ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юни                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 848 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Т.А.К. и Т.А.К., редовно призовани, не се явяват. За тях се явяват адвокат К. и адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Кмет на Община Поморие, редовно призован, се явява адвокат Б., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Т.А.К. и Т.А.К. против Заповед №РД-16-305/16.04.2015 г. на Кмета на Община Поморие, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Басейн”, находящ се в югозападната част на поземлен имот с идентификатор 57491.509.247, представляващ УПИ ІV-5038, кв. 230 по застроителния и регулационен план на гр. Поморие

Съдът ДОКЛАДВА, че с жалбата е постъпила и административната преписка по издаване на оспорения административен акт.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам така депозираната жалба.

Имаме искания по доказателствата. Подготвили сме писмена молба с искания, а именно за назначаване на съдебно-техническа експертиза с конкретни въпроси, изложени в молбата, както и да се задължи ответната страна да представи документ, имащ значение и отношение за настоящото дело, който не е приложен към административната преписка.

 

АДВОКАТ С.: Към разрешението за строеж има издадена скица и ситуационна схема, находяща се на л. 43 от делото. Моля вещото лице, като изготвя своето заключение да има предвид и нея. Оттегляме в тази връзка второто си искане в молбата за задължаване на ответника да представи доказателство по делото, тъй като то е тук.

 

АДВОКАТ Б.: Оспорвам жалбата. Моля да бъдат приети представените доказателства с нарочно писмо по делото от Община Поморие.

Не възразявам да бъде допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза, с поставените от жалбоподателите въпроси, като моля същата да отговори и на поставените в наша нарочна молба въпроси, която представям с копие за жалбоподателя. Единият от въпросите има леко препокриване с един от въпросите по молбата на жалбоподателите, но мисля, че може да се отговори едновременно на двата въпроса.

 

АДВОКАТ С.: Не възразявам по поставените задачи.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от страните въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 400 лева, по 200 лева от всяка от страните, вносими в 10-дневен срок от днешно съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъдат представени като доказателства по делото и съответните платежни документи.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателства за внесени депозити.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания към момент

 

СЪДЪТ, предвид липсата на доказателствени искания и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.10.2015 г. от 11:40 часа, за която дата страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: