О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 761                   от 09.05.2017г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на девети май две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 847 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 124б, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), във връзка с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба от ЕТ „Р.Х.“ с ЕИК ** със седалище и адрес на управление с. Бата, общ. Поморие, ул. „Янтра“ **, представляван от Р.А.Х. ЕГН ********** против Решение № Р-221/32-67676/13.03.2017 год. на Директор на Агенция „Митници“, с което е потвърдена Заповед № ЗМ-1000-81/07.02.2017 год. на Началник Митница Бургас, с която е разпоредено запечатване на обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в с. Бата, общ. Поморие, ул. „Янтра“ **, стопанисван от ЕТ „Р.Х.“ за срок от един месец, считано от 14.03.2017 год. 12.00 часа и е забранен достъпа до същия обект от същата дата. В жалбата са развити конкретни доводи и аргументи за незаконосъобразност и необоснованост на оспорената заповед и потвърдителното решение на Директора на Агенция „Митници“.

Във връзка с така депозираната жалба, с Разпореждане № 2250/06.04.2017 год. на съдията докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания, в същия срок да се представят доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, при неизпълнение на указанието, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съобщението е получено на 11.04.2017 год. лично от жалбоподателката Х.. В указания срок (18.04.2017г. включително) и до настоящия момент жалбоподателката не е представила документ за платена държавна такса и не е изпълнила дадените указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Р.Х.“ с ЕИК ** със седалище и адрес на управление с. Бата, общ. Поморие, ул. „Янтра“ **, представляван от Р.А.Х. ЕГН ********** против Решение № Р-221/32-67676/13.03.2017 год. на Директор на Агенция „Митници“, с което е потвърдена Заповед № ЗМ-1000-81/07.02.2017 год. на Началник Митница Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 847/2017г. по описа на Административен съд– гр. Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: