ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 15.07.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети юли                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 845 по описа за  2015 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

         За жалбоподателя Софийски университет „Св. Климент Охридски” - редовно уведомен се явява адв. К. с представено по делото пълномощно.

         За ответника – Кмет на Община Созопол - редовно уведомен, представител не се явява.

Явява се вещо лице инж. М.Г..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заявление от процесуалния представител на жалбоподателя, ведно с представени доказателства към него с вх. № 5921 от 23.06.2015 г.

 

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Софийски университет „Св.Климент Охридски” против Заповед № 8-Z-786/16.05.2014 г. на кмета на Община Созопол, с която на основание чл.225а, ал. 1 ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „бунгало”, находящо се в поземлени имоти с идентификатори 81178.5.307 и 81178.501.564.

 

         СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл.170 АПК.

 

 

Адв. К.: Поддържам жалбата. Да се приемат всички доказателства със заявление вх. №  5921/23.06.2015 г. Да се изслуша вещото лице. Моля да разпитаме допуснатия за днешното съдебно заседание свидетел.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

 Инж. М.Р.Г. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. К.: В заключението си казвате, че през 1982 г. със Заповед № 621 има образуван парцел в регулация, но не е посочена датата на заповедта – помните ли датата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Това е действащия план на гр. Черноморец,  но не мога да се сетя от коя дата е, записала съм само годината.

 

Адв. К.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

         СЪДЪТ ДОПУСКА водения свидетел.

 

         СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА на свидетеля, както следва:

 

         С.И.А. с ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно специално образование, семеен, работи като дърводелец в СУ „Св. Климент Охридски” от 1981 г.

 

         На въпросите на адв. К.:

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Работил съм на базата на СУ „Св. Климент Охридски” в Черноморец от началото на май 1982 г. Бях командирован с други колеги, за да помогнем при довършването на строителството на базата - всеки по своята част. Докато дойдат мебелите, аз помагах при  строителните работи. Изкопахме основата на някои от бунгалата и стола от 9 - 10 май до края на юни, до откриването на станцията на 02.07.1982г. Когато пристигнахме бяха издигнати корпусите на осем бунгала и първо помогнахме при изграждане на основите на 9-то и 10-то бунгало и на столовата. Заварихме едно попривършено строителство с издигнати корпуси, работеше се по инсталациите и изолациите. Заварихме фирма-подизпълнител по проект на „Главбулгарстрой”. Подизпълнителят беше самоковска фирма, наета за доизграждане на бунгалата. Обзавеждането беше моя задача. Имаше техника и специалисти и от гр. Бургас за изграждане и свързване на канализацията и асфалтирането. По отношение на строителството на бунгалото /предявена е на свидетеля скицата по заключението на вещото лице/, първата задача беше да изкопаем основите на бунгало № 9 и бунгало № 10. Дойде строителен техник и очерта периметъра на двойното бунгало. Започнахме да копаем, но там беше скала и дойде строителна фирма да залее площадката и бяха издигнати корпусите. Бързо се извърши строителството. Трудното беше основата. С всички строителни мероприятия се занимаваше професор Х.П. - бивш министър на химията и промишлеността, впоследствие научен сътрудник при университета. В тези моменти, когато нямахме строителна техника, изпратиха войници и затворници от Бургас. Изпратиха ги, за да се разбие със взрив скалата. И от ОК на БКП ни изпратиха специалисти. Дойде и председателят на БКП за Бургас Н.Ж. По онова време някои неща се вършеха с помощта на партията. Доста добра подкрепа ни оказаха, тежките неща те ги свършиха. И до сега базата се експлоатира за почивка. Идват и специалисти, които провеждат практиките на географския факултет. Има минни обекти наблизо и обикновено идват и практиканти от геоложкия факултет. През лятото базата се ползва за почивка от преподаватели и служители на университета.

 

         Адв. К.: Нямам други въпроси към свидетеля. Няма да сочим други доказателства. Да се приеме заключението на вещото лице, както и представените доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, тези, постъпили със заявление № 5921/23.06.2015г. и събраните в днешното съдебно заседание.

         ПРИЕМА заключението на вещото лице.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. К.: Уважаема г-жо Съдия,  моля да постановите решение, с което да отмените обжалваната заповед. Налице е търпимост на процесния строеж и в тази насока са указанията на Върховен административен съд в отменителното решение. Строителството е извършен преди 1987 г. - през 1982 г. За това обстоятелство има писмени доказателства и свидетелят лично е участвал в строителството на процесното бунгало и сградата. Извършена е процедура по отреждане на терена за строителни нужди с протоколи подписани на местно равнище. От Кметство Черноморец е извършена промяна на предназначението на земята, като е платена сума от 46 000.00 лв. Бунгалото е построено именно върху този терен. В заключението на вещото лице е установено, че има образуван със заповед един парцел в регулация от 1982 г. Самата виза за проект на бунгалата е от 04.07.1981 г. Представена е и виза са ситуиране на бунгалата от края на 15.09.1981 г., която е допълнение към предишната виза. Този факт не променя нещата. Визите предхождат включването в регулация на терена през 1982 г. и дават основание да твърдим, че строителството е от категорията на търпими строежи и макар да няма запазена писмена документация по отношение на строителството, е налице търпимост и същият не подлежи на премахване, а заповедта на кмета следва да бъде отменена. Кметът на Община Созопол не разполага с тази документация, тъй като тя се пази единствено в архивите на СУ „Св. Климент Охридски”. Ако кметът разполагаше с тази документация нямаше да бъде издадена тази заповед. В тази насока са постановени решенията по адм. дело № 638/2015 г. и адм. дело № 1405/2014 г. Промяната в предназначението на земята, макар и по късно направен  санира един пропуск .

         Моля да присъдите разноските по делото по списък по чл.80 ГПК, който представям.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: