ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На осми май                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 849 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ  „ВИП БГ 101“ ООД, редовно призован, не се явява, представлява се от  адв.П.  с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, редовно призован,  не се явява. Представлява се от юк.Е. с пълномощно от днес.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „ВИП БГ 101“ ООД против ЗППАМ №ОП-69-0272320/14.03.2018  г. на зам.-директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект – магазин за пакетирани стоки, находящ се в гр. Бургас, бул.“Демокрация“ № 94 и забрана за достъп до него за срок от 14 дни“.

ПОСТЪПИЛ е с вх. № 4224/12.04.2018г. екземпляр от жалбата, представен от жалбоподателя.

ПОСТЪПИЛО е с вх.№ 4400/17.04.2018г. заверено копие на АНП, предоставено от ответника.

АДВ.П.: Поддържам жалбата. Моля да приемете сервизен протокол, договор за обслужване на фискален апарат и сервизна книжка на апарата, ведно с бележки за оборота от 180,00 лева, който след изправянето на грешката във фискалния апарарт е бил въведен служебно на дата 12.03.2018 г., преди издаването на принудителната административна мярка. Считам, че тези доказателства са отонсими към спораи се съдържат към преписката.

ЮК. Е.: Оспорвам жалбата. Да се приеме преписката.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 15 от делото, както и доказателствата, приложени към жалбата и доказателствата, представени от адв. П. в днешното съдебно заседание.

АДВ.П.: Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК.Е.: Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ.П.: Моля да уважите жалбата като отмените заповедта за налагане на принудителна административна мярка като незаконосъобразна поради следните съображения: нарушен е принципът на съразмерност, провъзгласен от чл. 6 от АПК и липсват обстойни мотиви относно продължителността на мярката в самата заповед. При неиздаден касов бон от 1,20 лева считам, че не е съразмерна наложената мярка. Самите принудителни административни мерки нямат характер на санкция, нито предупредителна и превъзпитателна функция за нарушителя и едва ли ще постигнат забраната до достъп и запечатване на обекта за 14 дни. Едва ли ще постигне предвидените цели в чл. 22 от ЗАНН. Алтернативно моля да измените заповедта като наложите мярка „запечатване за срок не повече от 3 дни“, с оглед размера на нарушенията.

         ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Моля да отхвърлите жалбата. Заповедта е законосъобразна. Тя се потвърждава от всички доказателства по делото, включително и тези, представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание. Считам, че принципът на съразмерност не е нарушен, защото дружеството е имало и друго нарушение, т.е. налице е повторност. Моля да отвхвърлите жалбата и да ми присъдите разноските в првото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: