ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 20.06.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети юни                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Дeян Петров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 846 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:24 часа се явиха:

 

ИЩЕЦътЯ.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Г., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – началник на Митница гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Т., с представено по делото пълномощно oт днес.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Петров.

 

По хода на делото:

Адв. Г.: Да се даде ход на делото.

юк. Т.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Въпреки нередовното призоваване на Окръжна прокуратура гр. Бургас не възразявам по хода на делото. Моля да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от Я.Д., действащ чрез пълномощника си адв. Г. ***, с право на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, по силата на която молба е формулирано искане да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 2 800.00 лв., представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди в следствие на незаконосъобразни действия по издаване на НП № 346/04.12.2014 г., постановено от зам. началника на Митница гр. Бургас ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на влизане в сила на отменителното решение – 15.12.2015 г. до окончателното й изплащане от ответника.

Съдът докладва, че по делото е постъпил отговор, изготвен от процесуалния представител на ответника, в който отговор е взето становище по допустимостта и основателността на подадената искова молба.

 

Адв. Г.: Поддържам исковата молба. Моля да приемете приложените към нея документи като писмени доказателства по делото.  Освен това представям протоколи от проведените съдебни заседания в Районен съд – Малко Търново с препис за другите страни, като моля да ги

приемете като писмени доказателства. Във връзка с възраженията на ответната страна по договора за правна защита моля да допуснете събирането на гласни доказателства, като бъде разпитан един свидетел, който водя, а именно лицето Г.Р.Г., която ще даде показания дали ми е изплатена сумата от клиента и дали съм изпълнил ангажиментите си по договора. Други доказателства няма да ангажирам.

 

юк. Т.: Оспорвам исковата молба. Поддържам исканията, които сме направили с представения писмен отговор. Моля да бъдат приети представените в днешно съдебно заседание документи. Не възразявам да бъде допуснат свидетеля.

 

Прокурорът: Моля да се приемат като писмени доказателства по делото документите, представени с исковата молба и в днешно съдебно заседание от страна на ищеца. Не възразявам да бъде разпитан водения свидетел.

 

Адв. Г.: Във връзка с възраженията, изложени в представения писмен отговор от ответника, представям кочана за справка, за да може съда да види в оригинал договора. 

 

Съдът с оглед изявлението на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с исковата молба и изискани от съда документи като писмени доказателства по делото.

 

Приема представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ищеца документи като писмени доказателства по делото.

Допуска до разпит водения от процесуалния представител на ищеца свидетел, на когото снема самоличността, както следва:

 

Г.Р.Г. - на ** години, българка, българска гражданка, омъжена, с висше образование, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.Обещава да говори истината.

 

Свидетелката на въпроси на адв. Г.:

 

свидетелката: По силата на преупълномощаване от адв. Г. съм представлявала ищеца Я.Д. както пред първата инстанция по оспорване на НП, така и в касационната инстанция пред Административен съд гр. Бургас. Всъщност мога да кажа, че познавам ищеца от момента, в който той посети кантората на адв. Г. в гр. Свиленград. Помещението, в което работим дамата, е общо и двамата ставаме свидетели на разговорите ни с нашите клиенти.  При първоначалното идване на Я.Д. в офиса той беше придружен от жена, която беше преводач. Познавам я жената, от гр. Разград е. Тогава ищецът нямаше възможност, финансови средства, за да заплати на адв. Г. и подписа единствено адвокатско пълномощно, с което упълномощава адвоката да подаде жалба и да го представлява в цялото административно-наказателно производство. Впоследствие при среща, няколко телефонни разговора и пращане на писма по ел. поща между адв. Г. и Я.Д. беше уточнен размера на адвокатското възнаграждение, което следваше ищецът да заплати – 2800,00 лв., като адвоката и клиента в мое присъствие договориха това възнаграждение да включва цялата работа на адвоката без да се дължи доплащане на пътни разноски, командировъчни и други суми, свързани с участието на адв. Г. в цялото производство по обжалване на въпросното НП. Спомням си добре, че адв. Г. ходи няколкократно  в гр. Малко Търново, в някой от случаите придружен от мен като негов колега и в никой от случаите сам. Не помня точно датата, но при едно от ходенията в Районен съд гр. Малко Търново аз придружих адв. Г. и в града бе осъществена среща между него и неговия клиент Я.Д., по време на която среща лично пред мен Я.Д. плати в брой на адв. Г. сумата от 2800,00 лв.

 

         Въпрос на съда: Кое наложи преупълномощаването Ви от адв. Г. при положение, че Вие редовно сте пътували заедно?

 

свидетелката: Във всички случаи, когато пътуваме до гр. Малко Търново адв. Г. е този, който разговаря с клиенти, които са в града и искат много да им се обяснява.  Преупълномощаването се наложи с цел спестяване на време, докато аз съм в съдебно заседание адв. Г. провежда разговори с клиентите и Д.. Още повече, че в кантората аз съм тази, която осъществява процесуално представителство по делата в съда.

 

Юк. Т.: Сумата от 2800,00 лв. на 26.01.2015 г. ли беше заплатена или на няколко пъти?

 

свидетелката: Не, беше заплатена наведнъж. Макар и да не помня датата беше в началото на 2015 г., когато вече бе образувано делото.

 

          Юк. Т.: В деня, в който е подписан договора за правна помощ ли? Разписаната дата е 26.01.2015 г.

 

свидетелката: Най-вероятно това е денят. При подписване бе представен екземпляр на клиента, за да се удостовери плащането и да има документ, с който да установи, че е заплатен. Адвокатското възнаграждение беше заплатено в брой еднократно.

 

Юк. Т.: Нямам повече въпроси.

 

Прокурорът: Нямам въпроси.

 

С оглед изчерпване на въпросите свидетелката беше освободена.

 

Адв. Г.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юк. Т.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Прокурорът: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и предвид изчерпване на доказателствените им искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 Приключва събирането на доказателствата.

 Дава ход на делото по същество:

 

Адв. Г.: Смятам, че се доказа по безспорен начин исковата претенция. Всички събрани доказателства водят до извода, че така предявеният иск е основателен и като такъв моля да го уважите. В самата искова молба подробно сме описали всичките ни аргументи, към които се придържам. Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски за настоящето производство, за които представям списък на разноските.

 

Юк. Т.: Оспорвам исковата молба като неоснователна и недоказана. Искам да отбележа, че не се доказа наличието на вреда. Също така считам, че по дела с административно-наказателен характер не е задължителна адвокатска защита, поради което дали ще се ангажира адвокат или не е изцяло преценка на лицето, срещу което е издаденото НП или нарушителя.  Считам исковата претенция в размер на 2800,00 лв. за прекомерна. В тази връзка моля в случай, че не уважите нашето твърдение за неоснователност размерът на претенцията да бъде намален съгласно Наредба № 1 за минималния размер на адвокатските възнаграждения. Конкретното НП № 346/04.12.2014 г., постановено от зам. началника на Митница гр. Бургас е с наложена глоба в размер на 1000,00 лв. До настоящия момент АНО не е имал възможност да изрази становище за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Ако уважите иска моля същия да бъде намален и в частта лихва, като считам, че същата следва да бъде предявена от този момент. 

 

Прокурорът: Считам, че предявената искова претенция е основателна и като такава следва да бъде уважена. Съгласно задължителните указания, дадени в Тълкувателно решение № 1/2017 г. на ВАС адвокатските възнаграждения, изплатени в производството по обжалването и отмяната на незаконосъобразни НП представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от ЗОДОВ. В настоящия случай от доказателствата по делото е видно, че ищецът е упълномощил адвокат, съответно заплатил е адвокатско възнаграждение във връзка с издадено срещу него НП. С отмяната на НП за ищеца е възникнало правно основание да бъде репарирано изплатеното адвокатско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: