ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 10.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети юни                                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 845 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПС груп”АД, редовно призован, се явява адвокат Г.Н., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА началник на отдел „Местни данъци от такси”- Царево, редовно уведомен, се явява адвокат Дунев, с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Н.: Моля да имате предвид, че ние не оспорваме установеното задължение относно таксата за обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения, т.е. третия елемент от такса битови отпадъци и в тази връзка сме поискали назначаване на съдебна експертиза жалбата.

 

Съдът ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „ПС груп”АД против акт за установяване на задължения по декларация №5231008278/19.11.2013 година издаден от инспектор при община Царево, отдел „Местни данъци и такси”-община Царево, потвърден с решение № 35/20.03.2014година на началника на отдел местни данъци и такси-община Царево, с което са определени дължим суми за такса битови отпадъци в частта относно определените такси за сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата на обществени площи.

ПОСТЪПИЛИ са с молба вх.№3844/21.05.2014година, заповед № РД-01-853/25.10.2012година за определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.63, т.2 от ЗМДТ и 241 броя пътни листи за 2013година.

 

АДВОКАТ Н.: Изцяло поддържам така подадената жалба от моя доверител. Поддържам направените с жалбата доказателствени искания, както и правя искане за разпит на свидетел относно факта, че по отношение на имота на доверителя ми не се извърша услугата сметосъбиране и сметоизвозване, както и за доказване на твърдението ни, че в целия съседен район  няма поставени контейнери от общината.

Моля свидетелят да бъде допуснат при условията на довеждане в следващото съдебно заседание .

 

АДВОКАТ ДУНЕВ: Оспорвам изцяло жалбата. Моля да приемете представената от административния орган административна преписка, включително заповедта и пътните листи, представени с допълнителна молба по делото.

В днешното съдебно заседание  представям справка от началника на отдел „Местни данъци и такси” по отношение начина на определяне на размера на такса битови отпадъци за жалбоподателя, разбита по елементи.

Представям и схема за разполагане на контейнерите за битови отпадъци, която съпътства съответната заповед. На нея са отбелязани къде са разположени контейнерите, включително и тези обслужващи жалбоподателя. Моля да се приемат от съда.

 

АДВОКАТ Н.: Запознах се с така представената схема, да се приеме.

С оглед така представената справка в днешното съдебно заседание, не поддържам искането си за назначаване на съдебна експертиза.

 

АДВОКАТ ДУНЕВ: Във връзка направеното искане от жалбоподателя за ангажиране на гласни доказателства, посредством разпит на свидетел, считам същото за неоснователно. По делото са представени, включително и в днешното съдебно заседание, нарочни писмени доказателства установяващи осъществяването на дейността по  сметосъбиране и сметоизвозване от община Царево. В тази връзка, моля да  не се допуска разпит на свидетел, каквото искане се направи от жалбоподателя.

Държа да отбележа, че съдът не следва да приеме и представена  по делото експертиза по ч.гр.д.№ 1346/12 година на Районен съд-Царево, тъй като считам че касае един стар период и не следва да бъде обсъждана и третирана като доказателство.

 

АДВОКАТ Н.: Държа на разпита на свидетел, като се мотивирам, че представените от община Царево писмени доказателства касаят регламентирането по закон извършване на тази дейност сметосъбиране и сметоизвозване, но не са доказателство за реалното извършване на тази услуга. Категорична е практиката на съда, че  следва да се докаже реалното извършване на услугата, тъй като се касае за плащане на такса, а не на данък и с оглед твърдението ни, че не се предоставя такава услуга, следва да ангажираме доказателства.

Имотът е празен, не е застроен.

 

АДВОКАТ ДУНЕВ: Няма спор, че имотът не е застроен, но същия е урегулиран, има влязъл в сила ПУП.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства, с изключение на заключението на вещото лице по ч.гр.д.№ 1346/2012година по описа на Районен съд-Царево, находящо се от стр.5 до стр.8 от делото, тъй като същото не е събрано по предвидения процесуален ред.

 

ДОПУСКА при условията на довеждане в следващото съдебно заседание  искания от жалбоподателя свидетел, като му УКАЗВА, че ако в следващото съдебно заседание не бъде доведен свидетеля определението за допускането му ще бъде отменено, а делото решено с оглед наличните доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешно съдебно заседание.

 

Съдът поради липса на доказателствени искания и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.09.2014 г.  от 10.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.18 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: