ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 28.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и осми септември през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., прокурор при ОП-Бургас Георги Дуков, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно дело номер 843 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 14:15 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ – М.Н.И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Главна дирекция „Изпълнения на наказанията”София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото (л.21).

 

За Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Георги Дуков.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото. Моето становище е с оглед редовното призоваване на ищеца. Считам, че няма пречки да бъде даден ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречки да се даде ход на делото, предвид редовната процедура по призоваване на страните.

 

Съдът намира, че по отношение на редовността на процедурата по призоваването на страните не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, но пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание е констатираната нередовност на обстоятелствената част на исковата молба на ищеца. За отстраняването им и за процесуална икономия, с Определение №1087/28.06.2016г., са дадени изрични указания на ищеца. Към настоящия момент дадения 7-дневе срок за отстраняване на нередовностите от ищеца е изтекъл, но по делото липсва молба конкретизираща неимуществените вреди, които е търпял той през процесния период. Действително в сезиращата съда искова молба са изложени твърдения за общото състояние на битовите условия в Затвора Бургас, за броя на обитаващите килиите в този затвор, но в обстоятелствената част на исковата молба следва да се съдържат ясни и конкретни обстоятелства, в които намират проявления неимуществените вреди конкретно търпени от ищеца. Доколкото тези неимуществени вреди, чието обезщетение се претендира по настоящото дело, са по лична преценка на този който ги претендира, то ищецът следва да ги конкретизира как те са намерили проявление по отношение на него, а не изобщо. Такава конкретизация липсва на което основание съдът приема, че исковата молба е нередовна, поради липсата на достатъчно обстоятелства изложени от ищеца.

Предвид изложеното и на основание чл. 129, ал. 4, вр. с ал. 2, вр. с чл. 127, ал. 1, т. 4 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК, съдът

 

                                   О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без движение исковата молба на ищеца М.Н.И. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към МП за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 80 000 лева от незаконосъобразни действия и бездействия на органи и длъжностни лица на ответника;

 

УКАЗВА на ищеца М.Н.И., че в 7-дневен срок от съобщението следва да отстрани нередовностите в исковата молба с писмена молба, с преписи за ответника, като изложи подробно конкретните негови права, които са нарушени през посочения процесен период, както и да съобрази сочените нередности на исковата молба съгласно Определение №1087/28.06.2016г., копие от което е връчено на ищеца с призовката за днешното съдебно заседание;

 

УКАЗВА на ищеца М.Н.И., че при неизпълнение на указанията в дадения от съда 7-дневен срок, исковата молба ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

 

Да се ИЗПРАТИ съобщение на ищеца на адреса посочен в исковата молба с дадените указания в днешното съдебно заседание.

 

За процесуално икономия съдът,

                                               

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.11.2016 часа от 13.00 часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Делото да се докладва в закрито заседание след изтичане на срока за отстраняване на нередовностите по исковата молба.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.27 часа.

 

              СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: