ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.05.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети май                                 две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 840 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

За жалбоподателя Н.Г.Х. - редовно уведомен, се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

За ответника - гл. директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София - редовно уведомен, се явява Н. С. - инспектор „режимна дейност“ в Затвора гр. Бургас, с висше юридическо образование - представя пълномощно.

В залата се явява прокурор Колев за Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл.16, ал.1 АПК моля  да конституирате прокуратурата като страна в производството.

 

По направеното искане и на основание чл. 16, ал. 1, т.1 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като страна в настоящето производство Окръжна прокуратура  Бургас.

 

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 5183/08.05.2018 г. от гл. директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, ведно с заповед № Л-2028/30.04.2018 г., с която е отменен превода на Н.Г.Х. в затвора в гр. София за доизтърпяване на наказанието, нареден със заповед № Л-1396/16.03.2018 г. 

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Адв. С.: С оглед представената от административния орган заповед № Л-2028 от 30.04.2018 г., с която е отменен превода на моя доверител, нареден с процесната заповед № Л-1396 от 16.03.2018 г., е отпаднал неговият правен интерес от водене на настоящето производство, поради което оттеглям жалбата. 

 

Съдът предвид направеното искане и като съобрази нормата на чл. 155, ал. 1 апк, според която при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло и отчасти, и на основание чл. 159, т. 8 апк

 

О П Р Е Д Е Л И:

Не дава ход на делото.

 

Оставя без разглеждане жалбата на Н.Г.Х., понастоящем в затвора гр. Бургас против заповед № Л-1396 от 16.03.2018 г. на гл. директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София.

прекратява производството по адм. дело №840/2018 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република България.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     съдия: