ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шести октомври                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 841 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУРГАСЦВЕТ БАЕВ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпили с писмо вх. № 8322/26.08.2016 г. доказателства от ответника във връзка с дадени в предходно съдебно заседание указания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да приемете доказателствата, които сме представили. Допълнително представям книжа, от които е видно, че община Бургас е организирала депо за депониране и обезвреждане на отпадъците. Тези книжа не бяха представени с предходните молби.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. Г.: Да се приемат представените писмени доказателства.

 

 

 

 

Съдът, по доказателствата, счита, че същите следва да бъдат приети,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с писмо вх. № 8322/26.08.2016 г. доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание от представителя на ответника писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

АДВ. Г.: Моля да отмените акта за установяване на задължение по декларация, както и решението, с което същият е потвърден като незаконосъобразни, тъй като субектът на данъчното задължение е неправилно определен. От събраните по делото доказателства се установи, че при извършване на публичната продажба, ЧСИ не е изпълнил своето задължение по смисъла на чл. 460 от АПК за превилегированите вземания и да разпредели за конкретния имот по чл. 136, ал. 1, т. 2 от ЗЗД, като в тази връзка на основание чл. 18 от ДОПК данъчно задължен субект за тези задължения се явява в този случай ЧСИ.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, като представям списък на разноските с договор за правна помощ.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо съдия, предвид твърденията в жалбата считам, че органът по приходите е издал законосъобразен акт. Данъците, в т.ч. данък недвижими имоти и ТБО са установени както по основание, така и по размер. В този смисъл законът е категоричен, че данъчно задължено лице е собственикът на имота. По това административно дело е безспорно доказано, че за периодите в акта лицето е собственик и следователно дължи установените суми. За периодите в акта, през които лицето не е било собственик, то тези периоди са отменени с решението на административната инстанция. Още веднъж моля да потвърдите акта като законосъобразен.

Моля да бъде присъдено възнаграждение за юрисконсулт.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: