О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №712

 

гр.Бургас , 25.04.2017г.

 

 

     Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито заседание на двадесет и пети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                              СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 845 по описа за 2017г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството е образувано по жалба, подадена от Д.А.Д. против Заповед № 300/ 30.03.2017г., издадена от началника на Затвора гр.Бургас.

С разпореждане от 6.04.20167 г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите на осн. чл. 158 ал.1 АПК  -в седмодневен срок от получаване на съобщението да посочи:  в какво се състои незаконосъобразността на оспорения акт; в какво се състои искането, както и да внесе по сметка на съда държавна такса в размер на 10 лв. за и представи документ по делото.

Съобщението с посочване на дадените указания, е връчено на жалбоподателя на 11.04.2017г. (лично).    

В указания от съда срок, който е изтекъл на 18.04.2014г. /вторник -работен ден/ нередовностите не са отстранени, като на 24.04.2017г. по делото е представен единствено документ, удостоверяващ плащането на държавна такса .

     Ето защо и на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

     Оставя без разглеждане жалбата, подадена от Д.А.Д. против Заповед № 300/ 30.03.2017г., издадена от началника на Затвора гр.Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 845/2017г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

    

 

 

                          СЪДИЯ: