ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети април                           две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 841по описа за 2018година

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ВЕСЕЛИНА 1 – В.Н.“, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител адв. Е.П., надлежно упълномощена, с  представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ“ при ТД на НАП БУРГАС, редовно и своевременно призован,  не се явява лично. Не изпраща  редовно упълномощен представител. Като такъв се явява ст.ю.к. Е., но същият е с представено общо пълномощно за процесуално представителство на НАП, а не на органа издал оспорвания индивидуален административен акт. По тази причина съдебният състав счита, явилия се юрисконсулт за ненадлежно упълномощен, поради което определи:

 

НЕ ДОПУСКА явилия се юрисконсулт до участие в настоящото производство.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО   И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по повод постъпила жалба от ЕТ „Веселина 1- В.Н.“ с ЕИК 201931991, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „***“ № 25, представлявано от управителя В.Д.Н., против  Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-17-0271140/14.02.2018 г., издадена от директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП- Бургас.

 

Съдът  указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е, да установи наличието на материално-правните  и процесуално-правните предпоставки за постановяване на оспорения индивидуален административен акт, а именно наличието на конкретно административно нарушение, т.е. нарушение на законов или подзаконов нормативен акт, допуснато от търговеца-жалбоподател, касаещо реда за издаване на касови бонове и поддържане на отчетност, което  се явява основание за постановяване на спорната адмивистративна мярка. В тежест на ограна е да обоснове и срока, за който съответната мярка е наложена. В тежест на жалбоподателя е в случай, че се позове на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права, да докаже наличието на същите.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

 

АДВ.П.:Нямам възражения по доклада и по определената доказателствена тежест. Да се приеме преписката.

Съдът с оглед изявлнето на  процесуалния пердствател на жалбоподателя намира че предствените по делото писмени доказа  следва да бъдат приети в цялост.

АДВ.П.: Излезе и наказателното постановление за извършеното административно нарушение, което представям. Определената от съда глоба е платена.

Така представените от процесуалния представител на жалбоподателя доказателства съдът намира за относими, поради което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА постъпилата адмиистративна преписка, както и тези представени в днешното съдебно заседание.

 

АДВ.П.: Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.П.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата като основателна. Считам, че административният орган не доказа наличието на законовите предпоставки за налагане на ПАМ. Заповедта е немотивирана, поради което считам,  че жалбата е основателна. В издаденото НП е отбелязано, че нарушието е за първи път, търговецът е заплатил глобата и считам, че следва да уважите жалбата.

Моля, да ни присъдите разноските по делото, за което представям списък.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: