ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 19.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На деветнадесети септември                   две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 845 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МАРТИ МАР“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Е., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция по приходите, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл.199 ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А. – 52 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образовани, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВОКАТ Е.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Аз имам само можи би един уточняващ въпрос: При отговора на въпрос  № 9, когато изчислявате по метода, по който органът по приходите е изчислил, има една малка разлика, която се получава. Всъщност, може ли да уточните от какво е тази разлика?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Мога да уточня отговора си. Разликата е в наличната стока при инвентаризацията, която органът по приходите е изчислил на 608 969,33 лева, така е посочено в ревизионния доклад, а по мое изчисление тази стока е в размер на 612 168,80 лева. Понеже тук е използвано правото  „Под 100“ и предполагам, че е допусната такава грешка, която не е съществена.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза, при възнаграждение, в размер на 700 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето й.

 

АДВОКАТ Е.: Категорично оспорвам експертизата, именно в отговора на въпрос № 9, тъй като видно от него вещото лице изцяло е използвало алгоритъма, използван от приходния орган. Хубавото в експертизата е, че вещото лице е дало и алтернатива в изчисленията, която алтернатива във втория вариант се различава, както от алгоритъма на приходния орган, така и от алгоритъма на жалбоподателя. При обстоен преглед на данните от експертизата, заявявам, че въпросът в настоящия казус по-скоро е математически, отколкото да е юридически. От фактите по делото мога да кажа, че правилният подход, който следва да бъде използван и от органа по приходите, и ще моля съдът да приложи това, е алтернативният вариант, който е посочен в експертизата, абзац 2 на стр. 5 от заключението. Този абзац не е включен в заключителната част, но аз считам, че математическият е по-правилният начин за изчисления на стоки в средата на даден счетоводен период. Казвам, че е математически, защото по пътя на математическите изчисления се достига до една стойност, която би следвало да е налична към дата, към която не е завършен отчетен период.

Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Доказателства нямам да соча.

Искам да отбележа, че вещото лице не си е създавало друг алгоритъм на изчисление, напротив, използвани са по отношение на втория вариант, който е даден, както правилно отбеляза колегата на стр. 5, изчисления по втория вариант, които се различават от изчисленията по първия вариант единствено със сумата, посочена на стр. 5 – 184 569,30 лева, която според жалбоподателя сума, следва да бъде прибавена към размера на установената наличност. Така, че не става въпрос за друг алгоритъм, става въпрос за други цифри, а по отношение на това кога е установена тази наличност, една инвентаризация няма как да бъде съобразена с край на отчетен период, с отчетен период, тя се прави в определен ден. И законът говори за установена липса към датата, на която тя е установена, а не за периода, за който е установена, така че няма как при условие, че инвентаризацията е извършена в определен ден да се следи дали това е начало или край на отчетен период.

АДВОКАТ Е.: Абсолютно не съм съгласен с колегата, защото ДДС отчетният период е месечен. Отчитането на ДДС става след приключване на месеца до 14-то число на следващия месец. Засичането на дадена липса по средата на месеца няма как да се каже дали е липса, още повече, че от фактите по делото се установява, че една голяма част от стоките в обекта не са налични, по причина, че са предоставени на отложено плащане и са отчетени в края на м. октомври 2015 г. Именно тази сума, за която стана дума – 184 569,30 лева, е сумата на стоките, които към 16 октомври 2015 г. не са в склада, предоставени са на контрагенти на жалбоподателя, но приходът от тях е отчетен в края на отчетния период. Следователно, правилно тази стока би следвало да се счита като налична към дата 16.10.2015 г.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Една сума, която твърди жалбоподателя, че е приход, и е отчетена по-късно, е взета предвид от органа по приходите в ревизионния акт.

 

По доказателствата, с оглед заявеното от страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Е.: Моля да уважите жалбата, като се съобразите с изложените в нея доводи и съображения. Моля да се съобразите с изтъкнатите в нея математически изчисления за фактическите наличности на стоки в склада на жалбоподателя към дата 16.10.2015  г. и да приемете, че липсата не е в размера, който е посочен в обжалвания ревизионен акт.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, които ще представя на съда в указан срок.

Претендирам разноски по делото. Представям списък по чл. 80 от ГПК, представил съм и доказателства за плащане по банков път.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт.

Ще представя писмено становище по делото.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: