О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1131

 

Град  Бургас, 22.05.2015г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на двадесет и втори май през две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                            

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 842 по описа за 2015 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба на И. Т.Т., ЕГН **********, и Т.П.Т., ЕГН **********, двамата с адрес: с.Черно Море, ул.„Дружба“ № 9, вход десен, община Бургас, срещу действия по предварително изпълнение на заповед № 802/15.04.2015г. на кмета на община Бургас, включващи сваляне на ограда от телена мрежа, рязане на дървета от частен имот и трасиране на улична регулация към УПИ I-1718, УПИ II-1717 и УПИ III-1716 в кв.118 по плана на с.Черно море – с.Рудник, община Бургас, извършени на 24.04.2015г. от главен експерт при дирекция „Управление на общинска собственост“, община Бургас, В.В.Р. – правоспособно лице да извършва дейност по кадастъра, в присъствието на директора на дирекция „Управление на общинска собственост“ при община Бургас С.А., кмета на с.Черно море – Л.С. и Н.Ш., които са определени от жалбоподателя като неоснователни действия по смисъла на чл.250 от АПК по подробни съображения, изложени в жалбата. Твърди се, че те са предприети противозаконно, тъй като към датата на извършването им не е било влязло в сила определение № 927, постановено на 22.04.2015г. по адм. дело № 750/2015г. по описа  на Административен съд-гр.Бургас, с което е отхвърлено искането на жалбоподателите за спиране на допуснатото по силата на чл.65, ал.4 от ЗОС предварително изпълнение на заповед № 802/15.04.2015г. на кмета на община Бургас, с която на основание чл.65, ал.1 от ЗОС е разпоредено изземването от жалбоподателите на недвижим имот, публична общинска собственост. Сочи се, че поради това действията по изпълнение на заповедта са израз на превишаване на власт и самоуправство от страна на административните органи. Излагат се и доводи относно притежаваното от жалбоподателите право на собственост върху недвижимия имот, предмет на заповедта, чието предварително изпълнение е предприето. Жалбоподателите молят съда да сезира Районна прокуратура – гр.Бургас  с искане да бъде извършена проверка относно извършените действия по предварителното изпълнение на заповед № 802/15.04.2015г. на кмета на община Бургас и да бъде образувано досъдебно производство срещу директора на дирекция „Управление на общинска собственост“ при община Бургас С.А. и кмета на с.Черно море Л.С.. Искането от съда е за отмяна на действията по предварителното изпълнение на заповедта като незаконни, недействителни и унищожаеми, както и протокол за трасиране от 24.04.2015г. с включено в него съгласие за доброволно изпълнение, и да се върне всичко на същото положение докато не излезе резолюция на Върховния административен съд досежно определение № 927/22.04.2015г. по адм. дело № 750/2015г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

Ответникът – директорът на дирекция „Управление на общинска собственост“ при община Бургас, оспорва жалбата като необоснована и недоказана по подробни съображения, изложени в представено по делото писмено становище и моли за отхвърлянето ú от съда. Твърди, че обжалваните действия се извършват на основание влезли в сила административни и съдебни актове, които са породили своите правни последици. Представя административната преписка по оспорването.

Бургаският административен съд, след преценка на становищата на страните, събраните по делото доказателства и като съобрази приложимите законови разпоредби,  по допустимостта и предмета на подадената жалба приема за установено следното:

Видно от събраните по делото доказателства, община Бургас е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с.Рудник и с.Черно Море, община Бургас”. В изпълнение на одобрения инфраструктурен проект в двете населени места се извършват проектни СМР по полагане на канализационни тръби в оста на улиците и водопроводна тръбна мрежа и домови отклонения. В обхвата на проекта е предвидено изграждане на канализационен колектор по улица с осови точки о.т. 444, о.т. 445 и о.т. 442 в квартал 118, 100 и 101 на с.Черно море, община Бургас. При извършено от изпълнителя трасиране на бъдещия колектор се установява, че изкопни работи в този участък на улицата не могат да се извършат, тъй като на терена съществува ограда от телена мрежа и бетонови колове. СМР са преустановени. Извършена е проверка от служители при община Бургас, въз основа на която е прието, че оградата е незаконно изградена от И.Т.Т. и Т.П.Т.. Приемайки, че лицата държат без основание общински имот - публична собственост, с площ от 451 кв.м, съставляващ част от улица между осови точки - о.т.444, о.т. 445 и о.т. 442, разделяща квартали 118, 100 и 101 по действащия план на село Черно море, кметът на община Бургас е издал заповед № 802/15.04.2015г. за изземване от жалбоподателите на недвижим имот - публична общинска собственост, с площ от 451 кв. метра, съставляващ реална част от улица между осови точки - о.т. 444, о.т. 445 и о.т. 442, между квартали 118, 100 и 101 по действащия ПУП на с.Черно море, община Бургас, заключен между съществуваща на терена телена ограда и трасираната на 27.01.2015г. улична регулационна линия, заснета с геодезични координати: т.1 – X-4654259.492, У-9586633.447; т.2 – X-4654267.845, У-9586651.161; т.3 – X-4654281.344, У-9586679.786; т.4 – X-4654287.591, У-9586693.046; т.5 – X-4654295.217, У-9586709.234.    След като е взел предвид, че за изместването на телената ограда и бетоновите колове са необходими не-повече от три работни дни, кметът на общината е определил със заповедта  срок за доброволното ú изпълнение – 3 дни от връчването ú. С уведомително писмо изх. № 94-0140337/2/09.01.2015г., директорът на дирекция „Управление на общинската собственост“ при община Бургас е уведомил жалбоподателите за откриване на производството по изземване на процесния терен от 451 кв.м., попадащ в улица. Писмото е обжалвано от тях и с определение № 253/26.01.2015г. по адм. дело № 211/2015г. на Административен съд – гр.Бургас производството е прекратено поради липса на индивидуален административен акт, подлежащ на обжалване. Определението на съда е оставено в сила с определение от 25.2.2015г. по адм. дело № 2035/2015г. от ВАС.

Жалбоподателите са обжалвали допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № 802/15.04.2015г. на кмета на община Бургас. С определение № 927/22.04.215г. по адм. дело № 750/2015г. на Административен съд – гр.Бургас искането е отхвърлено като неоснователно. Определението е оспорено пред Върховния административен съд на Република България и към настоящия момент все още не е влязло в сила.

На 24.04.2015г. служители от община Бургас, съвместно с органи на ОДМВР-Бургас, са пристъпили към принудително изпълнение на заповедта. За целта, на същата дата главен експерт при дирекция „Управление на общинска собственост“ при община Бургас В.В.Р. – правоспособно лице да извършва дейност по кадастъра, е съставил протокол за трасиране на уличната регулация, по която следва да се премести незаконно изградената ограда. Протоколът е съставен в присъствие и подписан от представители на община Бургас – директора на дирекция „Управление на общинска собственост“ при община Бургас С.А., Н.Ш. и от Л.С.. Протоколът е съставен и в присъствие на жалбоподателя и му е връчен, като в същия е записал, че той поема задължение доброволно да премести оградата и премахне дърветата за своя сметка. На 27.04.2015г. изпълнителят е извършил предвидените по проекта СМР по изграждане на колектора. Строителството е извършено на основание разрешение за строеж № 162/19.07.2012г., влязло в сила на 01.08.2012г., и договор за строителство № 93-0П35/29/11.07.2014г.

При така установеното от фактическа страна и с оглед обстоятелствената част и петитума на жалбата съдът приема, че предмет на оспорване в настоящото производство са действия на орган по изпълнението по смисъла на чл.294 от АПК, предприети и извършени на основание допуснатото по силата на чл.65, ал.4 от ЗОС предварително изпълнение на индивидуален административен акт – заповед № 802/15.04.2015г. на кмета на община Бургас за изземване от жалбоподателите на недвижим имот – публична общинска собственост, която е изпълнително основание по чл.268, т.1 от АПК за започване на изпълнително производство по този кодекс. Не са налице твърдяните от жалбоподателите неоснователни действия по смисъла на чл.250, ал.1 от АПК, тоест фактически действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона и които продължават към датата, на която е  сезиран съда – арг. от чл.253, ал.2, изречение първо, предложение първо от АПК. Защитата срещу постановленията, действията и бездействията на органа по изпълнението е регламентирана в раздел VI на АПК - „Обжалване на действията на органа по изпълнението”. Защитата по този ред се осъществява чрез жалба, подадена от страна в производството по изпълнението, както и от третите лица, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати от него – чл.295 от АПК.

При извършената проверка за редовност на жалбата съдът установи, че е подадена от надлежни страни – адресати на заповедта, за които е налице правен интерес да обжалват действията на органа по принудителното изпълнение като страни в съответното изпълнително производство, но не е спазен срока по чл.296, ал.1 от АПК.

Съгласно чл.296, ал.1 от АПК, жалбата срещу постановленията, действията и бездействията на органите по изпълнението се подава чрез органа по изпълнението до административния съд по мястото на изпълнението в 7-дневен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи - от деня на съобщението.

В случая жалбоподателят Т.П.Т. е присъствал при извършване на действията по предварителното изпълнение на заповедта на 24.04.2015г., което не се оспорва от него, и е видно от съдържанието на протокол от същата дата за трасиране на улична регулация към УПИ I-1718, II-1717 и УПИ III-1716, кв.118 по плана на с.Черно море – с.Рудник, община Бургас, съставен от главен експерт в Д „УТ“ при община Бургас. На 24.04.2014г. жалбоподателката И. Т.Т. е узнала за извършените на същата дата действия по предварителното изпълнение на органа по изпълнението, видно от обстоятелствената част на жалбата до съда и от твърденията, съдържащи се в частната жалба с вх.№ 3882/24.04.2015г., подадена от нея и Т.Т. на същата дата срещу определение № 927/22.04.2015г., постановено по адм. дело № 750/2015г. по описа на Административен съд-гр.Бургас. С оглед изложеното седмодневният срок за обжалване на процесните действията на органа по изпълнението, предприети на 24.04.2015г., по отношение на двамата жалбоподатели е изтекъл на 1.05.2015г., който е неприсъствен ден, тоест на 4.05.2015г., който е първият присъствен ден. Жалбата е подадена и заведена в Административен съд-гр.Бургас на 8.05.2015г. след изтичане на установения от закона преклузивен срок за оспорване, поради което е просрочена.

По изложените мотиви жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, и производството по делото да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.5 от АПК, вр. чл.296, ал.1 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И. Т.Т., ЕГН **********, и Т.П.Т., ЕГН **********, двамата с адрес: с.Черно Море, ул.„Дружба“ № 9, вход десен, община Бургас, срещу действия по предварително изпълнение на заповед № 802/15.04.2015г. на кмета на община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 842/2015г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: