за произхода на стоката, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК. Начисленият данък не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик през данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

Констатациите на органите по приходите за процесния период относно доставките по ДФ № 268 от 04.11.2005 г. и ДФ № 269 от 07.11.2005 г., издадени от „Интер ойл” ЕООД и ДФ № 643 от 26.11.2005 г., издадена от „Бул импекс” ЕООД, не са опровергани от жалбоподателя. Относно кадровата, техническата и материалната обезпеченост на преките доставчици „Интер ойл” ЕООД и „Бул импекс” ЕООД доказателства не са представени. Предходният доставчик “Лаб Прециз 21” ЕООД не е открит от вещото лице на посочения адрес. Липсата на доказателства за произхода на стоката препятства установяването на реалност на доставката по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС (отм.). Липсата на реалност на доставката е основание за отказ на данъчен кредит, поради което оспорването е неоснователно в тази част.

М. декември 2005 г.

На основание чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) не е признат данъчен кредит в размер на  2 989,20 лв. по ДФ № 735 от 16.12.2005 г. и ДФ № 758 от 21.12.2005 г., издадени от „Бул импекс” ЕООД с предмет на доставката орехи, сушена кайсия, лешник, пържена царевица и др. Органите по приходите са приели, че “Лаб Прециз 21” ЕООД, предходен доставчик на „Бул импекс” ЕООД, пряк доставчик на “Кронос” ООД, не е представил документи и обяснения за произхода на стоката, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК. Начисленият данък не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик през данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

Констатациите на органите по приходите за процесния период не са опровергани от жалбоподателя. Относно кадровата, техническата и материалната обезпеченост на прекия доставчик „Бул импекс” ЕООД доказателства не са представени. Съгласно протоколите от извършени насрещни проверки прекият доставчик “Бул импекс” ЕООД не разполага с дълготрайни материални активи и наети лица. Предходният доставчик “Лаб Прециз 21” ЕООД не е открит от вещото лице на посочения адрес. Липсата на доказателства за наличност на стоката при прекия и предходия доставчик препятства установяването на реалност на доставката по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС (отм.). Липсата на реалност на доставката е основание за отказ на данъчен кредит, поради което оспорването е неоснователно в тази част.

На основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗДДС (отм.) не е признат данъчен кредит в размер на 100 лв. по ДФ № 1,331 от 30.12.2005 г., издадена от “Бул импекс” ЕООД с предмет на доставката орехи и лешник. Органите по приходите са приели, че “Примерстрой” ЕООД, предходен доставчик на “Бул импекс” ЕООД, пряк доставчик на “Кронос” ООД, не е представил документи и обяснения за произхода на 100 кг орехи, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК. При съпоставка на датите на доставка от “Бул импекс” ЕООД към “Кронос” ООД с датите на доставка от “Примерстрой” ЕООД към „Бул импекс” ЕООД в ревизионното производство е установено, че датата на последващата доставка – 30.12.2005 г. е по-ранна от датата на предходната доставка – 21.01.2006 г. Следователно „Бул импекс” ЕООД не е разполагал със стокова наличност и произходът на стоката остава неустановен. Липсата на доказателства за произхода на посочените по-горе количества ядки е мотивирала органите по приходите да приемат, че не е налице реалност на доставката по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС (отм.).

Констатациите на органите по приходите за процесния период не са опровергани от жалбоподателя. Относно кадровата, техническата и материалната обезпеченост на прекия доставчик „Бул импекс” ЕООД доказателства не са представени. Предходният доставчик “Примерстрой” ЕООД не е открит от вещото лице на посочения адрес. Липсата на доказателства за произхода на стоката препятства установяването на реалност на доставката по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС (отм.). Липсата на реалност на доставката е основание за отказ на данъчен кредит, поради което оспорването е неоснователно в тази част.

М. януари 2006 г.

На основание чл. 65, ал. 4, т. 4 от ЗДДС (отм.) не е признат данъчен кредит в размер на  15 218,59 лв. по. ДФ № 321 от 06.01.2006 г, ДФ № 325 от 10.01.2006 г., ДФ № 290 от 23.01.2006 г. и ДФ № 294 от 24.01.2006 г., издадени от „Интер ойл” ЕООД с предмет на доставката газьол. Съгласно представения по делото протокол от извършена насрещна проверка дружеството не разполага със собствена кадрова, техническа и материална обезпеченост, по обяснение на управителя му дружеството използва активите на своите контрагенти. Предходен доставчик по посочените фактури е “Лаб Прециз 21” ЕООД. Предходният доставчик “Лаб Прециз 21” ЕООД не е представил документи и обяснения за произхода на стоката, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК. Начисленият данък не е платен по ДДС-сметка на прекия доставчик през данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

Констатациите на органите по приходите за процесния период не са опровергани от жалбоподателя. Предходният доставчик “Лаб Прециз 21” ЕООД не е открит от вещото лице на посочения адрес. Липсата на доказателства за произхода на стоката препятства установяването на реалност на доставката по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС (отм.). Липсата на реалност на доставката е основание за отказ на данъчен кредит, поради което оспорването е неоснователно в тази част.

На основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗДДС (отм.) не е признат данъчен кредит в размер на 6 020 лв. по ДФ № 848 от 12.01.2006 г. и ДФ № 869 от 18.01.2006 г., издадени от “Бул импекс” ЕООД с предмет на доставката орехи и лешник. Органите по приходите са приели, че “Примерстрой” ЕООД, предходен доставчик на “Бул импекс” ЕООД, пряк доставчик на “Кронос” ООД, не е представил документи и обяснения за произхода на 2 300 кг лешник и 40 кг орехи, след като е бил уведомен по реда на чл. 32 от ДОПК. При съпоставка на датите на доставка от “Бул импекс” ЕООД към “Кронос” ООД с датите на доставка от “Примерстрой” ЕООД към „Бул импекс” ЕООД в ревизионното производство е установено, че датата на последващата доставка – 12.01.2006 г. и 18.01.2006 г. е по-ранна от датата на предходната доставка – 21.01.2006 г. Следователно „Бул импекс” ЕООД не е разполагал със стокова наличност и произходът на стоката остава неустановен. Липсата на доказателства за произхода на посочените по-горе количества ядки е мотивирала органите по приходите да приемат, че не е налице реалност на доставката по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС (отм.).

Констатациите на органите по приходите за процесния период не са опровергани от жалбоподателя. Относно кадровата, техническата и материалната обезпеченост на прекия доставчик „Бул импекс” ЕООД доказателства не са представени. Предходният доставчик “Примерстрой” ЕООД не е открит от вещото лице на посочения адрес. Липсата на доказателства за произхода на стоката препятства установяването на реалност на доставката по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС (отм.). Липсата на реалност на доставката е основание за отказ на данъчен кредит, поради което оспорването е неоснователно в тази част.

За пълнота при преценка на законосъобразността на РА за периодите м. март 2005 г., м. юни – м. декември 2005 г. и м. януари 2006 г., съдът следва да обсъди представените по делото ДРА/РА на доставчиците “Сим 50” ЕООД, ЕТ “Дар-К.Т.”, “Империал 2002” ЕООД, “Бул импекс” ЕООД, “Интер ойл” ЕООД, “Тотал инвест 2004” ЕООД, “Джи Ай Ем Инженеринг” ЕООД, ЕТ “Ники-С.Д.”, “Топинвест” ЕООД, “Примерстрой” ЕООД, “Са груп” ЕООД, “Лаб прециз 21” ЕООД, “Петролиум инвест” ЕООД, “Кронос Шампиньон” ООД. Съгласно заключението на вещото лице, в представения по делото РА на “Примерстрой” ЕООД се съдържа констатация, че за процесния период м. януари 2006 г. няма неотразени продажби. За останалите доставчици вещото лице посочва, че представените ДРА/РА не съдържат констатации относно данъчната основа на декларизаните от данъчно задълженото лице облагаеми доставки. Като взе предвид заключението на вещото лице, съдът намира, че констатациите в представените по делото ДРА/РА  не обосновават наличието на възникнало право на данъчен кредит за жалбоподателя за процесните периоди м. март 2005 г., м. юни – м. декември 2005 г. и м. януари 2006 г.

Предвид изложеното, съдът намира, че РА в частта, в която е постановен отказ на данъчен кредит на за периодите м. март 2005 г., м. юни 2005 г. – м. декември 2005 г. и м. януари 2006 г., е постановен от компетентен административен орган, при спазване на административнопроизвоствените правила и материалния закон и следователно е законосъобразен, а подадената срещу тази част от РА жалба следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

На основание чл. 161, ал. 1, изр. последно от ДОПК съразмерно на отхвърлената част от жалбата в полза на ответника следва да бъдат присъдени разноските по водене на делото,  съставляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 7 551,87 лв. Съразмерно уважената част на жалбата жалбоподателят има право на разноски в размер на 1 055,10 лв., като така определеният размер следва да бъде приспаднат от полагащото се в полза на ответника юрисконсултско възнаграждение. По изложените съображения жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати в полза на Дирекция „ОУИ” - гр. Бургас разноски в размер на 6 496,77 лв.

Воден от горното, Административен съд – гр. Бургас, ХII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт2000 590/07.12.2006 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Сливен, потвърден с Решение №  РД-10-70/14.02.2007 г. на директора на Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас при ЦУ на НАП в частта, в която е отказан данъчен кредит в размер на 40 275,80 лв. за м. април 2005 г., в размер на 25 482 лв. за м. май 2005 г., в размер на 8 441,26 лв. за м. февруари 2006 г. и в размер на 5 611,77 лв. за м. март 2006 г. ведно с определените лихви за просрочие.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Кронос” ООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.Д.Б. срещу Ревизионен акт2000 590/07.12.2006 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Сливен, потвърден с Решение №  РД-10-70/14.02.2007 г. на директора на Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас при ЦУ на НАП, в останалата й част.

ОСЪЖДА “Кронос” ООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.Д.Б. да заплати в полза на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Бургас разноските по водене на делото в размер на 6 496,77 лв. (шест хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и седемдесет и седем стотинки).

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 

                                                                        СЪДИЯ: