РЕШЕНИЕ № 944

 

19.05.2016г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на дванадесети май, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:       1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ                                                     2.  ВАНИНА КОЛЕВА

секретар:  М.В.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  848 по описа за 2016   година.

 

         Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба, подадена от Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) гр. Бургас против решение № 454/ 29.03.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 5683 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление (НП) № 02/ НП 759 от 04.11.2015 г., издадено от Директора на РЗОК - гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 55, ал.2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), във връзка с чл. 191, т. 8 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2015 г. на МБАЛ " Д-р Маджуров " ООД с ЕИК 201834348  на основание чл. 105з, ал.2, вр. с чл. 105а, ал.3 от ЗЗО е наложено административно наказание - имуществена санкция, в размер на 200 лв.     В касационната жалба са изложени доводи, че решението е постановено при неправилно приложение на материалния закон. Иска се неговата отмяна и потвърждаване на наказателното постановление.

         Ответникът по касационната жалба, редовно призован не се явява и не се представлява.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че жалбата е основателна и решението на първоинстанционния съд следва да бъде отменено.

         Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл. 211 от АПК от страна, имаща право и интерес от обжалването.

         Разгледана по същество е неоснователна.

         С наказателното постановление МБАЛ "Д-р Маджуров" ООД е санкциониранo, след като при проверка, извършена от 27.07.2015 г. до 25.08.2015 г., е констатирано нарушение на чл. 55, ал.2, т. 2, т. 3 и т. 7 от Закона за здравното осигуряване, чл. 31, т. 5 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2015 г., във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1, б. а и чл. 8 от приложение № 2Б към чл. 2 от Постановление № 57 на МС от 16.03.2015 г. за приемане на методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО. Въз основа на констативен протокол № 991/27.07.2015 г., е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 991-А/10.08.2015 г., въз основа на който е издадено процесното наказателно постановление, с което за нарушение на чл. 55, ал.2, т. 2, т. 3 и т. 7 от ЗЗО, чл. 31, т. 5 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2015 г. на дружеството на основание чл. 105з, ал.2, вр. с чл. 105а, ал.3 от ЗЗО е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 200 лв.

         За да постанови обжалваното решение,  РС - Бургас е приел, че преди влизане в сила на наказателното постановление, с § 34 от Закона за изменение и допълнение на ЗЗО (обнародван в ДВ, бр. 48 от 27.06.2015 г.), санкционната разпоредба на чл. 105а от ЗЗО е била изцяло отменена, включително приложената в настоящия случай ал. 3, без да е заместена с аналогична санкционна разпоредба, предвиждаща административни наказания за изпълнители на болнична медицинска помощ, които нарушават условията и реда за оказване на медицинска помощ, предвидени в ЗЗО и НРД - в случая е възникнала хипотезата, предвидена в чл. 3, ал. 2 от ЗАНН.

         Настоящият касационен състав споделя аргументите, изложени в оспореното решение, досежно наличните основания за отмяна на наказателното постановление, като приема че материалният закон е приложен правилно. Съгласно чл.105а, ал.3 (отм.) от ЗЗО, изпълнител на болнична медицинска помощ, който наруши условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2, определени в НРД, се наказва с имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв. С промяната на ЗЗО обнародвана в ДВ бр.48 от 27.06.2015г., в сила от 17.07.2015 г., посочената разпоредба е отменена, а в чл.106 от ЗЗО е променена ал.3, според която за нарушаване на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по прилагането му извън случаите по ал. 1 и 2, чл. 103, чл. 104, 105д и 105е и глава трета, се налага глоба от 100 до 500 лв., а за повторно нарушение - от 200 до 1000 лв., и е приета нова ал. 4 която предвижда, че когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.

         С посочената промяна, в сила преди съставяне на наказателното постановление, но след извършване на нарушението, наказуемостта за извършеното деяние отпада, поради което правилно съдът е преценил, че са налице предпоставки и за приложение на закон, който е по-благоприятен за дееца, съобразно хипотезата на чл.3, ал.2 от ЗАНН.

         Неоснователно е възражението в касационната жалба, че  нормативните разпоредби на чл.105а от ЗЗО остават приложими по силата на § 45 от ЗИД на ЗЗО (ДВ бр.48/27.06.2015г.). В посочения текст се казва, че до приемането на нови национални рамкови договори по чл.53, ал.1, проверките, налагането на санкции и тяхното обжалване се извършва по досегашния ред, а проверките, започнали преди приемането на нови национални рамкови договори по чл.53, ал.1 се приключват по досегашния ред. Тези разпоредби уреждат единствено процесуалните правила за извършване на проверки и налагане и обжалване на санкции. Те нямат материалноправен характер и не могат да продължат действието на отменени материалноправни норми, каквато е тази на отменения чл.105а от ЗЗО.

         Настоящият състав не споделя и становището на касатора, че въпреки отмяната на чл.105а от ЗЗО, към момента на разглеждане на правния спор има действаща материалноправна норма, която изцяло повтаря съдържанието на отменената норма на чл.105а от ЗЗО, а именно чл.106, ал.4 от ЗЗО. Последната представлява обща административнонаказателна разпоредба и предвижда, че за нарушаване на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по прилагането му, извън случаите по ал. 1 и 2, чл. 103, чл. 104, 105д и 105е и глава трета, извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв. Не може да се приеме, че тя би могла да се приложи след отмяната на чл.105а от ЗЗО.  

Към момента на издаване на НП, посочената като нарушена разпоредба на чл. 105а от ЗЗО е отменена, поради което районният съд правилно е приложил чл.3, ал.2 от ЗАНН. Основен принцип в административно наказателното производство е законноустановеността на деянията, представляващи административни нарушения, както и на съответните наказания за тях, който е установен в чл.2, ал.1 от ЗАНН. В случая съдът е счел, че наказуемостта за деяние от вида на процесното е отпаднала след горепосочената нормативна промяна, поради което и санкционираното дружество не следва да носи юридическа отговорност за административно нарушение.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение 454/29.03.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 5683 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

ЧЛЕНОВЕ: