Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1415             02.08.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Даниела Драгнева

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 844 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Ц.Т.В., ЕГН ********** в качеството й на ЕТ „Бриз – Ц.В.”, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.*** против решение №76/05.03.2012г. постановено по НАХД №5/2012г. на Районен съд Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление №24845/06.10.2011г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към главна дирекция „Контрол на пазара”, с което за нарушение на чл.46, т.2 от Закона за туризма (ЗТ) на касатора на основание чл.72 от ЗТ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание не се явява и не се представлява, не ангажира нови доказателства.

Ответникът - Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към главна дирекция „Контрол на пазара”, редовно уведомен, не се явява, чрез процесуалния си представител адв.В. В., БАК иска от съда да потвърди решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава становище за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледани по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Несебър е образувано по жалба на ЕТ „Бриз – Ц.В.” против наказателно постановление №24845/06.10.2011г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към главна дирекция „Контрол на пазара”, с което за нарушение на чл.46, т.2 от ЗТ на касатора на основание чл.72 от ЗТ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ЗАНН. Видно от приложените писмени доказателства, АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити - описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочени са дата и място на извършване на деянието, както и нарушената законова разпоредба и нормата, въз основа на която е определена санкцията. В случая са липсвали формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство против него.

 

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящият съдебен състав възприема като неоснователно възражението на касатора, че липсата на категоризация е резултат от недоглеждане в поведението на В.. Както правилно районният съд е отбелязал, разпоредбата на чл.46 от ЗТ е императивна, като гласи, че туристическа дейност, в случая ресторантьорство, може да се предоставя само в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. В настоящият случай едноличният търговец не е представил нито удостоверение за категоризация, нито временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. В тежест на всеки търговец е да притежава всички необходими документи, даващи му право да упражнява определена дейност. Без значение е поведението на касатора след установяване на нарушението.

Нормата на чл.72 от ЗТ предвижда, че който предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. Ирелевантни за изхода на настоящия спор са твърденията на касатора за съществуващата икономическа криза; за възрастта на В. и нейния съпруг; за наличието на други доходи – единствено от значение е факта дали към момента на проверката е съществувало удостоверение за категоризация, а касатора не отрича, че такова е нямало. Както правилно е съобразила първата инстанция, наложената санкция е в размер на законоустановения минимум, поради което същата не следва да бъде изменяне.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №76/05.03.2012г. постановено по НАХД №5/2012г. на Районен съд Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление №24845/06.10.2011г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към главна дирекция „Контрол на пазара”, с което за нарушение на чл.46, т.2 от ЗТ на ЕТ „Бриз – Ц.В.” ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.*** на основание чл.72 от ЗТ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

 

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.