Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер       425                          от 08.03.2018 г.                            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на осми февруари две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря М.В.и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 83 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на ИА „Главна инспекция по труда“ – София (чрез процесуалния си представител старши юрисконсулт Л.М.А.) против Решение № 243/23.11.2017 г., постановено по НАХД № 944/2017 г. по описа на Районен съд - Царево, с което е отменено наказателно постановление № 09-001761/28.09.2017 г., издадено от изпълнителния директор на ИА„Главна инспекция по труда“ (ГИТ) - София, с което за нарушение на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), на основание чл. 416, ал. 5  КТ, на „Хом кеър хотелс“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление.

Касаторът, редовно уведомен, в съдебно заседание не се представлява.

Ответникът по касационната жалба – „Хом кеър хотелс“ ООД, ЕИК ***; с адрес гр. София, бул. „Хр.Ботев“ ***, представлявано от П.С.С.–управител, в съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. И.И., БАК, пледира за неоснователност на жалбата и иска от съда да стави в сила оспореното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, като излага подробни аргументи в тази насока.

Касационната жалба e подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд - Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

С решение  № 243/23.11.2017 г., постановено по НАХД № 944/2017 г. по описа на Районен съд - Царево е отменено наказателно постановление № 09-001761/28.09.2017 г., издадено от изпълнителния директор на ИА ГИТ - София, с което за нарушение на чл. 63, ал. 2 КТ, на основание чл. 416, ал. 5  КТ, на „Хом кеър хотелс“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения. Счел е, че нарушението, за което е съставен АУАН впоследствие е квалифицирано по друга правна норма, вследствие на което правото на защита на дружеството е нарушено.

Решението на първата инстанция е правилно, като съображенията за това са следните:

Дружество е санкционирано за това, че в качеството си на работодател по смисъла на § 1, т. 1 ДР на КТ, на 08.08.2017 г. не е сключило трудов договор в писмена форма с Я.Т.М.преди постъпването й на работа, която към момента на проверката работи като камериерка в обекта  – вилно селище „Жасмин“, разположено в гр. Китен, общ.Приморско, ул.“Първи май“ №22, стопанисвано от дружеството. При проверката е установено, че Мирчева  полага труд като камериерка, облечена е в светлосиня униформа и декларира факти и обстоятелства, свързани  с извършваната от нея трудова дейност – относно работно време, почивки и трудово възнаграждение. Видно от съставения АУАН№ 09-001761/29.08.2017 г., като нарушена е посочена нормата на чл. 61, ал. 1 КТ, във връзка с чл. 62, ал. 1 КТ. Съгласно посочената норма трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. В процесното наказателно постановление като нарушение е посочена нормата на чл. 63, ал. 2 КТ , според която работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1.

Несъстоятелно е твърдението на жалбоподателя, че е налице техническа грешка при изписване на правните норми, за нарушение на които е ангажирана юридическата отговорност на дружеството. Действително, последното следва да се защитава срещу фактическите установявания от страна на административнонаказващият орган, но същият ясно и точно е посочил как квалифицира неговото нарушение в съставения АУАН. Изясняването на обстоятелствата, свързани с извършеното нарушение, не дава възможност при изпълнение на задължението си по чл. 52, ал. 4 ЗАНН административнонаказващият орган по собствено усмотрение да променя правната квалификация на деянието, още повече, че за обстоятелствата, наложили тази промяна, не са изложени мотиви в разглежданото наказателно постановление.

Като е обосновал краен резултат за отмяна на издаденото наказателно постановление, Районният съд е постановил правилно решение и поради отсъствие на отменителни основания същото следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 243/23.11.2017 г., постановено по НАХД № 944/2017 г. по описа на Районен съд – Царево.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                          2.