ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 13.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На тринадесети юли                                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 844 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Й.А., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адвокат Б., с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на И.Й.А. против Заповед № РД-16-290/07.04.2015 г. на Кмета на Община Поморие за премахване на незаконен строеж: „Пристройка към двуетажна жилищна сграда”, находящ се  непосредствено до югоизточната стена на двуетажна жилищна сграда, изградена в поземлен имот в кв. 16 по застроителния и регулационен план на с. Медово, община Поморие, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна и недопустима.

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо съдия, оспорвам жалбата, въпреки че в нея липсват изложени конкретни обстоятелства относно твърдяната недопустимост и незаконосъобразност. В тази връзка, моля съдът да укаже на жалбоподателя да конкретизира в какво според него се състоят пороците на обжалвания административен акт, с оглед организиране на защитата на административния орган.

Моля да бъдат приети представените от доверителя ми по опис писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка.

След конкретизиране на жалбата от страна на жалбоподателя, ще ангажираме доказателства в подкрепа законосъобразността на административния акт.

 

СЪДЪТ по доказателствата, намира че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи.

Намира, че следва да укаже на жалбоподателя, че действително не сочи конкретни основания и не излага доводи за това в какво се състои незаконосъобразността на оспорения административен акт, съобразно изискването за съдържание на жалбата по чл. 150, ал. 1, т. 6 от АПК.

Следва и на основание чл. 163, ал. 3 от АПК да укаже на жалбоподателя, че именно той носи доказателствената тежест в процеса да установи съществуването на твърдяните от него пороци на оспорения акт,  от които черпи благоприятни последици. В случая те освен, че не са конкретизирани, не се и ангажират доказателства.

Воден от горното по доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към жалбата писмени документи, съгласно опис в същата и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо на кмета на община Поморие.

ПРЕДОСТАВЯ последна възможност на жалбоподателя, чрез процесуалния му представител, в 14-дневен срок, считано от съобщаването, да конкретизира и укаже в какво се състои незаконосъобразността на оспорения административен акт, кои са доказателствата в подкрепа на незаконосъобразността на акта, съответно какво е искането от съда и да изчерпи всички свои доказателствени искания.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.10.2015 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Препис-извлечение от съдебния протокол да се изпрати на жалбоподателя за сведение и изпълнение на указанията на съда в дадения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: