О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 885

 

гр.Бургас , 18.05.2016г.

 

 

     Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на осемнадесети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 849 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба, подадена от В.С.Я. ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, с която се претендира заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 2000лв. за периода 22.03.2013г.- 08.08.2014г.. 

С разпореждане от 22.04.2016 г. съдът е оставил без движение исковата молба и е указал на ищеца да отстрани нередовностите по същата- в седмодневен срок от получаване на съобщението да внесе държавна такса в размер на 10 лв. и представи доказателство за това по делото.

Съобщението  е получено лично на 03.05.2016.

В указания от съда срок  / до 10.05.2016г. /нередовностите не са отстранени от ищеца.

Съдът намира, че са налице условията на чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, за връщане на исковата молба и прекратяване на съдебното производство по адм.д. №849/2016г. поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

По изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, във вр. с чл.127, т.3, и т.5, чл.128, т.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК и чл.204, ал.1 и 2 от АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 849/2016г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА искова молба подадена от от В.С.Я. ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, с която се претендира заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 2000лв. за периода 22.03.2013г.- 08.08.2014г., като нередовна.

Определението, може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                         СЪДИЯ: