Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас,№    1032             /16.06.2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и втори май, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                            ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

при секретар С.А. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 843/2014г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът председател на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, чрез представител по пълномощие гл.юрисконсулт М. Б., е оспорил решение № 365/04.03.2014г. постановено по АНД № 5071/2013г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 03502/15.10.2013г. издадено от касатора. С наказателното постановление на „Бутед” АД за нарушение на чл.3, ал.2 от Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ), на основание чл.65, ал.2 от същият закон е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено издаденото от него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не изпращат представители.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба е основателна, а обжалваното решение предлага да отменено и да бъде потвърдено наказателното постановление.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Районният съд е приел, че според легалната дефиниция за стоково тържище регламентирано в чл.3, ал.1 от ЗСБТ, в релевантната редакция, са уредени две кумулативни предпоставки, които следва да са налице за да се приеме, че дейността, която едно лице извършва е такава на стоково тържище. Съдът е посочил, че първата предпоставка е да отдава под наем (да предоставя за възмездно ползване) складови, хладилни и търговски площи за продажба на едро на налични хранителни продукти или цветя, а втората предпоставка е да осигурява и извършва редица дейности изрично посочени в глава V, раздел І и ІІ на ЗСБТ. За процесния случай съдът е приел, изхождайки от необходимостта за кумулативното наличие на двете предпоставки, че „Бутед” АД не извършва дейност като стоково тържище, тъй като е установено само сключването на договор за наем и съответно продажбата на едро на хранителни стоки от страна на наемателите. Съдът е приел, че специфичния търговски характер на дейността – организиране на стоково тържище произтича не от първата предпоставка в дефиницията – отдаване под наем на помещения за продажба на едро на хранителни продукти, а от втората предпоставка – осъществяване на други дейности регламентирани в чл.52 и сл. от ЗСБТ, която не е доказана по отношение на „Бутед” АД. По тази причина съдът е приел, че това лице не е осъществявало дейност като стоково тържище, тъй като не е доказано, че той е поел задължение да извършва дейностите визирани в чл.52 и сл. от ЗСБТ.

Настоящият съдебен състав счита, че дефиницията за стоково тържище нормирана в чл.3, ал.1 от ЗСБТ изчерпва характеристиките на понятието, а те са място и инфраструктура за търговия на едро с налични храни и цветя, на което организатора на тържището предоставя търговски площи или други активи на продавачите на тържището. Изискванията на закона, регламентирани в чл.52 и сл. от ЗСБТ действително касаят организаторите на тържища, но тяхното съществуване не е предпоставка за дефиниране на понятието стоково тържище, а оттам и за преценка дали съответното лице извършва такава дейност. Вярно е, че всеки организатор на стоково тържище следва да спазва посочените в чл.52 и сл. от ЗСБТ правила, които представляват регламентирани в закона задължения на такъв организатор, но неспазването им влече ангажиране на административнонаказателната отговорност на тези лица на осн. чл.65, ал.1 и ал.2 вр. чл.52а, ал.1 от ЗСБТ. С други думи едно лице може надлежно да е регистрирано да извършва дейност като стоково тържище по реда на чл.3, ал.2 от ЗСБТ и да не спазва задълженията си регламентирани в чл.52 и сл. от същия закон, което може да повлече ангажиране на административнонаказателната му отговорност, но не води до извода, че е престанал да извършва дейност като стоково тържище. Обратно, ако лицето извършва такава дейност фактически, въпреки, че спазва всички свои задължения регламентирани в чл.52 и сл. от ЗСБТ носи административнонаказателна отговорност за нарушение на чл.3, ал.2 от същия закон затова, че не е регистрирало надлежно тази своя дейност. Задълженията му на организатор на стоково тържище уредени в чл.52 и сл. от ЗСБТ не са част от предпоставките, които следва да са налице за да се приеме, че дейността, която едно лице извършва е дейност като стоково тържище.

В процесния случай е налице отдаване под наем на помещения за извършване на търговия на едро с хранителни стоки – клауза изрично уредена в представения по делото договор за наем, в която е посочено, че наемателя се задължава да не осъществява в наетия обект друга дейност, освен търговия на едро с посочения вид стоки.

По делото са представени множество фактури, издадени от пет наемателя, изрично посочени в наказателното постановление. Всички фактури са от м.август 2013г. Описаните в тях стоки са хранителни, от различен вид, а количеството им сочи, че не се касае за търговия на дребно.

Действително наказващия орган не е ангажирал конкретни доказателства, от които да се установява, дали всяка една от конкретните видове стоки с оглед продаденото количество, отразено във фактурите, съответства на единична транспортна опаковка, каквото е изискването на §1, т.10 от ДР на ЗСБТ, за да се приеме, че търговската сделка е на едро. Всяка от стоките, описани в представените фактури е посочена в брой или в килограми, като не може да се установи колко броя, или съответно килограма, отговарят на единична транспортна опаковка от съответния вид стока. Според настоящия състав обаче, за да се приеме, че „Бутед” АД е извършвал дейност като стоково тържище е достатъчно да се докаже, че има такова място и инфраструктура, на която са налични отдавани под наем от това лице площи или други активи за търговия на едро на налични храни или цветя. Т.е. достатъчна е волята на лицето да извършва такава дейност и тя действително да се осъществява фактически без значение от обстоятелството, че наемателите, в противоречие с поетите договорни задължения да извършват търговия на едро, извършват такава търговия, която не се вмества в дефиницията за търговия на едро или паралелно извършват търговия на едро и търговия на дребно, т.е. дали наемателите нарушават задължението си да извършват в наетите обекти само търговия на едро с хранителни продукти, не влияе върху съставомерността на деянието, ако наемодателя е отдал под наем площи или активи за извършването на именно такава търговия, какъвто е процесния случай.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 365/04.03.2014г. постановено по АНД № 5071/2013г. по описа на Районен съд – Бургас, вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 03502/15.10.2013г. издадено председател на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, с което на „Бутед” АД за нарушение на чл. 3, ал.2 от ЗСБТ, на основание чл.65, ал.2 от същият закон е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: