Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1416             02.08.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Даниела Драгнева

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 841 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на А.И.П., ЕГН ********** в качеството й на ЕТ „Ани – А.П.”, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.*** и съдебен адрес гр.*** против решение №406А/05.03.2012г. постановено по НАХД №77/2012г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №Д414/29.11.2011г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Бургас, с което за нарушение на чл.21а, т.2 от Закона за храните (ЗХ) на касатора на основание чл.48, ал.2 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв.В. В., БАК, поддържа жалбата на основания, изложени в нея, като не ангажира нови доказателства.

Ответникът - Директора на ОДБХ Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава становище за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледани по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд  Бургас е образувано по жалба на ЕТ „Ани – А.П.” против наказателно постановление №Д414/29.11.2011г. на Директора на ОДБХ Бургас, с което за нарушение на чл.21а, т.2 от ЗХ на търговеца на основание чл.48, ал.2 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ЗАНН. Видно от приложените писмени доказателства, АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити - описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочени са дата и място на извършване на деянието, както и нарушената законова разпоредба и нормата, въз основа на която е определена санкцията. В случая са липсвали формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство против него.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящият съдебен състав възприема като неоснователно възражението на касатора, че установената с АУАН и описана в НП фактическа обстановка не се доказва по безспорен и несъмнен начин. Видно от събраните по делото пред районния съд писмени и гласни доказателства, всичките в съвкупност подкрепят установената от административния орган фактическа обстановка, съгласно която при извършената на 15.11.2011г. проверка в магазин за риба, находящ се в гр.***, стопанисван от касатора се е установило, че се извършва продажба на риба без идентификационна маркировка и документ за произход, с което не се осигурява възможност за проследяване на храните в нарушение на чл.21а от ЗХ.  Съгласно нормата на чл.21а, ал.1 от ЗХ производителите и търговците на храни са длъжни да осигурят възможност за проследяване на храните и на всички други вещества, предназначени за влагане или за които се предполага, че ще бъдат вложени в храни, на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция. Независимо дали за конкретния случай ще се приеме, че е налице качеството производител или качеството търговец, по делото не се спори, че ЕТ „Ани – А.П.” стопанисва търговски обект, който е идентифициран и в АУАН, и в НП. В този смисъл излагането на стока в търговски обект, при това безспорно в търговски количества и видна и достъпна за всеки клиент предполага поне едната от трите изискуеми дейности – производство, преработка и дистрибуция, а е възможно и комбинации от същите. По делото не са представени документи, който да доказват произхода на стоката, предмет на нарушението. В този смисъл цитираната правна норма е нарушена от касатора, поради което на същият правилно е наложена санкция.

Отделно от това, изрично в АУАН е посочено, че „се установи продажба на риба без идентификационна маркировка и документ за произход, с което не осигурява възможност за проследяване на харните”. Същият текст е възпроизведен и в наказателното постановление, поради което търговецът е бил наясно с установената фактическа обстановка. Излагането на дадена стока за продажба е част от фактическия състав на самата продажба.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №406А/05.03.2012г. постановено по НАХД №77/2012г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №Д414/29.11.2011г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Бургас, с което за нарушение на чл.21а, т.2 от Закона за храните (ЗХ) на основание чл.48, ал.2 от ЗХ на А.И.П., ЕГН ********** в качеството й на ЕТ „Ани – А.П.”, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.*** и съдебен адрес гр.*** е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.