ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 09.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На девети юни                                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 841 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУРГАСЦВЕТ БАЕВ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Г., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на „БУРГАСЦВЕТ БАЕВ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сливница“ № 31, ет. 1, против акт за установяване на задължение по декларация № АУ 373/15.01.2016 г. на главен експерт в отдел „Контрол и принудително събиране“ на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, в частта, в която е потвърден с решение № 70-00-1611/3/28.03.2016 г. на директора на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА административната преписка и доказателствата към нея, както и доказателствата, постъпили допълнително с писмо вх. № 5444/26.05.2016 година.

АДВОКАТ Г.: Уважаема госпожо съдия, поддържам жалбата така, както е предявена пред Вас, включително и наведените твърдения в жалбата до административния орган.

Държа да направя едно уточнение по отношение на жалбата пред Вас във връзка с това, че в решението на административния орган е посочено, че дружеството-длъжник се представлява от адвокат М.Г., което не е вярно. Аз съм била единствено съдебен адресат в административното производство. Не съм дори и пълномощник по административното производство.

На следващо място, по отношение на представеното от ЧСИ Делян Николов разпределение, бих искала да отбележа, че в същото не се съдържат никакви данни относно публичните задължения за имота към община Бургас за местни данъци и такси. В тази връзка бих искала да направя доказателствено искане да се изиска справка от изпълнителното дело и от деловодството на община Бургас, от която да е видно община Бургас дали изобщо е била уведомена за така извършеното разпределение и била ли е поканена да заяви публични задължения към нея за този имот. Това искане правя във връзка с това, че ако в така изготвеното разпределение се съдържаха данни за налични публични задължения към община Бургас, а същите не са удовлетворени от събраната сума, то тогава за длъжника по изпълнителното дело би било налице правото да оспори същото по реда на ГПК. В случая, в извършеното разпределение изобщо не се съдържат данни за публични задължения към община Бургас за имота, конкретно за продадената на длъжника ½ идеална част от този имот.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

По така направените искания предоставям изцяло на преценката на уважаемият съд.

Бих искал да уточним един въпрос, който съм оформил като точка № 5 от приложеното по делото писмо от 26.05.2016 г., дали се оспорва извършването на услугите през годините. Искането поставям предвид факта, че процесният имот се намира в централна градска част и подобни възражения не се съдържат в нито една от жалбите било то до административния орган, било то до съда.

АДВОКАТ Г.: Уважаема госпожо съдия, бих искала да се запозная с така представеното писмо на община Бургас от 26.05.2016г., но по отношение на размера не сме имали подобно твърдение и сега няма да твърдим, че  го оспорваме.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме доказателствата, представени с административната преписка и доказателствата, представени с писмото от 26.05.2016 г. на юрисконсулт М..

Счита искането на жалбоподателя за събиране на доказателства за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка и допълнително представените с писмо вх. № 5444/26.05.2016 г. доказателства от община Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА Частен съдебен изпълнител Делян Николов – рег. №804 в регистъра на Камарата на частните съдебни изпълнители и Община Бургас, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представят справка от изпълнително дело № 20138040400388/2013 г. и  съответно от деловодството на община Бургас, от която да е видно дали община Бургас е била уведомена за така извършеното разпределение и била ли е поканена да заяви публични задължения към нея за имот – търговски обект – магазин, находящ се в гр.Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 61-67.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.07.2016 г. от 14:40 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: