ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 30.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети септември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 845 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ПС груп”АД, редовно уведомен, се явява адвокат Г.Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на отдел „Местни данъци и такси” при Общинска администрация Царево, редовно уведомен, се явява адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Н.: Водя  допуснатия до разпит свидетел.

 

В залата влиза свидетелят К.Х.С..

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, като СНЕМА самоличността му, както следва:

 

 К.Х.С. – 42 години, български гражданин, неосъджан, служител на „ПС груп” АД, работи като организатор на търговските дейности.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за даване на неверни свидетелски показания. Обещава да говори истината.

 

АДВОКАТ Н.: По повод служебните си задължения занимавали ли сте с недвижим имот, собствен на дружеството-жалбоподател в гр.Царево?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Занимавал съм се и при придобиване на имота през 2006 г., бях пълномощник на дружеството при изповядване на сделката.

 

АДВОКАТ Н.: Имате ли лични впечатления къде се намира и какво представлява този имот?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Намира се в урегулиран поземлен имот извън гр.Царево, в местността „Попския плаж”.

 

АДВОКАТ Н.: Какво представлява имотът?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Незастроен парцел, който навремето беше ограден, сега в момента даже не е ограден, оградата я няма, все още няма постройки.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Променено ли предназначението му от земеделска земя в УПИ?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, той е урегулиран поземлен имот.

 

АДВОКАТ Н.: Има ли пътна настилка до имота?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не, пътят до имота е черен, който вследствие на строежите наоколо е превърнат в големи коловози, много трудно може да се стигне с кола до там, трябва да е с високопроходима машина или с камион с големи гуми. На мен лично ми се е налагало да ходя и съм спирал на 300-400 метра от имот и съм вървял пеша до там.

 

АДВОКАТ Н.: Някъде около имота видели ли сте контейнери за смет през годините?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не съм виждал контейнери около имота. В последните години няма наоколо обекти да работят, има голям строеж на руснаци, който го започнаха и така или иначе все още не е завършен и всичките отпадъци от този строителен обект в момента са в нашето място. Нашето място е превърнато в депо за строителни отпадъци.

 

АДВОКАТ Н.: Да разбирам ли, че целият район –вашият и съседният имот, са пустеещи и никъде около вас няма контейнери и в съдените имоти?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Контейнери не съм виждал.

 

АДВОКАТ Н.: Вашите наблюдения с каква периодичност са – визирам последните години?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Ходил съм през 2012 г. Водих едни експертни лица, които правеха някаква експертиза. Поне два пъти в годината ходя, включително и последното ми ходене е някъде м.септември-м.октомври 2013 г. През 2014 г. не съм ходил, защото няма какво да гледам там.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам други въпроси към свидетеля С..

            

АДВОКАТ Д.: Вие казвате, че пътят, по който се достига до имота, е един череп път и трудно се преминава, но могат да преминат камиони с високи гуми?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, могат да преминат камиони.

 

АДВОКАТ Д.: Тоест сметосъбиращите машини на Община Царево биха могли да стигнат на това място?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не мога да отговоря на този въпрос, тъй като не знам с какви машини разполага Община Царево, но в тези големи коловози едва ли камионът ще тръгне да минава от там да събира боклуци. Тези големи коловози са от строителните машини на близкия строеж на руснаците. Няма откъде другаде да са.

 

АДВОКАТ Д.: Казвате, че няма контейнери около имота, твърдите, че сте ходили два-три пъти на година, възможно ли е да се е случило нещо с тези контейнери?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не мога да знам каква е организацията на общината. Пак казвам, когато съм ходил, не е имало.

 

АДВОКАТ Д.: Но сте  ходели не повече от два-три пъти на година?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, и пак казвам, че имотът е превърнат в депо за отпадъци. Какво да правя в този имот при положение, че не функционира.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля С..

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля, който излиза от залата.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам други искания по доказателствата.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Моля да уважите жалбата на моя доверител. В хода на настоящото производство в тежест на общината  бе да докаже извършването на услугата сметоизвозване, сметосъбиране и другите компоненти, предвидени в ЗМДТ, което не бе сторено, точно напротив, дори от свидетелските показания стана ясно, че тази услуга не е предоставена, не са сложени необходимите съдове за изхвърляне на отпадъците, инфраструктурата не позволява преминаване на обикновени моторни превозни средства, а и самият факт, че имотът е превърнат в нерегламентирано сметище сам по себе си свидетелства, че в този район не се извършва тази услуга от Община Царево въобще от години.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо Председател, ще Ви моля да отхвърлите жалбата, депозирана от страна на жалбоподателя. Считам че в настоящото съдебно производство се представиха достатъчно доказателства, от които да се установи, че първо имотите на жалбоподателя са урегулирани, т. е. налице е първата предпоставка за събиране на такса битови отпадъци и второ, доказа се, че безспорно услугите се извършват от страна на Община Царево и са предоставени реално. Представили сме в тази връзка множество пътни листи, заповед за определяне на местата за сметосъбиране и сметоизвозване, схема за разполагане на съдове. Моля при разглеждането по същество на делото да имате предвид, че според нас доведеният в настоящото съдебно производство свидетел е заинтересован от изхода на делото, предвид че същият се намира в трудовоправни отношения с жалбоподателя. Моля неговите показания да бъдат ценени с особено внимание, предвид неговата заинтересованост по смисъла на АПК, който препраща към ГПК. Моля да се има предвид, че той заяви, че съществува дори възможност камиони да достигат до имота на жалбоподателя. Моля да се има предвид, че свидетелят твърди, че е посещавал имота не повече от два-три пъти в годината, което не може да бъде атестат за негова оценка по отношение на това дали са налични контейнери или не. За това сме приложили нарочна схема. В тази връзка моля да отхвърлите изцяло подадената жалба против акта в оспорената му част, тъй като жалбоподателят не оспорил един от компонентите, като присъдите на административния орган направените по делото съдебно-деловодни разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:16 часа.

 

 

 

              СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: