О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  757

 

гр. Бургас, 8 май 2014 г.

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на осми май, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                       

                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова адм. д. № 849 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба, подадена от Д.Г.Д. до зам. кмета „Бюджет, финанси, икономика и стопанска дейност” при Община Бургас / вх.№ 94-01-605 (3)/ 07.04.2014г./ и до Административен съд гр. Бургас. В титулната част на жалбата е посочено, че същата е „ против : 1. отговора на заявление вх. № 94- 01- 10605/ 21.03.2014г. по изп. дело № 1082/2013г., образувано при ЧСИ Р. С. и 2. актуална справка за задълженията отпечатана на 25.03.2014г. от С.К., без име на съставителя, без подпис и печат, която е несъстоятелна- неприемлива”.

С жалбата е помолена  „ общинска администрация за коректни отношения съобразно законите и конституцията на Република България. Да бъдат отстранени общински администратори които субективно издават актове за лична изгода, да акумулират средства по недължими датъчни такси и лихви. Да се установят и обосноват всичкитакси, които отговарят на ДОПК, като се извърши прихващане от длъжника общ. Гр. Поморие след приключване на преписката по обезпечителна заповед от 8.06.2005г. и по представените изпълнителни листи срещу община гр. Поморие за което е сезирана и РД-НАП гр.Бургас и общ. Гр. Поморие, която над десет години не реши проблемите създадени от корумпираните и служители.”

Предвид изложените в жалбата факти и петитумът и, с разпореждане от 17.04.2014г., съдът е оставил същата без движение и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите като посочи : адресата на жалбата; акта, който се оспорва; в какво се състои незаконосъобразността му ; в какво се състои искането, както и да внесе по сметка на съда държавна такса в размер на 10 лв. и представи документ по делото.

На 30.04.2014г. Д.Г.Д., е подал заявление „срещу Община Бургас по отказа да се произнесе по заявление вх. № 94- 01- 10605/ 21.03.2014г. и жалба вх.№ 94-01-605 (3)/ 07.04.2014г.”, с искане „ съда да се произнесе със разпореждане до общ. Гр. Бургас и до „длъжника” на несъществуващи данъчни задължения, които не са обосновани”.

Съдът намира, че с подаденото заявление не са изпълнени указанията, дадени с разпореждане от 17.04.2014г.

Отделно, ако се извърши преценка за допустимост само въз основа на титула на заявлението- „срещу Община Бургас по отказа да се произнесе по заявление вх. № 94- 01- 10605/ 21.03.2014г. и жалба вх.№ 94-01-605 (3)/ 07.04.2014г.”, то не е налице и акт, подлежащ на съдебен контрол.

Със заявление вх. № 94- 01- 10605/ 21.03.2014г., Д. е поискал от зам. кмета „Бюджет, финанси, икономика и стопанска дейност” при Община Бургас да образува изпълнително производство срещу Община гр. Поморие. Получил е отговор изх. №  94- 01- 10605/1/ 25.03.2014г., с който е уведомен, че е недопустимо прихващане на публични задължения с частни вземания към други органи и институции. Този отговор няма характер на индивидуален административен акт, тъй като не създава задължения за жалбоподателя, нито накърнява негови права. Нещо повече, извън компетентността на кмета е да образува изпълнителни дела, още повече срещу друг публично правен субект.

Не е налице и мълчалив отказ за произнасяне по жалба вх.№ 94-01-605 (3)/ 07.04.2014г., тъй като тя не е насочена срещу конкретен административен акт и не съдържа конкретни искания, по които административният орган да дължи произнасяне.

         Ето защо и на осн. чл. 160 във вр. с чл. 158 ал.3 и чл. 159 т.1 АПК, Административен съд  гр. Бургас, VІ състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Д.Г.Д. до зам. кмета „Бюджет, финанси, икономика и стопанска дейност” при Община Бургас / вх.№ 94-01-605 (3)/ 07.04.2014г./ и до Административен съд гр. Бургас / вх. № 2914/ 15.04.2014г./.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 849/ 2014г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                               СЪДИЯ: