ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 23.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети октомври                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 83 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.К.К., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.Ж. с представено пълномощно, находящо се на лист 52 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ служител на Първа районна служба на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (01 на РСПБЗН-БУРГАС) – инж.К.Л., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

        

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Х.Д.И., Г.Д.И., Н.К.Т., К.Д.П., З.К.С. и Д.К.Н., редовно уведомени, не се явяват и не се представляват. 

 

Адв.Ж.: Нямам възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Ж.: Представям списък на разноските, които моля да ни присъдите. Изчерпали сме доказателствените искания. Няма да ангажирам други доказателства. Моля да приключите събирането им.

 

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Ж.: Поддържам жалбата ведно с всички изложени в нея основания.

Ще представя писмено становище.

Обръщам внимание само на няколко аргумента:

Съгласно чл.125 от ЗМВР е допустимо органът по пожарна безопасност да издава писмени разпореждания за изпълнение на правилата за пожарна безопасност. Вижда се, че допустимите предели се простират до позитивно привеждане в съответствие с конкретни правила и изисквания. Характерът на наложеното посредством административния акт поведение, което се изисква от адресата, не е привеждане на обекта в съответствие с конкретните технически параметри, а премахване на обект, което по своя характер считаме, че представлява ПАМ.

ПАМ в съответния закон се издава от министъра на МВР или оправомощено от него лице. Вижда се, че не е спазена компетентността, на следващо място - не е проведена процедура по налагане на ПАМ и на последно място - подобна мярка премахване на обект изобщо не е предвидена в изчерпателно предвидените в закона.

Освен това не е посочено конкретно нарушение на правилата за пожарна безопасност, а бланкетна правна норма без да е свързана с конкретни фактически или правни твърдения за наличие на нарушение. Нарушено е правото на защита на доверителя ми.

С оглед на всичко изложено дотук, моля да обявите за нищожно, респективно да отмените като незаконосъобразно Разпореждане № 33 от 08.12.2016г на 01 РСПБЗН, като моля да присъдите и направените от доверителя ми разноски, за което представих списък.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: