ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи юни                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 844 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.49 часа се явиха:

 

Ищецът П.И.Ж. се явява лично и с адвокат К., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Мануел Манев.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на П.И.Ж. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при МП, с искане да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца сумата от 2000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили вследствие поставяне на последния в неблагоприятни условия по време на изтърпяване на наказание лишаване от свобода в Затвора Бургас за периода 15.11.2010 г. - 24.03.2015 г.

 В исковата молба се твърди, че през процесния период ищецът е изтърпявал наказание лишаване от свобода в Затвора- Бургас. Изложено е, че по време на престоя си в затворническото заведение същият е претърпял неимуществени вреди, вследствие лошите битови условия- недостатъчна площ на спалните помещения, лошо осветление, липса на санитарен възел и достъп до течаща вода и др.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответника, с който е заявено становище за неоснователност на претенцията, поради отсъствие на установените в чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ материалноправни предпоставки. Към отговора е приложена справка от инспектор „СДВР“.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения. В тежест на ищеца е да установи в настоящото производство, че е претърпял вреди (преки и непосредствени) от виновното противоправно поведение на служители от затворническата администрация, както и да докаже размера на тези вреди. С оглед твърдението на същия за поставяне в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието, ответникът следва да докаже, че са изпълнени изискванията относно хигиенно-битовите условия в мястото за лишаване от свобода, като в противен случай настъпването на неимуществени вреди се предполага.

Не е извършено признание на права.

Липсват ненуждаещи се от доказване на обстоятелства.

Съдът УКАЗВА на ответника, че не сочи доказателства за изпълнение на изискванията относно хигиенно-битовите условия в затворническото общежитие от открит тип, в което ищецът е бил настанен, според данните от приложената справка.

Съдът указва на ищеца да посочи обстоятелствата, които ще установява посредством гласните доказателства, както и да заяви дали поддържа направените под т. 2 и 3 в исковата молба искания, предвид приложената към отговора на ответника справка от инспектор СДВР, съдържаща посочената информация.

 

Ищец Ж.: Уточнявам, че съм изтърпявал наказанието си в VІ отряд, килия № 404 и моля да бъде изискана справка относно условията, площта на тази килия и настаните в нея лица в периода от 2010 г.до 2013г.  От 2010 до 2013г. съм бил в килия 414, след това в общежитието в кв. Житарово.

Адвокат К.: Поддържам исковата молба, както и възражението срещу писмения отговор на ГД „ИН“. Няма да сочим други доказателства. Представям списък на разноските. Под искането с №1 в исковата молба за разпит на свидетелите И.Р. и Димитър Лазов- поддържаме искането, тъй като същите през процесния период са имали наблюдение за състоянието на ищеца. В случай, че не бъдат допуснати двамата свидетели, то моля да бъде допуснат и да призовем като свидетел л.св. И.С.Р.. Искането под № 2 уточнихме, че става въпрос за килия 414, като допълнително ще представим доказателства за времето, през което П.И.Ж. е пребивавал в затворническо общежитие от закрит тип в кв.Житарово. Условията са различни от тези в корпуса на затвора, но и в общежитието не отговорят на изискванията. Не поддържам другите искания от исковата молба, защото по делото са представени вече доказателства.

Прокурор МАНЕВ: Не възразявам срещу така направените искания за допускане до разпит на един свидетел. Да бъдат приети представените доказателства. Няма да соча доказателства.

 

Съдът намира приложените по делото писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното от пълномощника на ищеца искане за допускане на гласни доказателства, но само досежно единия от посочените свидетели, доколкото същите ще установяват с показанията си едни и същи обстоятелства, за един и същи период от време. Поради това, на осн. чл. 159, ал.2 от ГПК следва да бъде допуснат само единият от тях. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложената към отговора на ответника справка от инспектор СДВР И. Н. Л..

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето И.С.Р., който да бъде призован чрез началника на затвора Бургас за следващото съдебно заседание.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.07.2017 от 10.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се изпрати съобщение до началника на затвора Бургас за датата и часа на съдебното заседание, с оглед осигуряване присъствието на ищеца и на свидетеля.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: