О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

град Бургас, №       1124                         /04.07.2014 г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на четвърти юли, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                    ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА 

 

изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 840/2014 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Частният жалбоподател „РЕМЕКС М” ЕООД, ЕИК 200958510, с адрес гр.Бургас, ул.”Копривщица” №4, ет.5, ап.13, представлявано от М. Х. – управител, е обжалвал протоколно определение на Районен съд - Бургас постановено в съдебно заседание на 25.02.2014г. по АНД №5347/2013г. по описа на този съд. С определението е прекратено производството по делото. В мотивите съдът е посочил, че въз основа на издадения АУАН няма наложено наказание с наказателно постановление. Издадено е само предупреждение по реда на чл.28 от ЗАНН, което не подлежи на обжалване. Частният жалбоподател счита, че районния съд е отказал правосъдие с довода, че липсва правна уредба за това, доколкото в ЗАНН няма изричен текст, който да указва, че предупрежденията наложени по чл.28 от ЗАНН не подлежат на обжалване. Счита, че предупрежденията имат определени законови последици и адресата им следва да разполага с правна възможност да се защити, когато счита, че предупреждението е постановено при нарушение на материалния закон или на процесуалните правила. Счита, че в процесният случай атакуваното от него предупреждение №640/25.06.2013г. на директора на ТД на НАП Бургас е постановено в порочно административнонаказателно производство, в което са допуснати множество процесуални нарушения по съставянето и връчването на АУАН.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Частната жалба е подадена от надлежно легитимирано лице, в законоустановеният срок, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

От събраните пред районния съд и пред настоящия писмени доказателства се установява, че при извършена проверка на частния жалбоподател е съставен АУАН сер.№АА 0155253/11.01.2013г. за това, че при извършена проверка в търговски обект „Сервиз за гуми”, находящ се в гр.Бургас, к-с „Славейков”, след КАТ, се установява, че не се съхранява книгата за дневните финансови отчети и паспорта на фискалното устройство налично в обекта, което е квалифицирано като нарушение на чл.42, ал.1, т.2 и т.4 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Въз основа на този АУАН не е издадено наказателно постановление, а е издадено предупреждение № 640/25.06.2013г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което на основание посочения АУАН, във вр. с чл.28, б.а от ЗАНН дружеството е предупредено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.

С посоченото предупреждение, което е обжалвано пред районния съд не се налага никаква санкция и за адресата на предупреждението не произтичат никакви вредни последици. Именно по тази причина районния съд е приел, че предупреждението не подлежи на обжалване и е прекратил производството поради липса на предмет, а не поради липса на правна норма, както твърди частния жалбоподател.

Една от предпоставките за обжалване на административен или правораздавателен акт, която е абсолютно необходима за допустимостта на производството е наличието у оспорващия на правен интерес. В случая липсва именно такъв правен интерес, защото с предупреждението на първо място не се налага санкция, т.е. няма наложено административно наказание. На второ място от предупреждението не произтичат никакви вредни последици от друг характер, нито се накърняват законни права и интереси на дружеството. Възраженията, които частния жалбоподател е изложил в жалбата си до районния съд касаят производството по издаване и връчване на АУАН, които в случая не биха могли да доведат до нарушаване правото на защита, защото след издаване на този АУАН (дори да се приеме, че той е порочен) не е последвало налагане на административно наказание.

Поради неоснователност на оплакванията в частната жалба определението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

По изложените мотиви и на основание чл.235, ал.1 от АПК, Административен съд – Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение постановено в съдебно заседание на 25.02.2014г. по АНД №5347/2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас, с което делото е прекратено производството по делото.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: