ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 27.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и седми  юни                       две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 845 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МАРТ МАР“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Е., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция по приходите, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Не се явява вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „МАРТ МАР“ ЕООД против Ревизионен акт № 0215005117/02.02.2016 г., издаден  от главен инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 84/06.04.2016 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика, с искане за отмяна на ревизионния акт като неправилен и незаконосъобразен.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице С.А., с която заявява, че не е успяла да изготви заключението в законоустановения срок, поради което моли да бъде определена дата за изготвяне и депозиране на експертизата.

 

АДВОКАТ Е.: Поддържам жалбата.

Да се даде възможност на вещото лице А. да изготви заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Да се уважи молбата на вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да изготви и представи в срока по чл. 199 ГПК за следващо съдебно заседание заключение на допуснатата по делото експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.09.2016 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните – уведомени, съгласно чл.137, ал.7 от АПК. Да се уведоми вещото лице за насроченото съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: