ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети юли                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М. В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 844 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Ищецът П.И.Ж. се явява лично, доведен от ОЗ „Охрана“.

Явява се упълномощеният представител на ищеца- адвокат К..

За ответника- Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Деян Петров.

Явява се свидетелят И.С.Р., доведен от ОЗ „Охрана“.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от пълномощника на ответната страна с приложена към нея справка, в изпълнение на указанията, дадени в предходното съдебно заседание.

 

Адвокат К.: Няма да сочим други доказателства. Моля да се приеме представената от ответника справка.

Прокурор ПЕТРОВ: Да се приеме като писмено доказателство по делото справката, представена с писмена молба от ответника.

 

СЪДЪТ намира приложеното към молбата на ответната страна писмено доказателство за относимо към предмета на спора, поради което счита, че същото следва да бъде прието. Ето защо

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА справка изх.№320/17/10.07.2017г. от началника на затвора Бургас.

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на допуснатия в предходното съдебно заседание свидетел, на когото сне самоличността, както следва:

И.С.Р., на 28 години, българин, български гражданин, осъждан, с основно образование, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290, ал. 1 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят Р.: Познавам П.Ж.. С него имаме приятелство, което датира от престоя ми в затвора в гр. Бургас от предходни присъди.

Свидетелят Р. на въпросите на адвокат К.: В периода от 10.01.2011г. до 2015 г. съм пребивавал в затвора Бургас, след което бях приведен в друг затвор за доизтърпяване на наказанието ми. До този момент бях в Бургас. С П.Ж. сме били доста дълъг период в една килия. Мисля, че в 15-то спално помещение, на тогавашната VІ група. Не съм сигурен за номера на спалното помещение, беше първото помещение, намиращо се в ляво от коридора, в тогавашната VІ група. Коридорът се води 4-ти малък. Съкилийници сме били в посочения период около година, беше около година, възможно е в и отделни периоди пак да сме били заедно. Условията, в които сме изтърпявали наказанието си лишаване от свобода, мога да ги опиша подробно, тъй като и аз съм пребивавал в същите условия. В килията, в която сме изтърпявали заедно наказанието, както и в други килии, условията бяха идентични и не е имало привилегировани. Числеността на лишените от свобода, които сме били заедно в спално помещение №14 е различна, но в повечето случаи те са надхвърляли 10 лишени от свобода, като на моменти сме били 14 човека, на моменти по-малко, но имайки предвид квадратурата на килията, която мисля, че не беше повече от 4м. на 5 м. да речем, бяха крайно недостатъчни. Имаше трети вишки, легла на трети етаж, необезопасени. Лично аз няколко пъти съм имал различен вид наранявания от тези вишки, тъй като няма начин да се стигне до тях, няма изградени стъпала, няма как да се качите на третия етаж на вишката, набирате се на другите легла, за да стигнете до въпросната вишка. Мястото беше изпълнено с шкафчета, ламаринени, железни шкафове, които бяха пълни с паразити. Нормалната площ беше ограничена, за това ние да се движим спокойно в килията. Нямаше изграден санитарен възел. В по-голямата част от денонощието нямахме достъп до течаща вода, тъй като няма такава изградена в нито една от килиите, вкл. и в килия №14, в която сме били. Не ни бяха предоставени абсолютно никакви препарати или санитарни принадлежности, с които да поддържаме хигиената в спалното помещение. Бил съм свидетел как лично П.Ж. е закупувал препарати от затворническата лавка, за да поддържаме елементарен хигиенен ред в килията. Имаше доста влошени условия от гледна точка на предоставените ни матраци. Ние спяхме на дюшеци, които бяха накъсани, в повечето случаи изпълнени с насекоми, дървеници, хлебарки. Това беше стрес, който преживявахме денонощно. При спиране на тока в 10 ч. всякакви инсекти ни лазиха денонощно. Имаше случаи с П. до 3.00 - 3.30 часа да стоим будни, за да ги убиваме. В килията нямаше изграден санитарен възел, нито достъп до течаща вода. Физиологичните си нужди ние облекчавахме в пластмасова кофа, пет литрова пластмасова кофа за над 10 лишени от свобода в повечето случи, като желая да подчертая, че след това нямаше как да измием ръцете си, а и в по-голямата част от денонощието също, тъй като реално бяхме затворени. През деня минават над 3 проверки, в които ние сме затворени за повече от час и времето, което можехме да прекарваме извън килиите, беше ограничено.

Прокурор ПЕТРОВ: Няма въпроси към свидетеля.

 

Съдът изведе свидетеля от залата.

 

Адвокат К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор ПЕТРОВ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Поддържаме изцяло депозираната пред вас искова молба и възражението, депозирано в Административен съд Бургас на 05.06.2007г. Както в исковата молба, така и в последвалото я възражение, подробно и аргументирано сме изложил всички обстоятелства, които имат отношение за процесния период от време и по тази причина няма да ги повтарям. Считам, че и документацията, осигурена от затворническата администрация, също се припокрива с доказателствата, които сме посочили и кореспондира със свидетелските показания, дадени в днешното съдебно заседание. Считам, че исковата молба е основателна и моля да бъде присъдено на ищеца обезщетение по отношение на нанесени неимуществени вреди, които сме определили в размер на 2 000лв. Моля да ми бъдат присъдени по делото разноски в размер на 400 лв. и платена ДТ в размер на 10 лв., за които в предходно съдебно заседание сме представили списък на разноските, който да бъде уважен от настоящия съдебен състав.

Прокурор ПЕТРОВ: Считам, че предявеният иск е частично основателен и следва да бъде уважен за сумата от 1 000лв. От доказателствата по делото се установява, че по време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода през периода, когато е пребивавал в затвора Бургас, по отношение на ищеца П.Ж. не са били спазени изискванията за хигиенно-битовите отношения, което е довело до подлагането му на нечовешко и унизително отношение по чл. 3 от ЗИНЗС.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: