О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                        20.07.2012г.        град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тричленен състав, на пети юли две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

Членове: Даниела Драгнева

             Чавдар Д.

като разгледа к.н.а.х.д. №842 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба на С.Д.М. с ЕГН ********** ***, против протоколно определение на Бургаски районен съд от 01.11.2011г., с което е било прекратено производството по НАХД № 3252/2011г. по описа на Бургаски Районен съд, поради просрочие на депозираната пред него жалба.

Съгласно разпореждането на съдебния състав, така постановеното определение е обжалваемо в 7-дневен срок пред Административен съд Бургас.

В кориците на първоинстанционното дело не се съдържат доказателства за надлежно връчване на определението на жалбоподателя, а от друга страна съдебният състав е пропуснал да посочи откога започва да тече този срок. Поради изложеното , Бургаски административен съд намира, че към момента на депозиране на разглежданата частна жалба срокът за обжалване на опредлението от 01.11.2011г. не е бил изтекъл и същата се явява допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Видно от разписка за връчване на оспореното пред БРС Наказателно постановление, същото е било връчена на касатора на 23.06.2011г., като от следващия ден е започнал да тече срокът за обжалване на процесното решение. Същият е изтекъл на 30.06.2011г. – четвъртък, който ден е бил присъствен, а жалбата инициирала настоящото производство е входирана на 01.07.2011г., петък като липсват изложени твърдения и представени доказателства същата да е била изпратена чрез Български пощи. От събраните доказателства става ясно, че жалбата депозирана пред първоинстанционния съд е просрочена и БРС правилно е отказал да я разгледа по същество, като е прекратил производството.

            По изложените съображения и на основание чл.159, т.5 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на С.Д.М. с ЕГН ********** ***, против протоколно определение на Бургаски районен съд от 01.11.2011г., с което е било прекратено производството по НАХД № 3252/2011г. по описа на Бургаски Районен съд

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

                                                        Председател :

                                                            

                                                                   Членове :