Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 1182

 

гр. Бургас,   15.06.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV административен състав, в открито съдебно заседание на  седемнадесети май  през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Председател: Станимир Христов

Членове: 1. Чавдар Димитров

        2. Диана Ганева

 

при секретар М.В. и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело № 847/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по глава Х, раздел ІІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас против чл. 32, ал.1 от Наредба №2 за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Средец, приета с решение № 424 по протокол №28/23.05.2013г. на Общински съвет Средец, като се прави искане за отмяната на атакуваната норма като незаконосъобразна. Изложени са подробни съждения във връзка с незаконосъобразността. В съдебно заседание Окръжна прокуратура - Бургас, чрез прокурор Андрей Червеняков, поддържа протеста на основанията, изложени в него и претендира съдебно-деловодни разноски.

Ответникът – Общински съвет (ОбС) Средец, след указание на съда представя преписката по приемането на Наредба №2. Не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по протеста.

Съобщението за постъпилия протест е обявено по реда на чл.181 във връзка с чл.188 от АПК, като по делото не са встъпили заинтересовани страни по смисъла на чл.189, ал.2 от АПК.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Административен съд - Бургас в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Предмет на съдебен контрол за законосъобразност е разпоредба от Наредба №2 за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Средец (Наредба №2), приета от ОбС-Средец.

В  чл.186 от АПК са определени субектите, които имат право да оспорват подзаконови нормативни актове – това са както гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения, така и прокурора, който може да подаде протест срещу акта. Прокурорът може винаги да подава протест, тъй като по презумпция всеки незаконен нормативен акт нарушава обществения интерес. Съгласно чл.187, ал.1 от АПК подзаконовите актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето, а съгласно чл.185, ал.2 от АПК те могат да се атакуват както изцяло, така и в отделни техни разпоредби. Предвид изложеното протестът на прокурор от Окръжна прокуратура - Бургас е процесуално допустим.

Разгледан по същество, протестът е основателен, като  съображенията за това са следните:

Наредба №2 (л.8-27), приета от ОбС-Средец, представлява действащ нормативен акт. Наредбата е приета по силата на законова делегация, като Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) предоставя правомощия на общинския съвет да приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение. В случая наредбата определя рамката за правно регулиране на обществените отношения, свързани с реда за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на общината. Процесната Наредба №2 и в частност оспорената разпоредба, има характер на подзаконов нормативен акт по смисъла на чл.75, ал.1 от АПК, тъй като същата се отнася за неопределен и неограничен брой адресати и имаща многократно правно действие.

Общинският съвет като орган на местно самоуправление на територията на Община Средец, решава самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в неговата компетентност. По силата на чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените му правомощия, той е овластен да издава нормативни административни актове, уреждащи въпроси от местно значение, сред които и наредби. Предвид изложеното съдът намира, че оспорената разпоредба на чл.32, ал.1 от процесната Наредба №2 е издадена от компетентен орган – ОбС-Средец. Спазена е изискуемата от закона специална форма.

Съдът не установи съществени нарушения на административно-производствените правила при приемане на наредбата, включително и на протестираната разпоредба, като такива не се твърдят и в протеста на прокурора.

При така изложената фактическа обстановка, предмет на оспорване е  нормата  на чл.32, ал.1 от Наредба №2, приета с решение № 424 по протокол №28/23.05.2013г. на Общински съвет Средец, като относно оспорването на този текст, съдът съобрази следното:

Разпоредбата на чл.31 от Наредба №2 предвижда за общински предприятия се води отделен регистър в Общината от Управление „Стопанска дейност и приватизация“.

Според чл.32, ал.1 от Наредба №2 регистърът се води по образец, утвърден от кмета на общината и съдържа следните основни графи:

1.Номер и партида на вписването;

2.Номер и датата на решението на Общинския съвет за създаване на предприятието;

3.Наименование на предприятието, седалище и адрес на управление;

4.Срок и предмет на дейност;

5.Директор-име, ЕГН, адрес и местожителство;

6.Данни за структурата на предприятието и численост на персонала;

7.Прекратяване.

Съпоставима на тази норма е разпоредбата на чл.54а от ЗОС. Според чл.54а, ал.1 от ЗОС в общината се създават и поддържат публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината.

Съгласно чл.54а, ал.2 от ЗОС образците на регистрите, редът за воденето и съхраняването им се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието. В съответствие с тази разпоредба е приета и Наредба №8/17.12.2009г.

Протестиращия прокурор сочи, че разпоредбата на чл.54а, ал.2  от ЗОС по недвусмислен начин сочи, че регистърът се води по образец утвърден не от кмета на общината, а с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието.

Безспорно е налице противоречие спрямо норма от по-висш порядък. Съобразно чл.15, ал.1 от ЗНА нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. В този смисъл атакуваната разпоредба, като противоречаща на разпоредба, съдържаща се в закон, е незаконосъобразна и като такава следва да се отмени, с което да се уважи протеста.

Предвид изхода на делото и на основание чл.143 във връзка с чл.196 от АПК, в полза на протестиращата Окръжна прокуратура - Бургас следва да се присъдят разноски за обявление на оспорването в Държавен вестник в размер на 20 лева.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.193, ал.1 от АПК, Административен съд - Бургас, петнадесети състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ чл. 32, ал.1 от Наредба №2 за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Средец, приета с решение № 424 по протокол №28/23.05.2013г. на Общински съвет Средец.

 

ОСЪЖДА Общински съвет Средец да заплати на Окръжна прокуратура - Бургас, съдебно-деловодни разноски в размер на 20 (двадесет) лева.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд - в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

 

 

           

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

      

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                          

                                                                                           2.