ПРОТОКОЛ

       

година 2009,  08.04.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ХІІ административен  състав        

 

На осми април                                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

                                                       

                                                     

секретар: Й.Б.    

прокурор: Ж.Г.

сложи за разглеждане докладваното от съдия 

административно  дело номер  84  по описа за  2007 година.                     

На именното повикване в  13.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Кронос” ООД – гр. Сливен,  редовно призован, представлява се от адв.  Р., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Директорът на Дирекция „ОУИ” – Бургас,  редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Ж.Г.

 

Явява се вещото лице С.А., редовно уведомена.

 

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е в срок допълнително заключение от вещото лице по допуснатата експертиза.

         

СТРАНИТЕ:  Да се изслуша  допълнителното заключение на вещото лице. Запознали сме се с него.

          

          Съдът ДОПУСКА до разпит вещото лице, което е със снета самоличност по делото от по- рано.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

Адв. Р.: При формиране на рекапитулацията в размер на 33 150,64 лева, какво взехте предвид, т. е. само АПВ и ДАПВ, които са представени по делото или и ревизионните актове на доставчиците на доверителя ми?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: При посочената рекапитулация на данъчните задължения са взети предвид два ДАПВ и един АПВ.

 

Адв. Р.: Това означава, че ревизионните актове не сте ги имали предвид при извършената рекапитулация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Искам да кажа, че зададеният въпрос към експертизата беше да се извърши рекапитулация съобразно поисканите от жалбоподателя ревизионни актове и ревизионни доклади, но точно какво да бъде съобразено от тях, тъй като при различните доставчици има описани различни обстоятелства, какво от това да се отрази в рекапитулацията не става ясно. Нямам направена такава рекапитулация. С оглед неуточняване кои точно обстоятелства от ревизионните актове и ревизионните доклади е следвало да се имат предвид, съм извършила рекапитулация само въз основа на посочените по-горе от мен ДАПВ и АПВ.

 

Адв. Р.:  Имам искане за допълнителен въпрос към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В ревизионния доклад изследваме реалност на сделката, поставеният допълнителен въпрос към експертизата, какво отношение ще има.

 

Адв. Р.: В ревизионния акт има опис на фактури, с посочено основание за отказ, но в по-голяма част, 50 % от фактурите въобще не е посочен чл. 6 от ЗДДС.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В многото заключения, изслушани и приети по делото се изследва наличие на кадрова и техническа обезпеченост за извършване на сделките и такава обезпеченост не се установи, за да има признаване на данъчен кредит. Не виждам по какъв начин тези ревизионни актове и ревизионни доклади ще докажат тази обезпеченост, още повече, че голяма част от доставчиците не са намерени на адресите. Това го пише във всичките заключения представени от вещото лице. Нямам въпроси към вещото лице.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси към вещото лице.

         Адв. Р.: Правя уточнение по повод на втората част на поставения въпрос към вещото лице, а именно вещото лице да извърши рекапитулация на ревизионния акт като вземе предвид представените по делото ревизионните актове и ревизионните доклади към тях.

По доставките, по които е отказан данъчен кредит на основание различно от липса на реалност на доставката, вещото лице да отговори на въпроса: по отношение на тези доставки дали се съдържат констатации на представените по делото ревизионните актове и ревизионни доклади, в какво се изразяват тези констатации и в случай че има такива да ги вземе предвид при рекапитулация на данъчните задължения в обжалвания ревизионен акт.

 

Съдът намира за основателно искането на адв. Р. и счита, че следва да бъде прието заключението на вещото лице след попълване на заключението с отговор на поставения в днешното съдебно заседание  въпрос.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.05.2009 година от 13.20 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.  Вещото лице уведомено в съдебно заседание.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: