ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,01.07.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На първи юли                                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 848 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.О.С. не се явява, редовно уведомена. За нея се явява адвокат Г., надлежно упълномощена.

За ответника- директор на РИОСВ Бургас се явява юрисконсулт К., която представя пълномощно.

 

Адвокат Г. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт К. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от А.О.С. против мълчалив отказ на директора на РИОСВ Бургас да се произнесе по необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда, във връзка с депозирано уведомление с вх. № 1136/17.02.2014 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ в кв.112 по плана на гр. Ахтопол.

 

Адвокат Г. – Поддържам жалбата.

Юрисконсулт К. – Считам, че не следва да се разглежда подадената жалба. Директорът се е произнесъл с решение за спиране, което се обжалва пред Административен съд гр. Бургас и считам, че всъщност няма мълчалив отказ, а има образувано друго производство по произнасянето му, като представям копие от решението на директора на РИОСВ, както и жалбата пред Административен съд гр. Бургас против него. Нас са ни уведомили за инвестиционното намерение през м.януари. Макар и по-късно, директорът се е произнесъл като спира процедурата във връзка с това, че няма одобрен план за гр. Царево, и считам, че настоящото производство следва да се прекрати, поради липса на предмет на обжалване.

Адвокат Г. – Това се случва след подаването на жалбата ни. Спирането е след първото ни заявление и считам, че не е налице каквато и да е преюдициалност и възможността да се спре настоящото производство, единствено по същество би било пречка за разглеждане на настоящото производство. Считам, че няма пречка да се разглежда настоящото дело, нито са налице основания за спиране. Относно представените доказателства да се приемат, но считам, че не са относими, по спора, тъй като са след подаване на молбата ни пред Административен съд- Бургас. Няма да соча други доказателства.

 

         СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка при издаване на оспорения акт писмени доказателства, както и представените с жалбата писмени доказателства, а също представените днес решене № 1136/11.05.2014г., писмо изх.№3963/27.06.2014г., известие за доставяне от 30.06.2014г., и жалба от А.О.С. до Административен съд гр. Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адвокат Г. – Моля да уважите жалбата и да ни присъдите съдебни разноски, като представям списък за разноските и писмена защита по същество. Моля да взема допълнително отношение относно днес представените доказателства.

Юрисконсулт К. – Моля да отхвърлите жалбата, като също ще представя писмени бележки в срок определен ми от съда.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на ответната страна 14 дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: