ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 26.01.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на двадесет и шести януари                                  две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 840 описа за 2008 година

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, „Благоустройствени строежи” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв. С, надлежно упълномощен от по-рано.

         ОТВЕТНИКЪТ - ДНСК София, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С, редовно упълномощен, с днес представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Кмета на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р, редовно упълномощена от по-рано.

 

         По хода на делото:

         АДВ. С: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ С: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

 

 

         АДВ. С: Поддържам направеното искане за изготвяне на съдебно-техническата експертиза. Моля да се дадена възможност същата да бъде извършена.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ С: Запознах се с молбата на жалбоподателя с доказателственото искане в нея. Не възразявам да се допусне исканата експертиза. Нямам въпроси към експертизата. Няма да соча доказателства на този етап.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р: Запознах се с депозираната молба за извършване на съдебно-техническа експертиза. Нямам възражение по искането за допускане, както и към настоящия момент. Няма да соча нови доказателства.

 

         Съдът намира искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане извършването на съдебно-техническа експертиза по делото за допустимо, и като такова следва да бъде уважено, поради което по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, която да се извърши от вещото лице К. Я., след внасяне на депозит от страна на жалбоподателя по сметка на Административен съд – Бургас, в седмодневен срок считано от днес, чийто предварителен размер съдът определя на 400 лв.

         Вещото лице да отговори на въпросите поставени в молбата на процесуалния представител на жалбоподателя, находяща се на лист 84 от материалите по делото, като при извършване на експертизата направи необходимото на нея да присъстват и страните по делото, при изявено от тях желание.

         НЕ приключва събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 06.04.2009 г. – 13,40 ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

         Да се уведоми вещото лице за насроченото заседание, след внасяне на определения от съда депозит за извършване на експертизата.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: