ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,16.09.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На шестнадесети септември                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 849 по описа за 2015 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДЖОРДАНС” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.М. с представено пълномощно, находящо се на лист 22 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., който представя пълномощно

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.М.: Редовно съм уведомена. Не възразявам да се даде ход на делото.

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.М.: Поддържам изцяло жалбата и моля да приемете писмени доказателства във връзка с незаконосъобразността и неправилно постановения в несъответствие с разпоредбите на чл.32 от ДОПК акт, а именно:      

         Кореспонденция по електронна поща, с която жалбоподателят е отправил искане за регистрация по ДДС във връзка със задълженията над 50 хил.лв. и в този см е спазил всички разпоредби. Ние твърдим, че никой не ни е търсил. Адресът не е сменян. Дори,  когато е получил книжата изпратени от съда, ги е получил на този адрес.

         На следващо място, моля да приемете още едно доказателство: справка по електронен път към 02.07.2015. Излиза, че кода по ДДС е валиден. Съгласно чл.32 от ДОПК налице е връчване при нарушен материален интерес. Претендирам, че има връчване при нарушен материален интерес. В случай ,че страната направи възражение и приеме, че това са частни документи, то моля да се назначи експертиза и вещото лице да установи всички тези обстоятелства, които твърдим.

         На последно място правя искане в случай, че съдът не уважи направените ни искания, да приемете, че данни за данъчни задължения, другата кумулативна предпоставка за дерегистрация служебно от НАП, по силата на вече постановен съдебен акт, към месец януари още бяхме в отмяна на ревизионния акт и едва ли през месец юни ВАС ще прецени, че това решение ще го отмени като незаконосъобразно -  Решението, с което БАС отхвърли РА по административно дело № 260/2011г. Т.е., за да се приеме, че не е налице и другата кумулативна предпоставка – трябва да има влязло в сила решение, за дерегистрация служебно от НАП.

 

         Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Оборотът не е спорен. Представените доказателства не съдържат относими към предмета на спора доказателства. Справките също не са относими към спора по делото. Но не възразявам да се приемат.

        

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

Адв.М.: Моля да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, по която вещото лице да отговори на въпросите:

 Подавало ли е дружеството искане до НАП за регистрация по ДДС в периодите по месеци от месец януари 2015г. до месец юни 2015г;

До 02.07.2015г. валиден ли е бил номерът по ДДС на жалбоподателя;

Към кой период са констатирани публичните задължения на дружеството в акта за дерегистрация събрани от НАП; каква е общата им стойност и дали същите надхвърлят стойността на активите на дружеството, намалена с неговите задължения.

 

Юрисконсулт М.: Считам, че не е необходимо да се назначава съдебно-счетоводна експертиза, тъй като нито един от въпросите, които бяха поставени, се нуждаят от специални знания, които да бъдат приложени. Ако жалбоподателят твърди, че е имал кореспонденция с НАП, то същият следва да  притежава тези документи и докаже това твърдение с тях.

Размерът на задълженията е посочен в Акта за дерегистрация от 24.06.2014г., както по месеци така и като сбор.

На следващо място, искам да посоча, че предмет на настоящия спор не е наличието на предпоставки по чл.176 от ЗДДС, а предмет на настоящия спор е редовното връчване на Акта за дерегистрация на дружеството. В преписката, която е представена по делото, са налични всички изискуеми по чл.32 документи, които доказват редовно връчване на акта на дружеството.

 

 

Съдът, след като изслуша становищата на страните и съобрази въпросите, които процесуалният представител на жалбоподателя иска да бъдат поставени на вещо лице икономист, намира доказателственото искане за неотносимо към предмета на спора. Предметът на спора, който е очертан от страните с жалбата и с акта подлежащ на обжалване е: упражнено ли е в законоустановения срок прогресивното преобразяващо право на жалбоподателя „Джорданс” ЕООД против Акт за дерегистрация по ЗДДС пред директора на ОУИ-гр.Бургас при ЦУ на НАП. В производството, което касае допустимостта на оспорването пред административния орган не следва да се разглеждат въпроси, касаещи съществото на спора.

На второ място: поставените към експертизата задачи касаят период от време, който следва периода, за който е издаден акта за дерегистрация.

С оглед на това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателя за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на формулираните в днешно съдебно заседание въпроси, а именно:

Подавало ли е дружеството искане до НАП за регистрация по ДДС в периодите по месеци от месец януари 2015г. до месец юни 2015г;

До 02.07.2015г. валиден ли е бил номерът по ДДС на жалбоподателя;

Към кой период са констатирани публичните задължения на дружеството в акта за дерегистрация събрани от НАП; каква е общата им стойност и дали същите надхвърлят стойността на активите на дружеството, намалена с неговите задължения.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.М.: Поддържам жалбата в нейната цялост. Считам, че е нарушен чл.32 от ДОПК - нередовно връчване. Моля да ни бъдат присъдени всички направени разноски в настоящото производство включително и адвокатския хонорар, като представям адвокатско пълномощно с договорено възнаграждение в размер на 5 683 лева.

Ако съдът ми позволи, ще представя писмени бележки, ако не е възможно - Нямам какво повече да добавя. Подробни аргументи съм изложила в жалбата.

Не съм запозната с пълномощията на юрисконсулта на ответната страна, за да дам преценка за размера на възнаграждението му.

Поддържам изцяло жалбата.

 

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите решението на ОДОП-гр.Бургас като законосъобразно и правилно. В случая сме представили всички доказателства за редовно връчване по чл.32 от ДОПК на Акта за дерегистрация по ЗДДС на „Джорданс” ЕООД.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 лева. 

Възразявам за прекомерност на възнаграждението на процесуалния представител на жалбоподателя, тъй като делото приключи в едно съдебно заседание и не е от юридическа правна сложност.

 

Адв.М.: Моля да оставите възражението на ответната страна без уважение, тъй като установено категорично с доказателства в това производство материалният интерес е в размер над 400 х.лв. и възнаграждението е определено по тарифата и страната не е имала наличие по силата на съдебно решение, че дружеството дължи тези пари, за да стане изискуемо задължението. Освен това, колегата много добре знае, колега, не се подхилквайте така, че има преюдициален висящ спор с издадени обезпечителни заповеди на дружеството.

 

Съдът

ПРЕДУПРЕЖДАВА адв.М. за непристойно поведение в съдебната зала.

 

Адв.М.: Оставям изцяло на съда за разноските по делото, като считам, че договореното възнаграждение не е прекомерно.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе съдебен акт законоустановения срок.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20  часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: