Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер1497              10.08.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на дванадесети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Станимира Друмева

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 847 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Д. С. З., ЕГН ********** *** против решение №31/24.02.2012г., постановено по НАХД №182/2011г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е потвърдено издаденото от Началника на Митница Бургас наказателно постановление №758/19.05.2011г. за нарушение на чл.60 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), с което на касатора на основание чл.128 от ЗАДС е наложена глоба в размер 1000,00 лева. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът чрез процесуалния си представител адв.Р. И., БАК, поддържа жалбата на основанията, изложени в нея.

Ответникът - Началник на Митница Бургас – редовно уведомен, не се явява,  не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да потвърди обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

 Производството пред Районен съд – Поморие е образувано по жалба на Д.С.З.. против наказателно постановление №758/19.05.2011г. и наложената на З. на основание чл.128 от ЗАДС глоба в размер 1000,00 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, състав на районния съд е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати нарушения, като е обсъдил доводите на жалбоподателя и е установил чрез събраните доказателства че нарушението е обективна и субективна страна е безспорно доказано.

При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

 

Решението на Районен съд – Поморие е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът е изследвал фактическата обстановка и е описал същата в мотивната част на оспореното решение. Изложените от решаващия съд мотиви, относно възможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са събраните по делото доказателства.

Съгласно императивната разпоредба на чл.60, ал.2 от ЗАДС Алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии) могат да се произвеждат и в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, другата предвидена възможност е това да става в данъчен склад за производство и складиране.

Съгласно разпоредбата на чл.109 от ЗАДС лице, което наруши разпоредбата на чл. 60, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. - за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци.

Единственото касационно оплакване на З. е, че първоинстанционния съд е направил неправилни правни изводи, въз основа на неправилно установена фактическа обстановка.

Оплакването е неоснователно. Пред първоинстанционният съд касаторът е изложил възражения относно собствеността на дестилационната система в негово лице. Тези възражения правилно не са били възприети от РС Поморие. Инсталацията за изваряване на етилов алкохол е констатирана в собствения на касатора и съпругата му имот. Функционирал е, като към момента на проверката, единствен той е установен при системата. Същият е написал собственоръчно обяснения, в които обяснява, че е земеделски производител, получил е реколка, която не е желаел да продава на ниска цена на големите предприятия за производство на алкохол, затова е изградил собствена система с обем сто литра. Обяснил е , че не знаел за необходимостта да я регистрира. Въпреки това, касаторът е бил длъжен да положи необходимите усилия и установи реда за производство на алкохол, след като се касае за акцизна стока с особен режим на производство и търговия, като не е сторил това и не е регистрирал дистилационната си система, същият е допуснал процесното нарушение чрез бездействие, както правилно е установил това Районният съд в Поморие, а субективна страна деянието му се явява непредпазливо, поради което и наложеното му минимално наказание е справедливо.

Независимо от горното следва да бъде посочено и това, че за съставомерността на деянието е от значение не собствеността върху инсталацията, а дейността по производство и обстоятелството кое е лицето, което произвежда алкохола. Като такова правилно е установен касаторът в настоящото производство.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №31/24.02.2012г., постановено по НАХД №182/2011г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е потвърдено издаденото от Началника на Митница Бургас наказателно постановление №758/19.05.2011г. за нарушение на чл.60, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), с което на Д.С.З.., ЕГН ********** *** на основание чл.109 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 1000,00 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                           

 

                                                                                                                  2.