ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

   Номер 1100            Година 18.05.2015              Град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на осемнадесети май две хиляди и петнадесета година, в закрито  заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 841 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на Д.Х.Я. *** срещу Българската държава, представлявана от Л.П.Н. – Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез В.Ч. – Областен управител на административно-териториална област Бургас. С исковата молба се претендира обезщетение в размер на 1 300,00 лева, за претърпени имуществени вреди, представляващи разноски във връзка със съдебно производство пред касационна инстанция, както и законната лихва от 12.02.2014г. до окончателното изплащане на сумата. Твърди се, че тези имуществени вреди са пряка и непосредствена последица от неправомерните действия на Българската държава и по конкретно на длъжностните лица в отдел „Държавна собственост“ при Област Бургас и не биха били претърпени, ако от страна на Българската държава не е било започнато производство по касационно обжалване на решение № І-152/12.11.2013г., постановено по въззивно гражданско дело № 1829/2013г. на Бургаски окръжен съд.

Съгласно чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

От ищеца не се твърди, че е претърпял имуществени вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, поради което така подадения иск не би могъл да се квалифицира като спор по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

С решение № І-152/12.11.2013г., постановено по въззивно гражданско дело № 1829/2013г. на Бургаски окръжен съд е отменено решение № 1242/16.07.2013г. по гр.д.№ 5185/2013г. по описа на Бургаски районен съд и е прието за установено по иска на Х.Д.К., Д.Х.Я. и И. Х. Б. че Държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройство не е собственик на дворно място представляващо УПИ VІ-198, в кв.16 по плана на с.Ливада, Община Камено, цялото с площ от 1 500,00 кв.м., при посочени граници, ведно с построените в него сгради. С решението Държавата е осъдена да заплати на лицата и разноски по делото в общ размер на 1 447,71 лева.

Това решение е обжалвано пред ВКС от Българската държава и с определение № 246/10.06.2014г. постановено по гр.д.№ 1088/2014г. по описа на Върховен касационен съд, не е допуснато касационно обжалване. С определението в полза на физическите лица не са присъдени разноски, като не са налице и мотиви дали такива им се дължат.

В случая от ищеца са направени разноски в хода на съдебно производство с предмет отрицателен установителен иск - че Държавата не е собственик на процесното дворно място, което производство се развива по общия исков ред. Това производство няма за предмет законосъобразността на административен акт, действие или бездействие на административен орган или длъжностни лица, тъй като Държавата действа като субект който претендира право на собственост върху недвижим имот. Съответно касационна жалба срещу решението на въззивния съд не е подадена от орган на власт в това му качество, а е волеизявление с гражданскоправен характер, тъй като е налице гражданско правоотношение между равнопоставени субекти, което не подлежи на контрол за законосъобразност по реда на АПК.

Също така, в нормата на чл.78 от ГПК са предвидени основанията за присъждане на съдебно-деловодни разноски направените от страните в съдебни  производства, които се развиват по реда на ГПК. В случай, че не е налице произнасяне от съда по искането за присъждане на разноски е предвиден и специален ред в нормата на чл.248 от ГПК, за допълване или изменение на постановения съдебен акт в тази му част. Ето защо, след като  ищецът е направил претендираните разноски в производство по касационно обжалване на съдебно решение постановено по въззивно гражданско дело и в постановеното определение Върховен касационен съд не се е произнесъл по въпроса за разноските, той е имал възможността да се възползва от правото си по чл.248 от ГПК и да поиска допълване на постановеното определение, в тази му част.  

Исковата молба е недопустима и на още едно основание.

Съгласно чл.205 от АПК, искът за обезщетение се предявява срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите.

След като в исковата молба се твърди, че „Със заплащането на адвокатския хонорар, моята доверителка е била увредена – претърпяла е имуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от неправомерните действия на Българската държава, и по конкретно на длъжностните лица  в отдел „Държавна собственост“ при Област Бургас. Съответно не би претърпяла ТЕЗИ имуществени вреди, ако от страна на Българската Държава не беше започнато производство по касационно обжалване на посоченото решение на Бургаски окръжен съд“, с оглед нормата на чл.205 от АПК в производство по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, надлежен ответник би се явила Областна администрация, която съгласно чл.57, ал.2 от Закона за администрацията е юридическо лице на бюджетна издръжка. Българската държава, както и Министъра на регионалното развитие и Областния управител на Област Бургас, когато се касае за действия на служители на областна администрация, не са пасивно легитимирани да отговарят по предявени срещу тях искове по ЗОДОВ и подадената искова молба е процесуално недопустима.

С оглед на изложеното и на основание чл.130 от ГПК исковата молба на Д.Х.Я. следва да бъде върната, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба на Д.Х.Я. *** срещу Българската държава, представлявана от Л.П.Н. – Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез В.Ч. – Областен управител на административно-териториална област Бургас, с която се претендира обезщетение в размер на 1 300,00 лева, за претърпени имуществени вреди, представляващи разноски във връзка със съдебно производство пред Върховен касационен съд по гражданско дело № 1088/2014г., както и законната лихва от датата на заплащане на сумата – 12.02.2014г. до окончателното изплащане на сумата

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 841 по описа за 2015г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: