ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

     Номер 647            Година 16.04.2014              град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на шестнадесети април две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 847 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.135, ал.5 от АПК.

Образувано е по изпратено по подсъдност от Районен съд гр.Айтос гр.д.№ 1023/2013Г., което дело е образувано по искова молба на П.С.Г. с ЕГН: ********** ***, К.С.К. с ЕГН: ********** ***, Е.Й.Ж. с ЕГН: ********** ***, Й.И.К. с ЕГН: ********** ***, Р.И.Щ. с ЕГН: ********** ***, всички представлявани от Т.Й.П. с ЕГН: **********,*** против Общинска служба по земеделие гр.Айтос и Община Айтос.

С определение № 46 от 24.01.2014г., производството е прекратено, като в частта по искането да бъде задължена общинска служба по земеделие гр.Айтос да извърши спрямо ищците въвод във владение на земеделски имоти, признати и определени за възстановяване с протокол № 704М от 27.08.2007 г. на ОСЗГ-Айтос и решение № 08 от 15.07.1998 г. на ОСЗ-Айтос, както и да им издаде необходимите по закон придружаващи документи към вече издадените за нивите, с които се признава и възстановява собствеността върху описаните земеделски земи, останали в наследство от общия наследодател Й.С. П., бивш жител ***  е изпратено на Административен съд гр.Бургас по компетентност.

В мотивите на определението е посочено, че съгласно чл.1, т.4 от АПК, предмет на разглеждане са исканията да се задължи административния орган да извърши или да се въздържи от определени действия, а съгласно чл.128, ал.1, т.3 от АПК, на административните съдилища са подведомствени всички дела по искания за защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. В случая се касае за такова искане – да бъде задължена ОСЗ Айтос, да извърши следващия се на ищците въвод във владение на определените за възстановяване и вече възстановени имоти, както и да издаде необходимите придружаващи документи, между които решения, протоколи за въвод и скици.  

Настоящият състав на съда не споделя, изложените доводи от Районен съд гр.Айтос относно компетентността на Административен съд гр.Бургас, да разгледа исковата претенция, по следните съображения:

Съгласно § 19, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на АПК, обнародван в ДВ бр.39/20.05.2011г. индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК, като постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии. В случая е предвиден специален ред за съдебно обжалване на издадените по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ индивидуалните административни актове и отказите за издаването им, който е различен от общия ред предвиден в чл.132 от АПК, поради което компетентен да се произнесе по жалбата, наименована „искова молба” е Районен съд гр.Айтос, а не Административен съд гр.Бургас.

С оглед на изложеното, Административен съд гр.Бургас счита, че делото, което е изпратено от Районен съд гр.Айтос, не му е подсъдно и е налице спор за подсъдност, поради което и на основание чл.135, ал.5 от АПК 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд гр.Бургас и Районен съд гр.Айтос, по повод исковата молба на П.С.Г. с ЕГН: ********** ***, К.С.К. с ЕГН: ********** ***, Е.Й.Ж. с ЕГН: ********** ***, Й.И.К. с ЕГН: ********** ***, Р.И.Щ. с ЕГН: ********** ***, всички представлявани от Т.Й.П. с ЕГН: **********,*** против Общинска служба по земеделие гр.Айтос, с искане да се извърши въвод във владение на земеделски имоти, признати и определени за възстановяване с протокол № 704М от 27.08.2007 г. на ОСЗГ-Айтос и решение № 08 от 15.07.1998 г. на ОСЗ-Айтос, както и да им издаде необходимите по закон придружаващи документи към вече издадените за нивите, с които се признава и възстановява собствеността върху описаните земеделски земи, останали в наследство от общия наследодател Й.С. П., бивш жител ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 847/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на подсъдността.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                          

 

СЪДИЯ: