О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 754/  04.05.2017 година, гр. Бургас

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на четвърти май две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател:        Галина Радикова

Членове: 1.  Златина Бъчварова

                                                                                 2. Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 843 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК, вр. чл. 63, ал.2 от ЗАНН.

С протоколно определение № 477 от 14.03.2017 г. по НАХД № 532/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас е прекратено производството по делото, образувано по жалба на С. Д.Г. с ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, партер- адв. К.К., срещу наказателно постановление № 16-0769-004244 от 12.01.2017 г., издадено от началник на група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Бургас.

Недоволен от така постановеното определение е останал жалбоподателят С.Д.Г., който е депозирал частна жалба. Счита, че определението е незаконосъобразно, поради допуснато от съда съществено нарушение на съдопроизводствени правила. Твърди, че не е уведомен от съда за допуснатото несъответствие с изискванията на чл. 320, ал.2 от НПК. Моли за отмяна на определението и връщане делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответната страна не представя становище по частната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения 7-дневен срок и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, с който се прегражда по-нататъшното развитие на делото, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

В съдебното заседание, проведено на 14.03.2017 г., БРС е констатирал, че в жалбата, въз основа на която е образувано съдебното производство, не е положен подпис на жалбоподателя или на негов представител. Въз основа на тези констатации съдът е счел, че не е надлежно сезиран, а предвид отсъствието на страната недостатъците на жалбата не могат да бъдат отстранени в същото с.з., поради което е прекратил производството по делото.

Според настоящия съдебен състав определението е незаконосъобразно, поради допуснато от БРС съществено нарушение на съдопроизводствени правила. След като е констатирал нередовност на жалбата, съдът е следвало да остави същата без движение на основание  чл. 323, ал. 1, т. 1, вр. чл. 320, ал.2 от НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН и да даде указания на страната за привеждането и́ в съответствие със законовите изисквания. Това процесуално задължение не е било изпълнено. Съдът не е предоставил възможност на жалбоподателя да отстрани нередовностите на жалбата, а е прекратил производството по делото в заседанието, в което те са били констатирани. Допуснатото нарушение обуславя незаконосъобразност на атакуваното определение, което следва да се отмени и делото да се върне на районния съд за изпълнение на процедурата по чл. 323, ал.1, т.1 от НПК.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение № 477 от 14.03.2017 г. по НАХД № 532/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас и връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.