ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми юли                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 841 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУРГАСЦВЕТ БАЕВ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило писмо  от процесуалния представител на ответника юрисконсулт М., с което уведомява, че след извършена проверка в деловодството на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас за периода декември 2013 г.-януари 2014 г. не се е открил входящ номер на искане за предоставяне на информация, касаеща дължимите данък недвижими имоти и такса битови отпадъци по отношение на процесния имот, продаден по изпълнително дело № 388/2013 г.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмо от частен съдебен изпълнител Д.Н., с което уведомява, че съгласно чл. 458 ГПК Държавата се смята винаги за присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични и други вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението. За тази цел съдебният изпълнител изпраща съобщение до НАП за всяко започнато от него изпълнение и за всяко разпределение. Към писмото прилага съобщение изх. №5963/17.02.2014 г. до ТД на НАП Бургас относно насроченото за 10.04.2014г. предявяване на разпределение на постъпила сума от публична продан на ½ ид. част от СОС 07079.612.91.1.110 и копие на разпределение изх. № 8723/10.03.2014 г., от което е видно, че на основание чл. 136, т. 6 от ЗЗД на НАП е разпределена сумата от 22 035,35 лева

 

АДВОКАТ Г.: Моля да бъдат приети така представените доказателства

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да бъдат приети представените доказателства.

 

АДВОКАТ  Г.: Във връзка с писмо  на община Бургас от 26.05.2016 г., т. 5, оспорвам реалността на услугите, определящи начисляването на такса битови отпадъци, предоставяни  в района на имота.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника и от частен съдебен изпълнител Д.Н. доказателства, докладвани по-горе в протокола.

УКАЗВА на ответника, на основание чл.171,  ал.4 АПК, че не сочи доказателства за реалността на предоставените услуги.

ДАВА възможност на ответника за ангажиране на такива в едномесечен срок.

 

За събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.10.2016 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: