ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 08.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІІ-ми административен  състав       

На осми февруари                                   две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 844 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

          За жалбоподателя „ДАН 92” ЕООД - редовно уведомен, представител не се явява.

          За ответника - директора на дирекция „ОДОП” гр. Бургас при ЦУ НАП – София - редовно уведомен, се явява юк. Т. с представено пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателя „ДАН 92” ЕООД с вх. № 1203/07.02.2017 г., с която моли да се даде ход на делото. Изразява становище по същество. Сочи, че поддържа всички възражения, направени до момента. Няма други доказателствени искания. Иска да се приключи събирането на доказателства, да се уважи жалбата му и да му бъдат присъдени направените по делото разноски. Към молбата е представено адвокатско пълномощно, договор за правна зашита и съдействие, както и списък на разноските по чл. 80 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

юк. Т.: Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

юк. Т.:  Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че всички събрани доказателства в хода на ревизионното производство по обжалване на ревизионния акт подкрепиха основателността на констатациите, че на жалбоподателя  законосъобразно са определени задължения за ДДС за данъчните периоди месец май и месец юли 2012 г. ведно с начислените лихви за забава. Подробни съображения и анализ на доказателствата са изложени в потвърдителното решение на директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, като моля при постановяване на съдебния акт те да бъдат съобразени. В случай, че отхвърлите жалбата моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1608.00 лв., съобразно Наредба № 1/2004 г.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,35  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: