ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 20.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІІ-ти административен  състав       

На двадесети  май                                         две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ РАЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Желязко Георгиев                                

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РАЕВА. 

Административно  дело номер  84  по описа за  2007 година.                     

На именното повикване в  13,20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Кронос” ООД – гр. Сливен,  редовно призован, представлява се от адв.  Р., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Директорът на Дирекция „ОУИ” – Бургас,  редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Желязко Георгиев.

Явява се вещото лице С.А..

 

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило в срок допълнително заключение по съдебно-счетоводна експертиза.

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит вещото лице, със снета самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

 

АДВ. Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Нямам доказателствени искания.

ЮК. М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме заключението. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът като взе предвид становищата на страните

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, приложено по делото под вх. № 629/27.01.2009 г. и допълнителното заключение вх. № 3270/13.05.2009 г.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 550 лева, платими от внесения депозит.

Съдът счете делото на изяснено от фактическа страна, с оглед на което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество.

 

АДВ. Р.: Моля да уважите жалбата против ревизионния акт изцяло. Претендираме за направените по делото разноски. Предвид правната и фактическа сложност и големия обем на делото, моля, да ми определите срок за представяне на писмена защита.

 

ЮК. М.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да  потвърдите обжалвания ревизионен акт.  С оглед на доказателствата по делото и изводите на извършените съдебно-счетоводна експертиза  и допълнителна такава, твърденията остават недоказани. В хода на ревизионното и съдебното производство не са открити доставчиците и с оглед установяване на ДДС като задължение към бюджета няма доказателства, относно реално осъществяване на доставките и услугите. Тези доставчици, които са открити, не разполагат с необходимите ДМА и работна сила на трудов и граждански договор, за да бъде реално осъществена доставката на процесните количества ядки. Не би могла да се приложи разпоредбата на чл. 56, ал. 8 от ЗЗДС /отм./, тъй като видно от доказателствата по делото, плащанията са извършвани в следващ или последващ данъчен период, което бе и обект на изследване от вещото лице в основната и допълнителната съдебно-счетоводна експертизи, като са оспорени изводите за месеци март 2005 г. за „Империал 2002” ЕООД, за месец април 2005 г. - за същия доставчик и за месец май и юни 2005 г. за „Кронос Агро” ЕООД, по точно за фактура № 137/03.05.2007 г. с доставчик „Булимпекс” ЕООД, като предходни доставчици са „Империал 2002” ЕООД и „Петролиум инвест” ЕООД. Експертизата е оспорена относно изводите на вещото лице за тези периоди и доставчици, като същите противоречат на доказателствата, събрани в хода на ревизионното производство и основното заключение на вещото лице, че същите не разполагат с ДМА и съответната работна сила по наетите граждански договори. За да се признае  данъчен кредит, следва да са налице реални сделки. Реалност на сделката не се доказа нито чрез писмените доказателства по делото, нито чрез експертизите. Моля на основание ГПК да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в полза на Дирекция „ОУИ” – Бургас в размер на  26 271 лв.

 

ПРОКУРОРЪТ:  В хода на съдебното производство се събраха достатъчно доказателства в подкрепа на ревизионния акт, с оглед на което същия следва да се потвърди, като се отхвърли жалбата, като недоказана и неоснователна.

 

АДВ. Р.: Твърдя, че предвид представените АПВ и ревизионни актове на доставчиците, няма констатации в ревизионните актове за липса на реалност на доставките. Макар да е инстанция по същество, съдът не следва да излиза извън рамките на очертания спор, който е в очертанията на обжалвания ревизионен акт. В ДОПК отпадна вярност на констатациите на данъчните органи за разлика от ГПК. Считам, че арбитърските функции на съда са по-засилени отколкото при предходния акт. Не може за доставки, за които в ревизионния акт нямаме съответната констатация, едва в съдебното производство органът по приходите да въвежда нови констатации и ние да доказваме, че това не е така. Моля да имате това предвид, че е налице тенденция за развитие на съдебната практика, която се ползва от решенията на Европейския съд. С доказателствата по делото се формираха достатъчно основания този ревизионен акт да бъде отхвърлен.

 

ЮК. М.: Ревизионните органи са прилагали действащите разпоредби към момента на сделките и поради това констатациите са правилни и законосъобразни и никакви доводи не сме извадили в съдебното производство.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решението си в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: